RIO Canonieke Modellen

Versie: Registratie Instellingen en Opleidingen maart 2017a
Status: Definitief - maart 2017
Sector: PO VO MBO HO
Let op: er is een nieuwe versie beschikbaar: RIO Canonieke Modellen december 2021

Beschrijving

Het Informatiemodel RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) beschrijft de onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het informatiemodel RIO geeft onder meer inzicht in een aantal kernobjecten (instellingen, onderwijslocaties en aangeboden opleidingen) in het onderwijsdomein met hun eigenschappen en relaties. Dit informatiemodel gaat de basis vormen voor de invulling van de informatiebehoefte ten aanzien van deze objecten in allerlei onderwijsgerelateerde processen waaronder bekostiging, verzuim, toezicht en verantwoording. Die informatiebehoefte heeft bijna altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk WIE, WAAR, WAT en HOE.

Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (aangeboden opleiding), WAAR (onderwijslocatie) gekoppeld aan het formele WAT (formele opleidingsaanbod). Als belangrijk uitgangspunt bij de modellering is de werkelijkheid vanuit onderwijskundig perspectief (vanuit de school), de onderwijskundige werkelijkheid, gebruikt.

Naast de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ bevat RIO ook de zogenaamde  ‘juridische werkelijkheid’.  De juridische werkelijkheid is de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in BRIN. RIO zorgt er voor dat beide werkelijkheden aan elkaar worden gerelateerd.

De belangrijkste wijzigingen in deze versie van maart 2017a t.o.v. de versie van september 2016 zijn:

  • het verwijderen van het blok Opleidingsprogrammakader (het ‘rode blok’ in dat model), omdat de informatiebehoefte hiervoor niet bleek te bestaan. De informatie is elders beschikbaar.
  • Verblijfsobject is vervangen door Plaatsaanduideling en het BAG-id is vervangen door de combinatie postcode+huisnummer, omdat deze bij instellingen beter bekend zijn.
  • De relatie tussen Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie is verwijderd. Daarvoor in de plaats is er een relatie toegevoegd tussen Bevoegd gezag en Onderwijslocatie. Op deze manier is er flexibiliteit voor een bevoegd gezag om een aangeboden opleiding toe te wijzen aan een andere Onderwijslocatie zonder dat deze eerst gekoppeld moet zijn aan een Onderwijsaanbieder.
  • De Juridische Werkelijkheid (‘zandkleur’ in het model) is opgedeeld in WIE MAG, WAAR MAG en WAT MAG.

Het Informatiemodel RIO communicatieversie is geschikt voor beleidsmedewerkers, architecten en informatiemanagers van scholen/instellingen en andere (keten)partijen en biedt een globaler overzicht van het model en de belangrijkste objecten. Daarnaast bevat dit document meer achtergrondinformatie over het model, wat de redenen zijn achter bepaalde ontwerpbeslissingen en hoe deze toegepast kan worden, inclusief voorbeelden.

Het Informatiemodel RIO (communicatieversie)

Het Informatiemodel RIO Generiek bevat het gedetailleerde model van RIO met attributen en definities. Het gaat om het overkoepelende model wat voor elke sector gelijk is.

Het Informatiemodel RIO (generiek)

Het Informatiemodel RIO MBO-specifiek bevat het gedetailleerde model met specialisaties voor het mbo-veld. Voor elke sector zal er een apart specifiek model worden gemaakt, waarvan de mbo-structuur de eerste is.

Het Informatiemodel RIO (mbo-specifiek)

De modellen zijn voor de leesbaarheid ook op A3 beschikbaar.

Diagrammen van het Informatiemodel RIO, generiek en mbo-specifiek

De documenten zijn vastgesteld door de Projectgroep RIO op 14 maart 2017.

Ontwikkelingen

OCW (in samenspraak met de publieke onderwijspartijen) heeft als opdrachtgever de Projectgroep RIO gevraagd om het Informatiemodeldocument te registreren bij Edustandaard en het Informatiemodel te gaan opnemen in de ROSA. Er is geconstateerd dat het nog te vroeg is voor in beheer name, omdat het informatiemodel nog in ontwikkeling is in het programma Doorontwikkelen BRON en de eerste implementaties nog moeten gaan plaatsvinden (op dit moment loopt dat voor het mbo). Die implementaties in de verschillende sectoren zullen waarschijnlijk ook nog leiden tot wijzigingen in het model. Het beheer van de modellen zal voorlopig nog binnen het programma Doorontwikkelen BRON worden ondergebracht.

Niettemin achten OCW, de onderwijsraden en verenigingen en andere publieke onderwijspartijen, verenigd in de Projectgroep RIO, het van belang dat de ontwikkeling en het beheer van het model in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. Bovendien acht men het van belang dat allerlei partijen in het onderwijs (publiek en privaat) zich te allen tijde moeten kunnen op de hoogte stellen van de laatste versie van de modellen bijv. voor het maken van eigen impactanalyses. De registratie moet deze beide zaken borgen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.