ROSA-beheer

Een architectuur is nooit af. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten leiden tot gewenste aanpassingen in de architectuur. Voor de ROSA is dat niet anders. Aan de ROSA wordt dan ook continu gewerkt. De ROSA wordt beheerd binnen Edustandaard door verschillende gremia. Inhoudelijk heeft de Architectuurraad van Edustandaard het laatste woord als het gaat om prioritering en vaststelling, maar qua governance is de Standaardisatieraad van Edustandaard de partij de versies van de ROSA formeel vaststelt. Hieronder geven we op hoofdlijnen een overzicht van welke gremia betrokken zijn bij het beheer en de doorontwikkeling van de ROSA. Meer achtergrond is te vinden op de ROSA wiki zelf op de pagina waar het beheerproces wordt beschreven.

ROSA Beheerteam

Als onderdeel van de uitvoeringsorganisatie Bureau Edustandaard is het ROSA Beheerteam belast met het bijhouden van de werkvoorraad van de ROSA en het uitvoeren van backlog items. De prioritering hiervan wordt vastgesteld door de Architectuurraad op advies van het QA-team en het ROSA Beheerteam. Meer informatie vindt u op de ROSA-wiki.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Verzamelen werkvoorraad (incl. behandelen wijzigingsverzoeken).
  • Samenstellen werkpakketten en opstellen werkvoorraadoverzicht.
  • Plannen en eerste prioritering werkzaamheden.
  • Uitwerken van ROSA-onderdelen.
  • Beoordelen van ROSA-onderdelen die door derden zijn uitgewerkt.
  • Organiseren review en prioritering in Quality Assurance team en in Architectuurraad.

Teamsamenstelling

Remco de Boer (informatiearchitect, Bureau Edustandaard), Frank Grave (informatiearchitect, SURF), Brian Dommisse (coördinator, Kennisnet), Dennis Heringa (ICT-architect, Kennisnet), Maarten de Niet (liaison Redactieteam ROSA Begrippenkader en FORA, informatiearchitect CTO, Kennisnet), Joeri van Es (liaison Adviesgroep Samenhang, informatiearchitect, Bureau Edustandaard).

Quality Assurance-team (QA-team)

Het QA-team is verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van de opgeleverde onderdelen van de ROSA, het bewaken van de samenhang en de architectuurkaders. Het QA-team geeft hierover hun advies aan de Architectuurraad. Verder geeft het QA-team advies ten aanzien van de prioritering van de werkvoorraad en beoordeelt ingekomen wijzigingsverzoeken of doet zelf suggesties tot verbetering en wijziging.

Zie verder voor details de pagina van het QA-team hier op Edustandaard.

Werkgroepen en experts

Taken en verantwoordelijkheden

  • Uitwerken van architectuurplaten (views/modellen) en begeleidende teksten voor onderdelen van de ROSA.
  • Voorstellen en reviews vanuit ROSA Beheerteam, QA-team, Architectuurraad en andere gremia beoordelen en verwerken.

Teamsamenstelling

Afhankelijk van het onderwerp kan dat variëren. Binnen Edustandaard werken de  werkgroepen IBP, UBV, Toegang en Edukoppeling mee aan de ROSA. Voor teamsamenstelling zie: Edustandaard werkgroepen.

Redactieteam ROSA Begrippenkader

Het redactieteam beheert de afspraken ROSA Begrippenkader en Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) die in beheer zijn bij Edustandaard. Vandaar ook dat het redactieteam als Edustandaard-werkgroep is opgenomen. De afspraken worden gepubliceerd en onderhouden via de ROSA wiki. De reden dat we het redactieteam hier ook noemen als onderdeel van het beheer en onderhoud van de ROSA is dat naast de reguliere taken van een werkgroep (het beheren en onderhouden van een afspraak) het redactieteam ook verantwoordelijk is voor het consistent toepassen van het gebruik van begrippen uit het begrippenkader in de ROSA zelf (in de modellen, in de begeleidende teksten etc.). Om die reden draait een redactielid mee in het ROSA Beheerteam.

Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen

De scope van de werkzaamheden van deze werkgroep is niet beperkt tot het beheer en onderhoud van de ROSA. De adviesgroep richt zich op het realiseren van samenhang tussen de ROSA als  ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs, de sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA) en de sector- of doelarchitecturen (MOSA, HOSA). Dit kan leiden tot zowel wijzigingen in de ROSA als in de genoemde architecturen.

Zie verder de werkgroeppagina van deze adviesgroep.