Begrippen

Door de begrippen die worden gebruikt binnen het onderwijs vast te leggen en deze te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over hetzelfde hebben. Deze begrippen worden door Edustandaard per set vastgelegd in het Onderwijsbegrippenkader (OBK). Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is de gemeenschappelijke online database met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. Wilt u weten welke begrippen en relaties er in het Onderwijsbegrippenkader zitten? Kijk in de BegrippenBrowser. Wilt u alleen begrippen uit de kernprogramma’s bekijken? Gebruik dan de KernprogrammaBrowser.

Wilt u meer weten, of wilt u een begrippenset wijzigen of indienen, neemt u dan contact met ons op. 

 1. Begrippenset Kerndoelen

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, SO, VSO

  Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.

  Bekijk de details

 2. Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) zorgt ervoor dat organisaties in het onderwijs sectoroverstijgend gegevens kunnen uitwisselen. Het KOI-model geeft ingang aan zoveel mogelijk begrippen die binnen het onderwijs worden gebruikt.

  Bekijk de details

 3. Begrippenset Kernprogramma’s

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO

  Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Kernprogramma’s zijn opgebouwd uit: vakkernen, subkernen, inhouden en tussendoelen en de relaties daartussen.

  Bekijk de details

 4. Begrippenset Leerlingkenmerken

  Van toepassing op de onderwijssector(en) SO, VSO

  Binnen afspraken over het zoeken naar digitaal leermateriaal wordt vaak wel aandacht besteed aan PO, VO en MBO, maar niet aan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wat zijn de kenmerken van leerlingen in deze onderwijssector? En wat betekenen die voor de metadata van leermiddelen?

  Bekijk de details

 5. Begrippenset NLQF en EQF

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland.

  Bekijk de details

 6. Begrippenset Rekenen

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO

  Gedetailleerde set van begrippen voor rekenen en wiskunde die gebruikt kan worden voor de metadatering van content aan deze begrippen.

  Bekijk de details

 7. Begrippenset RTTI

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Daarbij gaat het om reproductie, toepassing van de leerstof in vergelijkbare situaties, toepassing van de leerstof in nieuwe situaties en inzicht.

  Bekijk de details

 8. Begrippensets Vakken en Leerniveaus

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  Docenten die op zoek zijn naar geschikt lesmateriaal dat zij in hun lessen kunnen gebruiken, zoeken meestal vanuit het perspectief van het vak waarin zij lesgeven. Om die reden is het belangrijk dat lesmateriaal wordt gekenmerkt op het aspect 'vak', zodat het lesmateriaal ook op dit aspect teruggevonden kan worden.

  Bekijk de details

 9. Opleidingsdomeinen MBO

  Van toepassing op de onderwijssector(en) MBO

  De MBO Raad heeft de opleidingsdomeinen en studierichtingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs in kaart gebracht.

  Bekijk de details

Terug