Architectuuraanpak Toegang

Versie: Architectuuraanpak Toegang versie 0.7
Status: Concept - februari 2021
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

De afspraak Architectuuraanpak Toegang betreft een aanpak die is gericht om afspraken op het gebied van toegang te kunnen maken. In de Architectuuraanpak Toegang worden patronen beschreven die nodig zijn voor het voorbereiden, ondersteunen en bieden van toegang. Dit wordt op een modulaire wijze uitgewerkt, zodat deze patronen op elkaar aansluiten. De aanpak is dus een meta-afspraak, vergelijkbaar met bijvoorbeeld MIM (methodiek voor het beschrijven van informatiemodellen) en AMIGO (methodiek om stapsgewijs afspraken te maken voor gegevensuitwisseling).

Samenhang

De Architectuuraanpak Toegang heeft afhankelijkheden met de afspraken AMIGO en het Certificeringsschema Informatiebeveiliging en Privacy ROSA. Bij het uitwisselen van procesgegevens moet er sprake zijn van een trust relatie. De Architectuuraanpak Toegang beschrijft patronen die er voor zorgen dat bij gegevensuitwisseling vertrouwd kan worden op deze trust relatie. Hoe deze gegevens worden uitgewisseld is een specificatiestap binnen de AMIGO-methodiek. Onderdeel van de Architectuuraanpak Toegang is dat expliciet wordt gemaakt hoe wordt aangesloten op andere afspraken. Dit geldt ook voor het certificeringsschema, hierin wordt aangegeven hoe op een gestandaardiseerde wijze het betrouwbaarheidsniveau vastgesteld kan worden. Dit is een randvoorwaarde voor toegang. De Architectuuraanpak Toegang bouwt verder op de afspraken van het certificeringsschema. Bij het uitwerken van de Architectuuraanpak Toegang is geconstateerd dat het certificeringsschema aangescherpt moet worden. Daarom werken beide werkgroepen intensief samen om oplossingen te vinden om geconstateerde issues op gebied van toegang te bieden.

Meerwaarde

Deze aanpak biedt de volgende meerwaarde bij het werken onder architectuur:

Bieden van inzicht in sectoroverschrijdende issues op gebied van toegang

De aanpak bevordert het inzicht in de wijze waarop bepaalde inrichtingen en toekomstbeelden voor toegang in verschillende sectoren op elkaar aansluiten. Door dezelfde aanpak te hanteren worden deze inrichtingen en toekomstbeelden vergelijkbaar. Tevens helpt het om te signaleren waar sectoroverschrijdende issues zitten. Bij het uitwerken van de aanpak is gebleken dat dezelfde issues voorkomen in heel veel use cases. Het kost veel tijd om elkaars use cases voldoende te doorgronden om tot een gedeeld beeld van de issues te komen. De aanpak helpt om de resultaten van een dergelijke tijdrovende analyse overzichtelijk vast te leggen. Dit heeft tot gevolg dat bij nieuwe use cases alleen gekeken hoeft te worden of het issue in deze use case voorkomt en niet meer de vergelijking met alle andere oplossingen gemaakt hoeft te worden. Tevens wordt het hierdoor ook makkelijker om te toetsen of een sectorale oplossing voor een issue breder toepasbaar is.

Creëert een opstap naar een afsprakenstelsel

Wanneer duidelijk is wat de issues zijn kunnen sectoroverschrijdende afspraken over toegang mogelijk gemaakt worden. Het maken van een afspraken is een bestuurlijke beslissing. De aanpak laat zien welke afspraken nodig zijn en geeft aan op welke wijze deze afspraken vastgelegd kunnen worden.

Biedt inzicht in afhankelijken

Het is gebleken dat de aanpak geschikt is om de afhankelijkheden met andere afspraken expliciet te maken, in eerste instantie voor AMIGO en het certificeringsschema. Dit past in de ambitie om ROSA door te laten doorgroeien naar een modulaire architectuur, waarbij thema-werkgroepen invulling geven aan deze modules maar wel is geborgd dat deze modules op elkaar aansluiten.

Gebruik

De werkgroep Toegang gebruikt de aanpak om nieuwe ontwikkelingen te plotten, issues te signaleren en actiepunten te beleggen voor het oplossen van issues. Als er nieuwe afspraken ontstaan worden deze conform de aanpak vastgelegd.

Implementatie

Het betreft een meta-afspraak die richting geeft aan het werken onder architectuur. Deze werkwijze wordt gebruikt bij de doorontwikkeling van ROSA en sectorarchitecturen. Het resultaat van de aanpak is dat patronen worden beschreven die de relatie leggen met standaarden. De implementatie in de uitvoering heeft betrekking op individuele patronen. De uitvoering merkt dus pas consequenties als een issue wordt opgelost door het implementeren van een aangepast patroon. Dit gaat gepaard met een bestuurlijke afspraak.