Werkgroepen

Edustandaard is een netwerkorganisatie die samen werkt met ketenpartijen in het onderwijs, zoals Kennisnet, SURF, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs. Die samenwerking krijgt gestalte door verschillende expertgroepen met elk een andere rol. Edustandaard volgt hierbij de globale organisatiestructuur van BOMOS. BOMOS is het landelijk model voor het beheren en ontwikkelen van open standaarden.

In de expertgroepen zitten stakeholders met verschillende rollen. Zo zijn er inhoudelijke en technische experts, gebruikers en functioneel beheerders. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van afspraken.

Er zijn vier soorten expertgroepen binnen Edustandaard: adviesorgaan, bestuur, uitvoeringsorganisatie en werkgroep. Het bestuur geeft opdrachten aan uitvoeringsorganisaties en ontvangt advies over welke opdrachten uit te voeren van adviesorganen. De Architectuurraad adviseert bijvoorbeeld de Standaardisatieraad over het in beheer nemen van een afspraak en of dit niet zorgt voor conflicten met afspraken die al in beheer zijn. Bij grotere aanpassingen van de standaard en bij een nieuw ingediende afspraak geeft de werkgroep op dit gebied advies aan de Standaardisatieraad. Bureau Edustandaard is de uitvoeringsorganisatie die de werkgroepen faciliteert.

Handreikingen en afspraken voor werkgroepen (versie mei 2023) gelden als leidraad voor het functioneren van een werkgroep binnen Edustandaard.

U kunt zich aanmelden voor een standaardisatiewerkgroep via het aanmeldformulier en afmelden voor een werkgroep via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Werkgroep Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen

De adviesgroep Samenhang richt zich op het realiseren van samenhang tussen de ROSA als ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs, de sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA) en de sector- of doelarchitecturen (MOSA, HOSA).

Werkgroep Edukoppeling

Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant hiervan gericht op zowel publieke als private partijen die met elkaar in ketens samenwerken.

Werkgroep Niet-methodegebonden Toetsen PO

De werkgroep "Niet-methodegebonden Toetsen PO" wordt gecoördineerd door de Edu-K. Op verzoek van Edu-K ondersteunt Edustandaard dit overleg door het leveren van standaardisatie-expertise. Kennisnet is gevraagd voor de coördinatie van…

Werkgroep OOAPI

Bij de ontwikkeling van de OOAPI werkt SURF samen met een werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en leveranciers. Zij spreken elkaar bijvoorbeeld over mogelijke doorontwikkelingen, implementatie en evaluatie.

Werkgroep OSO Gegevensset

De werkgroep OSO Gegevensset beheert de afspraak OSO Gegevensset die het uitwisselen van leerlingdossiers binnen het onderwijs mogelijk maakt.

Werkgroep Toegang

De werkgroep Toegang werkt aan de Architectuuraanpak Toegang, een aanpak die gericht is om afspraken op het gebied van toegang te kunnen maken.

Werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal

Bij het gebruik van educatieve content komen allerlei afspraken kijken, onder andere over het uitwisselen van toetsmateriaal. De werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal beheert deze afspraken.

Werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV)

De werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften buigt zich onder andere over TLS (een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer) in de onderwijscontext. Tot nu toe werd dat in diverse werkgroepen apart behandeld.

Werkgroep Waardenlijsten RIO (voor po en vo)

Binnen het canonieke model van de Registratie Instellingen en Opleidingen voor het basisonderwijs (bo), voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so/vso) en voor het voortgezet onderwijs (vo) komen…