Begrippenset Kerndoelen

Versie: Begrippenset Kerndoelen
Status: Concept - mei 2014
Sector: PO SO VO VSO

Beschrijving

Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. Er zijn kerndoelen voor PO en voor de onderbouw VO. Voor het speciaal onderwijs zijn er aparte kerndoelen.

De begrippensets zijn ingediend door SLO en zijn te vinden via leerplaninbeeld.slo.nl. Ook zijn er overzichten van de Kerndoelen PO en Kerndoelen VO vindbaar via deze browser. De kerndoelen hebben een wettelijke status.

Gebruik

De kerndoelen kunnen gebruikt worden om leermiddelen te beschrijven (op methode-niveau) en onderwijs te verantwoorden. Dit om zoeken, vinden en gegevensuitwisseling te ondersteunen.

Ontwikkelingen

De begrippensets: Kerndoelen PO en VO zijn voorgelegd aan de werkgroep tijdens de werkgroepbijeenkomst op 10 mei 2012 en goedgekeurd voor opname in het OBK.

De begrippensets: Kerndoelen SO en VSO zijn voorgelegd aan de werkgroep tijdens de werkgroepbijeenkomst op 22 mei 2014 en goedgekeurd voor opname in het OBK.