Begrippenset NLQF en EQF

Versie: Begrippenset NLQF en EQF
Status: Concept - november 2013
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland.Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Het raamwerk vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

Meerwaarde

Met het Nederlands kwalificatiekader is het voor iedereen mogelijk inzicht te verkrijgen in het niveau van kwalificaties, zowel nationaal als internationaal. Het kader draagt bij aan de transparantie en stimuleert de communicatie tussen alle betrokkenen in het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Het NLQF heeft een functie voor iedereen in Nederland: voor werkgevers, werknemers, opleiders en studenten.

De NLQF-niveaus zijn gekoppeld aan het Europese kwalificatiekader, het European Qualification Framework (EQF). Het kader is bedoeld om kwalificatieniveaus van de verschillende kwalificatiesystemen in het onderwijs op Europees niveau transparant en onderling vergelijkbaar te maken, zodat de mobiliteit in het onderwijs en op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd en een leven lang leren, gelijke kansen in de kennismaatschappij en verdere Europese integratie worden bevorderd.

Het kwalificatieraamwerk NLQF maakt het mogelijk het niveau van kwalificaties te vergelijken, zowel nationaal als internationaal.

Gebruik

Het NLQF is een nieuwe beschrijving van de Nederlandse kwalificatieniveaus; het is geen herziening van het Nederlands onderwijsstelsel.

Het kader is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met experts en stakeholders op het terrein van onderwijs en begeleiding.

Voor meer informatie zie ook de website van NLQF.

Ontwikkelingen

De begrippenset is voorgelegd aan de werkgroep OBK en vocabulaires tijdens de werkgroepbijeenkomst op 26 november 2013.