Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Versie: Registratie Instellingen en Opleidingen juni 2022
Status: Concept - juni 2022
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

De afspraak Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) beschrijft de onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden, hoe ze het aanbieden en waar ze dat aanbieden. De afspraak bestaande uit een set van canonieke modellen geeft onder meer inzicht in een aantal kernobjecten (onderwijsbesturen, onderwijsaanbieders, onderwijslocaties, opleidingseenheden, opleidingskenmerken en aangeboden opleidingen) in het onderwijsdomein met hun eigenschappen en relaties. Die modellen vormen de basis voor de invulling van de informatiebehoefte ten aanzien van deze objecten in allerlei onderwijsgerelateerde processen waaronder bekostiging, verzuim, toezicht en verantwoording. Die informatiebehoefte heeft bijna altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk WIE (incl. MET WIE), WAAR, WAT en HOE.

Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (opleidingseenheden en opleidingskenmerken), WAAR (onderwijslocatie) met daaraan gekoppeld het WIE geeft WAAR een wat WAT/HOE (aangeboden opleidingen). Als belangrijk uitgangspunt bij de modellering is de werkelijkheid vanuit onderwijskundig perspectief (vanuit de school), de onderwijsinrichting, gebruikt.

Naast de onderwijsinrichting bevat RIO ook de werkelijkheid van de onderwijserkenningen. De onderwijserkenningen zijn de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving: de licenties, beschikkingen en erkenningen. RIO zorgt er voor dat beide werkelijkheden aan elkaar worden gerelateerd. Zie verder ook: https://www.rio-onderwijs.nl/.

De hier gepubliceerde versie van de modellen is nog grotendeels gebaseerd op versie 20211206. Deze versie is nog in het kader van het Programma Doorontwikkelen BRON door de toenmalige Analysegroep RIO samengesteld en is vastgesteld door de toenmalige Projectgroep RIO van 7 december 2021. In deze juni-versie zijn er twee aanpassingen doorgevoerd nl. een update van de Communicatieversie en het toevoegen van het Canonieke model voor non-formeel onderwijs (nfo).

De verschillen in deze versie juni 2022 ten opzichte van de laatst vastgestelde versie (december 2021) zijn:

Communicatieversie

 1. Definities en toelichtingen zijn gewijzigd naar aanleiding van het project Taal gaat met zijn tijd
  mee (NB deze aanpassingen waren al in de Canonieke modellen doorgevoerd).
 2. Opnemen van een expliciete uitleg hoe de canonieke modellen zich tot elkaar verhouden.
 3. Kleine tekstcorrecties.

Canoniek model RIO-nfo (non-formeel onderwijs)

 1. Aanvullingen op de andere modellen, met name bij het onderdeel Opleidingseenheden, ter ondersteuning van die opleidingen die een rol spelen bij de STAP-regeling en die niet onderdeel vormen van de andere canonieke modellen die gericht zijn op het door OCW erkende onderwijs.

NB het Canoniek model RIO-nfo is niet vastgesteld in het Tactisch overleg van 28 juni 2022. Reden hiervoor is gelegen in de uitwerking van eigenschap Niveau, onderdeel van de klasse AangebodenNfoOpleiding. Niveau kent voor het door OCW erkende onderwijs een waardelijst van vastgestelde niveaus die uit de wet volgen. Het non-formeel onderwijs kan ook een bepaald niveau hebben, maar deze niveaus zijn niet door OCW (of NVAO of SBB) erkend. Het niveau van het non-formele onderwijs wordt bepaald (ingeschat) door de opleider zelf. Vanuit de OCW-wetgeving gezien is echter dat ingeschatte niveau “onbepaald”, de waarde die bij Niveau conform het canonieke model zou moeten worden geregistreerd bij het non-formele onderwijs. In het RIO Register kunnen opleiders in het non-formeel onderwijs echter ook een wettelijk erkend niveau kiezen en registreren in plaats van de “onbepaald”. Dit doen zij omdat dit gegeven behulpzaam is bij het zoeken in applicaties die gebruik maken van RIO, zoals STAP van UWV en het NPLO (tegenwoordig leeroverzicht). Hiermee wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het bij non-formeel onderwijs om door OCW erkende opleidingen gaat. Het Tactisch overleg heeft derhalve aan de registerhouder DUO gevraagd om dit in het RIO Register beter af te schermen en vraagt tevens aan de werkgroep RIO om met een voorstel te komen om de standaard hierop aan te passen, zodat er meer duidelijkheid komt tussen door OCW wettelijk erkende niveaus en de door een opleider zelf ingeschatte (instap- of richt)niveaus. Dit laatste kan ook leiden tot een aanpassing in het RIO Register.

Gebruik

OCW, de onderwijsraden in het funderend onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, de verenigingen in het hoger onderwijs, DUO en andere publieke onderwijspartijen, verenigd in het Tactisch Overleg RIO, achten het van belang dat de ontwikkeling en het beheer van de Canonieke RIO modellen in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het in het kader van de ROSA ontwikkelde Begrippenmodel), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. Bovendien acht men het van belang dat allerlei partijen in het onderwijs (publiek en privaat) zich te allen tijde moeten kunnen op de hoogte stellen van de laatste versie van de modellen bijv. voor het maken van eigen impactanalyses en implementaties.

OCW (in samenspraak met de publieke onderwijspartijen) heeft daarom als opdrachtgever gevraagd om de canonieke modellen in beheer te laten nemen bij Edustandaard en onderdelen daarvan (begrippen, referentiecomponenten etc.) te gaan opnemen in de ROSA. In 2022 is het programma Doorontwikkelen BRON waarbinnen de ontwikkeling en het beheer van de Canonieke modellen RIO plaatsvond beëindigd en is het beheer van de canonieke modellen (de standaard) overgedragen naar Edustandaard.

Voor het vo zijn er een aantal waardelijsten relevant die beheerd en onderhouden moeten worden. Daarvoor is een Beheergroep waardelijsten RIO-vo ingericht. Meer informatie over het beheer- en wijzigingsproces, de waardelijsten, de toelichting op die waardelijsten en de betrokken partijen is te vinden op de Edustandaard-pagina’s afspraak Waardelijsten RIO-vo en Beheergroep Waardelijsten RIO-vo.

Ook voor het po zijn er waardelijsten opgesteld. Die worden in schooljaar 2022-2023 overgedragen naar Edustandaard. Tot die tijd zijn ze te vinden op de website van het Programma Doorontwikkelen BRON, Documenten RIO-po.

Implementatie

De volgende onderdelen zijn onderdeel van de afspraak:

 • Informatiemodel RIO Communicatie

Het Informatiemodel RIO communicatieversie is geschikt voor beleidsmedewerkers, architecten en informatiemanagers van scholen/instellingen en andere (keten)partijen en biedt een globaler overzicht van het model en de belangrijkste objecten. Daarnaast bevat dit document meer achtergrondinformatie over het model, wat de redenen zijn achter bepaalde ontwerpbeslissingen en hoe deze toegepast kan worden, inclusief voorbeelden.

 • Canoniek model RIO generiek (informatieobjecten)
 • Canoniek model RIO bo (basisonderwijs)
 • Canoniek model RIO so en vso (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs)
 • Canoniek model RIO vo (voortgezet onderwijs)
 • Canoniek model RIO mbo (middelbaar beroepsonderwijs)
 • Canoniek model RIO vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)
 • Canoniek model RIO ho (hoger onderwijs)
 • Canoniek model RIO nfo (non-formeel onderwijs) – nog niet vastgesteld

De canonieke modellen zijn implementatieneutraal opgesteld, maar wel meer gedetailleerd in tegenstelling tot de communicatiemodellen. Alles wat aanwezig moet zijn bij een implementatie, staat in deze canonieke modellen weergegeven. Voor een implementatie zijn sommige relaties af te leiden en hoeven niet één op één overgenomen te worden en objecten zijn in een bepaalde structuur te zetten afhankelijk van de wijze van implementatie. Door gebruik te maken van canonieke modellen is het mogelijk om in de keten afspraken te maken over de modellen zonder dat specifieke implementaties (en hun modellen) daarvoor direct gewijzigd moeten worden.

In de canonieke modellen worden aan aantal waardelijsten onderkend. Die waardelijsten zijn per sector verschillend en ook niet altijd voor elke sector nodig. Beheer van de waardelijsten incl. vaststellen nieuwe versies vinden op sectorniveau in eerste instantie plaats. De sectorspecifieke waardelijsten (plus toelichting plus issuelijst) worden bij Edustandaard op aparte pagina’s gepubliceerd. Zie onder het kopje Gebruik voor de juiste vindplaats van de actuele waardelijsten.

Op basis van de hier gepubliceerde versie van de modellen baseren diverse partijen (waaronder DUO, leveranciers administratiepakketten, Inspectie van het Onderwijs) hun implementatiemodellen. Wijzigingen  in de canonieke modellen leiden niet zonder meer tot wijzigingen in lopende en afgeronde implementaties maar worden in overleg met de betrokken partijen ingepland en uitgevoerd. Hiervoor is een beheermodel opgesteld die bij de Documentatie is te vinden.

Naast de canonieke modellen en de communicatieversie zijn voor implementerende partijen ook de API’s en bestanden relevant die via Open Onderwijsdata DUO beschikbaar worden gesteld.

Ontwikkelingen

De canonieke modellen zijn ontwikkeld in het programma Doorontwikkelen BRON/RIO en de implementaties van RIO vinden tussen 2019 en 2022 plaats. Het betreffen implementaties bij de leveranciers van administratiepakketten en bij DUO zelf voor het centraal register RIO maar ook voor interne processen/registraties bij DUO in ROD zoals deelnames, resultaten, bekostiging en verzuim. Andere partijen, afnemers van de informatie uit RIO, zoals de Inspectie van het Onderwijs, Vensters vo en po, Centraal Aanmelden MBO, Kies MBO zijn reeds aangesloten of sluiten de komende jaren aan. Voor vo en mbo zijn de implementaties in 2020 afgerond. Voor het po is de implementatie afgerond eind 2021. Voor het ho loopt de planning voor implementatie door tot in 2022. De toevoegingen gedaan in het kader van de STAP-regeling (resulterend in de aanvullingen voor non-formeel onderwijs) zijn in de eerste helft van 2022 afgerond.