ROSA-beheer

Een architectuur is nooit af. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten leiden tot gewenste aanpassingen in de architectuur. Voor de ROSA is dat niet anders. Aan de ROSA wordt dan ook continu gewerkt. De ROSA wordt beheerd binnen Edustandaard door verschillende gremia. Inhoudelijk heeft de Architectuurraad van Edustandaard het laatste woord als het gaat om prioritering en vaststelling, maar qua governance is de Standaardisatieraad van Edustandaard de partij de versies van de ROSA formeel vaststelt. Hieronder geven we op hoofdlijnen een overzicht van welke gremia betrokken zijn bij het beheer en de doorontwikkeling van de ROSA. Meer achtergrond is te vinden op de ROSA wiki zelf op de pagina waar het beheerproces wordt beschreven.

ROSA Beheerteam

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verzamelen werkvoorraad (incl. behandelen wijzigingsverzoeken).
 • Samenstellen werkpakketten en opstellen werkvoorraadoverzicht.
 • Plannen en eerste prioritering werkzaamheden.
 • Uitwerken van ROSA-onderdelen.
 • Beoordelen van ROSA-onderdelen die door derden zijn uitgewerkt.
 • Organiseren review en prioritering in Quality Assurance team en in Architectuurraad.

Teamsamenstelling

Remco de Boer (informatiearchitect, Bureau Edustandaard), Erik Borgers (informatiearchitect CTO, Kennisnet), Frank Grave (informatiearchitect, SURF), Brian Dommisse (coördinator, Bureau Edustandaard), Maarten de Niet (liaison Redactieteam ROSA Begrippenkader en FORA, informatiearchitect CTO, Kennisnet).

Quality Assurance-team (QA-team)

Taken en verantwoordelijkheden

 • Inbrengen van ROSA verbeterpunten en wijzigingen en beoordelen van andere wijzigingsverzoeken.
 • Bespreken het advies over de prioritering van de werkpakketten op het werkvoorraadoverzicht, dat door het ROSA beheerteam van tevoren is opgesteld.
 • Reviewen van wijzigingen die door experts of specifieke werkgroepen en het ROSA beheerteam of het Redactieteam ROSA Begrippenkader zijn opgesteld.
 • Een advies opstellen voor de Architectuurraad aangaande de vermeende impact en mitigatie van een inhoudelijke wijziging in de ROSA.
 • Het bewaken van de consistentie van architectuurkaders van de ROSA.

Teamsamenstelling

Vertegenwoordigers van de sectordoelarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, MOSA, HORA, HOSA), vertegenwoordiger(s) van DUO, vertegenwoordiger(s) van OCW, vertegenwoordiger(s) van ROSA beheerteam, vertegenwoordiger van Redactieteam ROSA Begrippenkader.

Werkgroepen en experts

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitwerken van architectuurplaten (views/modellen) en begeleidende teksten voor onderdelen van de ROSA.
 • Voorstellen en reviews vanuit ROSA Beheerteam, QA-team, Architectuurraad en andere gremia beoordelen en verwerken.

Teamsamenstelling

Afhankelijk van het onderwerp kan dat variëren. Binnen Edustandaard werken de  werkgroepen IBP, UBV, Toegang en Edukoppeling mee aan de ROSA. Voor teamsamenstelling zie: Edustandaard werkgroepen.

Redactieteam ROSA Begrippenkader

Het redactieteam beheer een afspraak die in beheer is bij Edustandaard. Vandaar ook dat het redactieteam als Edustandaard-werkgroep is opgenomen. De afspraak, het ROSA Begrippenkader, wordt gepubliceerd en onderhouden via de ROSA wiki. De reden dat we het redactieteam hier ook noemen als onderdeel van het beheer en onderhoud van de ROSA is dat naast de reguliere taken van een werkgroep (het beheren en onderhouden van een afspraak) het redactieteam ook verantwoordelijk is voor het consistent toepassen van het gebruik van begrippen uit het begrippenkader in de ROSA zelf (in de modellen, in de begeleidende teksten etc.). Om die reden draait een redactielid mee in het ROSA Beheerteam.

Werkgroep Samenhang

De scope van de werkzaamheden van deze werkgroep is niet beperkt tot het beheer en onderhoud van de ROSA. De werkgroep richt zich op het realiseren van samenhang tussen de ROSA als  ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs, de sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA) en de sector- of doelarchitecturen (MOSA, HOSA). Dit kan leiden tot zowel wijzigingen in de ROSA als in de genoemde architecturen.

Missie

De in de Werkgroep Samenhang betrokken sectorarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen sluiten naadloos op elkaar aan.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het herkennen en aangeven van knelpunten die mogelijk de samenhang tussen sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs beïnvloeden.
 • Komen tot een concrete aanpak om knelpunten te mitigeren. Dit zal leiden tot wijzigingsverzoeken voor alle sectorale referentiearchitecturen binnen de onderwijssector.
 • De vertegenwoordigers van sectorale referentiearchitecturen binnen de werkgroep Samenhang dragen de verantwoordelijkheid dat wijzigingsverzoeken volgens afspraken worden verwerkt.
 • Het bijhouden en bijstellen van een gezamenlijke visie en roadmap. De vertegenwoordigers van de sectorarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen zijn er verantwoordelijk voor dat deze gedragen wordt door hun achterban.
 • Het opstarten en beoordelen van impactanalyses van voorgestelde wijzigingen die zouden moeten leiden tot meer samenhang tussen sectorarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen.
 • De leden van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor het delen van architectuurkennis vanuit en naar hun achterban.

Vertegenwoordiging in werkgroep Samenhang

Vertegenwoordigers met het mandaat om de verantwoordelijkheden horende bij de werkgroep Samenhang te dragen vanuit de: ROSA, FORA, MORA en MOSA, HORA en HOSA. Een voorzitter vanuit Bureau Edustandaard die het proces begeleidt.