VO-MBO overstapdossier

Beheerstatus: Aangemeld - december 2014
Gebruiksadvies: Afgeraden
Werkingsgebied: vo bve

Versie: VO-MBO overstapdossier versie 0.3 - april 2014
Versiestatus: Concept

Beschrijving

Goed geregistreerde leerlinggegevens en leerresultaten zijn van groot belang voor het inrichten van het onderwijs, voor het plaatsen van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders). Een voorwaarde voor het effectief en efficiënt uitwisselen van deze informatie via een dossier van de leerling, is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen alle applicaties. Het project ‘In- en uitschrijven’ van het samenwerkingsverband SION heeft als uitgangspunt dat alle instellingen er belang bij hebben om het proces van in- en uitschrijven van leerlingen (studenten) en het verkrijgen van adequate vooropleidingsinformatie zo efficiënt en accuraat mogelijk in te richten. Enerzijds om de leerling/student zo goed mogelijk in de nieuwe onderwijsinstelling te laten landen en anderzijds om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.

Binnen SION is een gegevensset ontwikkeld waarmee de behoefte van de gegevens (en dus gegevensoverdracht tussen vo en mbo) tijdens intake voor een goede plaatsing in het mbo kan plaatsvinden.

Algemene beschrijving van de afspraak VO-MBO overstapdossier

Samenhang

Deze afspraak is een toepassingsprofiel op de OSO gegevensset.

Meerwaarde

Deze afspraak is bedoeld om de uitwisseling van dossiers te faciliteren en de daarmee samenhangende voordelen te realiseren, namelijk:

  • Optimaliseren van de plaatsing en de efficiënte doorstart van het leren en begeleiden van de leerling in de nieuwe school door het aanleveren van actuele en relevante informatie aan die nieuwe school.
  • Terugdringen van de administratieve lasten in het onderwijs door automatisering en hierbij het voorkomen van fouten bij de handmatige handelingen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.