Projecten en programma’s

Edustandaard sluit aan bij diverse projecten, programma’s en andere initiatieven waar standaarden worden ontwikkeld of waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ict (in het onderwijs) plaatsvinden.

Edu-K

Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen – van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen – het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. Publieke en private partijen creëren zo gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict bij het leren, nu en in de toekomst. Binnen Edu-K worden afspraken gemaakt voor po, vo en mbo. Daarnaast voeren partijen binnen Edu-K activiteiten uit die onder andere voortkomen uit het iECK-programma en het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Edu-K wordt ondersteund door Kennisnet. De samenwerking binnen Edu-K richt zich op vier thema’s: inzicht in het leerproces, toegang tot leermateriaal, privacy en continuïteit en beveiliging.

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Het doorbraakproject op het gebied van onderwijs heeft een aantal doelstellingen. In 2017:

  • zijn scholen beter in staat het maximale uit een leerling te halen, met hulp van digitaal lesmateriaal;
  • gebruiken leraren ict om meer uit een lesuur te halen;
  • hebben ontwikkelaars van lesmateriaal vertrouwen in hun verdienmodel voor digitaal lesmateriaal;
  • kunnen ontwikkelaars aansluiten op de vraag van het onderwijs;
  • hebben leerlingen en hun ouders meer zicht op behaalde resultaten.

Doorontwikkelen BRON (DBRON)

Het programma Doorontwikkelen BRON (DBRON) heeft tot doel de onderwijsregisters van DUO, het bekostigingsproces en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO te vernieuwen. Een  van de onderdelen van dit programma is Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). RIO biedt de basisstructuur waarmee de registratie van de eigen instelling en het eigen opleidingsaanbod wordt gerealiseerd. Met RIO leggen onderwijsinstellingen de eigen structuur en inrichting eenduidig vast volgens de zogeheten eigen ‘onderwijskundige werkelijkheid’. Dit betekent dat niet langer wet- en regelgeving, of andere processen en vereisten het uitgangspunt vormen voor registratie, maar de wijze waarop een onderwijsinstelling de eigen organisatie en het onderwijs zelf heeft ingericht. Naast de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ bevat RIO ook de zogenaamde ‘juridische werkelijkheid’. De juridische werkelijkheid is de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in BRIN. RIO zorgt er voor dat beide werkelijkheden aan elkaar worden gerelateerd. Deze informatie wordt onder meer ontsloten via het register RIO dat door DUO in het kader van het programma wordt gerealiseerd en in beheer gaat worden genomen. Het Informatiemodel RIO is reeds breed afgestemd met het onderwijsveld en heeft relaties op semantisch niveau met standaarden (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie) die worden beheerd door Edustandaard.

IMS Global Learning Consortium

Edustandaard is lid van het IMS Global Learning Consortium, de organisatie waar de standaarden voor elektronische leeromgevingen en toetsen (waaronder de QTI: Question and Test Interoperability) vandaan komen.

Platform Linked Data Nederland

Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in het Platform Linked Data Nederland. Focus ligt op het toepassen en werken met linked data. Edustandaard is betrokken bij het platform, onder andere door input te leveren vanuit het onderwijs.

Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie bevordert digitale samenwerking (interoperabiliteit) tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Dit zorgt ervoor dat verschillende digitale systemen steeds beter op elkaar zullen aansluiten en dat gegevens makkelijker te delen zijn. Het gebruik van open standaarden speelt hierbij een belangrijke rol. Forum Standaardisatie beheert lijsten met open standaarden. Het gaat om aanbevolen (‘gangbare’) en verplichte (‘pas toe of leg uit’) open standaarden. De doelgroep is de (semi)overheid, waaronder het onderwijs.

NEN

NEN is hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau, binnen overheden en het bedrijfsleven. Kennisnet is lid en voorzitter van de NEN normcommissie Leertechnologie. Deze commissie volgt de internationale leertechnologische standaardisatietrajecten binnen CEN (Europees) en ISO/IEC (Wereldwijd) en stemt over relevante voorstellen en specificaties. Indien relevant kunnen ook zelf voorstellen internationaal worden ingediend. Hierdoor worden de internationale ontwikkelingen in de gaten gehouden en beïnvloed. Ook worden in de normcommissie nationale normen en afspraken ontwikkeld en beheerd (zoals o.a. de NEN-norm 2035 E-portfolio NL).

Kennisnet verzorgt hiermee de brugfunctie tussen standaardisatie initiatieven die buiten het Nederlandse onderwijs en internationaal plaatsvinden via de NEN normcommissie en die binnen het Nederlandse onderwijs plaatsvinden via Edustandaard.

Programma Educatieve Contentketen

Het programma Educatieve Contentketen (met haar opvolgers ECK2 en iECK) liep tot 2015 en is opgevolgd door het platform Edu-K. Het programma had als doel om ict binnen het onderwijs beter te benutten en efficiënter in te zetten. Allerlei organisaties werkten hier aan het bevorderen van aanbod, vindbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale leermiddelen. Dit werd gedaan door afspraken en standaarden te ontwikkelen die processen in de keten mogelijk maken en/of verbeteren.

Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION)

Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) was een samenwerkingsverband van de zes sectorraden (de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, de Vereniging Hogescholen en VSNU), hun uitvoerders (Kennisnet, Schoolinfo, saMBO-ICT en SURF) en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het programma werd gesubsidieerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het samenwerkingsplatform boog zich over beleidsmatige en uitvoerende aspecten van informatievraagstukken in het onderwijs die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen. Thema’s daarbij waren: referentiearchitectuur onderwijs, in- en uitschrijven, elektronische identificatie en authenticatie, doorstroommonitor, verantwoording en benchmarking.