Verklarende woordenlijst

Afspraak
Een afspraak is een set van technische specificaties. Ze hebben tot doel om de uitwisseling van gegevens tussen systemen en/of organisaties mogelijk te maken.

API
Een application programming interface (API) is verzameling definities op basis waarvan digitale voorzieningen met elkaar kunnen communiceren.

Architectuur
Een architectuur is een systeem dat wordt gebruikt om het landschap van afspraken en digitale processen overzichtelijk te houden.

Architectuurraad
De leden van de Architectuurraad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken in hun onderlinge samenhang.

BOMOS
Het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS) is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden.

Bureau Edustandaard
Bureau Edustandaard ondersteunt vanuit Kennisnet en SURF de Architectuurraad, Standaardisatieraad en werkgroepen, is verantwoordelijk voor support en beheer van afspraken (publicatie, website en contact).

CPI
CPI staat voor Content Prijs Informatie. Deze afspraak maakt het mogelijk om op een gestandaardiseerde manier prijsinformatie over een leermiddelenpakket uit te wisselen.

Datamodel
Voor het Onderwijsbegrippenkader is een datamodel vastgesteld. In dit datamodel ligt beschreven welke type begrippen er zijn en welke type relaties er gelegd kunnen worden tussen de verschillende begripstypen.

DIDL
DIDL staat voor Digital Item Declaration Language. Vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden.

Educatieve contentketen
Ict is geen doel op zich, maar een middel om ambities waar te maken, om iedere lerende op het juiste moment en op de juiste plaats toegang te geven tot het juiste lesmateriaal. Dat vraagt veel van publieke en private partijen, zoals scholen, uitgeverijen en leveranciers van elektronische leeromgevingen. Deze partijen hebben allemaal te maken met de educatieve contentketen (ECK).

HORA
HORA staat voor Hoger Onderwijs Referentie Architectuur. De HORA biedt een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. Primaire aandachtspunt van de HORA zijn de interne processen/functies van een hoger onderwijsinstelling.

Kennisnetset
Kennisnet heeft voor de eigen diensten (zoals MetaPlus, Wikiwijsleermiddelenplein en Edurep) een eigen set van metadata gedefinieerd voor het metadateren van en zoeken naar leermateriaal.

 

KOI
KOI staat voor Kernmodel Onderwijsinformatie. Het model zorgt ervoor dat organisaties in het onderwijs sectoroverstijgend gegevens kunnen uitwisselen. Om meer gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding te realiseren, wordt gewerkt aan een Kernmodel Onderwijsinformatie: een relationeel model waarin begrippen op het hoogste niveau in samenhang worden gebracht en dat de basis vormt voor sectoroverstijgende gegevensuitwisseling in het onderwijsdomein. Het kernmodel biedt inzicht in de globale structuur van het onderwijs binnen Nederland.

Metadateren
Metadateren is het voorzien van leermiddelen van de juiste etiketten, waardoor je ze makkelijker kunt delen, vinden en gebruiken.

MODS
MODS staat voor Metadata Object Description Scheme. Vormt samen met DIDL het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden.

OAI-PMH
OAI-PMH staat voor Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting. Eenvoudig mechanisme voor de interoperabiliteit van repositories voor de uitwisseling van metadata.

OSO
OSO staat voor Overstap Service Onderwijs. Dat is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school faciliteert. Edustandaard beheert de OSO Gegevensset.

RDF
RDF staat voor Resource Description Framework, een standaard van het World Wide Web Consortium (W3C), oorspronkelijk ontworpen als een metadata-model, maar gaandeweg gebruikt als een formaat om gegevens in het algemeen uit te wisselen.

Repository
Een repository is de plaats waar de bestanden en de informatie over de historie van de bestanden wordt bewaard.

ROSA
ROSA staat voor Referentie Onderwijs Sector Architectuur. Het is een instrument dat kaders biedt om de gezamenlijke ambities van de onderwijsraden, OCW en DUO door te vertalen naar ict-projecten binnen de keten. Daarnaast biedt de ROSA inzicht in en samenhang tussen bestaande en nog te ontwikkelen voorzieningen. Hierdoor wordt het mogelijk om een gemeenschappelijke informatiehuishouding en basis-ICT-infrastructuur te realiseren, waarbij gegevens en voorzieningen hergebruikt kunnen worden.

 

Standaard
Om uitwisselingen tussen voorzieningen voor onderwijs en onderzoek mogelijk te maken, zijn standaarden in de vorm van afspraken, begrippen en architecturen nodig.

Triple A
Het MBO verandert en de vraag naar flexibel, betaalbaar en goed georganiseerd onderwijs groeit. Dat heeft gevolgen voor de ICT-systemen die binnen MBO-instellingen gebruikt worden. Waar moeten deze systemen aan voldoen? Triple A geeft hier antwoord op.

UWLR
UWLR staat voor Uitwisseling Leerlinggegevens en Leerresultaten. Afspraak die bedoeld is om de uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten te faciliteren.

VDEX
VDEX is een XML-bestandsformaat waarin de gegevens van een vocabulaire vastgelegd worden.