Oprichting werkgroep IAA-inventarisatie

In de huidige situatie is binnen het onderwijsdomein de wijze van identificeren, authentiseren en autoriseren van natuurlijke en niet-natuurlijke personen (bijvoorbeeld ten behoeve van toegang) afhankelijk van doelgroep, proces en sector. Dit is inefficiënt en maakt het lastig om flexibel voor onderwijsinstellingen en andere organisaties om te kunnen gaan met de eisen en nieuwe ontwikkelingen die digitalisering met zich meedraagt.

Er worden steeds hogere eisen aan identiteiten en toegang tot digitale diensten gesteld. Eisen die voorvloeien uit (nieuwe) wetgeving ten aanzien van beveiliging en privacy, maar ook die te maken hebben met efficiency en effectiviteit. Vanuit de overheid in het kader van de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt gestuurd op het (her)gebruik van centrale voorzieningen en afspraken ten aanzien van de (technische) interoperabiliteit.

Op dit moment is er voor het onderwijsdomein nog geen gemeenschappelijk, door iedereen onderschreven toekomstbeeld. Dat maakt het moeilijk om te kunnen vaststellen of initiatieven op elkaar aansluiten en of ze voldoen aan veranderende eisen. Daarnaast is op bestuurlijk niveau geconstateerd dat de materie erg complex en onoverzichtelijk is. De Standaardisatieraad heeft daarom gevraagd aan de Architectuurraad om hier overzicht in te verschaffen.

De Architectuurraad heeft naar aanleiding van deze vraag een voorstel voor een projectopdracht opgesteld waarin gevraagd wordt om drie initiatieven uit het onderwijs die een toekomstperspectief schetsen in zake IAA met elkaar in verband te brengen om de gemeenschappelijke aspecten (principes, ontwerpkaders, IAA-patronen voor processen, oplossingsrichtingen, best practices) inzichtelijk te maken, maar ook de gaps en de mogelijke tegenstrijdigheden. Die initiatieven zijn Toekomstbeeld Toegang zoals dat is ontwikkeld binnen Edu-K, de uitwerking van het eID-stelsel in de wet GDI en de IAA-visie van SURF voor het hoger onderwijs. De Standaardisatieraad heeft op basis hiervan de opdracht formeel bij de Architectuurraad neergelegd en gevraagd een IAA-werkgroep op te richten die zich met deze inventarisatie gaat bezighouden. De eerste bijeenkomst zal waarschijnlijk in september 2017 plaatsvinden en oplevering van het eindresultaat is volgens planning nu te verwachten in december 2017.