Werkgroepen

Edustandaard is een netwerkorganisatie waarin publieke en private ketenpartijen uit alle onderwijssectoren met elkaar samenwerken, zoals SURF, MBO Digitaal, Kennisnet, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs. Die samenwerking krijgt gestalte door verschillende expertgroepen met elk een andere rol. Edustandaard volgt hierbij de globale organisatiestructuur van BOMOS. BOMOS is het landelijk model voor het beheren en ontwikkelen van open standaarden.

De werkgroepen ontwikkelen en beheren afspraken; in de werkgroepen zitten stakeholders met verschillende rollen. Zo zijn er inhoudelijke en technische experts, gebruikers en functioneel beheerders. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van afspraken.

Een aantal afspraken in met name de infrastructurele laag wordt zo breed toegepast over verschillende sectoren en ketendomeinen, dat Edustandaard het initiatief heeft genomen om deze werkgroepen te organiseren. Daarbij is het van groot belang dat al die verschillende stakeholders op de juiste manier betrokken zijn. Die werkgroepen zijn:

Handreikingen en afspraken voor werkgroepen (versie mei 2023) gelden als leidraad voor het functioneren van een werkgroep binnen Edustandaard.

U kunt zich aanmelden voor een standaardisatiewerkgroep via het aanmeldformulier en afmelden voor een werkgroep via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

======================================================================================================

Werkgroep Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen

De adviesgroep Samenhang richt zich op het realiseren van samenhang tussen de ROSA als ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs, de sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA) en de sector- of doelarchitecturen (MOSA, HOSA).

Werkgroep Edukoppeling

Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant hiervan gericht op zowel publieke als private partijen die met elkaar in ketens samenwerken.

Werkgroep Ketenoverleg Logistiek proces Doorstroomtoets po

Het ketenoverleg Logistiek Proces Doorstroomtoets PO is ingesteld door de PO-Raad. Het ketenoverleg is onder meer verantwoordelijk voor het beheer en de aanpassingen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen tussen leerlingadministratiesystemen en toetssystemen in de context van de Doorstroomtoets po.

Werkgroep Niet-methodegebonden Toetsen PO

De werkgroep "Niet-methodegebonden Toetsen PO" wordt gecoördineerd door de Edu-K. Op verzoek van Edu-K ondersteunt Edustandaard dit overleg door het leveren van standaardisatie-expertise. Kennisnet is gevraagd voor de coördinatie van het opstellen van de (technische) afspraken en van de implementatie ervan.

Werkgroep OOAPI

Bij de ontwikkeling van de OOAPI werkt SURF samen met een werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en leveranciers. Zij spreken elkaar bijvoorbeeld over mogelijke doorontwikkelingen, implementatie en evaluatie.

Werkgroep OSO Gegevensset

De werkgroep OSO Gegevensset beheert de afspraak OSO Gegevensset die het uitwisselen van leerlingdossiers binnen het onderwijs mogelijk maakt.

Werkgroep SURF Security Baseline

De SURF Security Baseline is een set van maatregelen voor informatiebeveiliging. Het doel van deze set is om ervoor te zorgen dat zowel de nieuwe als bestaande systemen en toepassingen binnen de SURF-leden (onderwijsinstellingen) voldoen aan een minimum beveiligingsniveau. De baseline moet ook gaan gelden ook voor systemen die worden aangeschaft, hetzij door de instelling zelf, hetzij door SURF, mogelijk namens de sector (aanbestedingen). Het beheer en de doorontwikkeling van de baseline zijn ondergebracht bij twee specifieke organen: een inhoudelijke expertsgroep, die we het 'standaard committee' noemen, en een regiegroep. Het standaard committee is belast met de inhoudelijke kwesties die met de baseline te maken hebben, terwijl de regiegroep de verantwoordelijkheid heeft om te waarborgen dat de baseline al zijn doelstellingen blijft bereiken en ziet toe op de wijzigingen. Vóór de goedkeuring van een nieuwe versie van de baseline, wordt het voorgelegd aan een andere expertgroep, genaamd de 'maturity werkgroep'. Deze groep bestaat binnen SURF en heeft een breed scala aan IT- en privacyexpertise. De maturity werkgroep adviseert over de goedkeuring van wijzigingen, welke vervolgens door de regiegroep innovatiezone worden beoordeeld. De regiegroep innovatiezone is het hoogste adviesorgaan over dergelijke onderwerpen binnen SURF. Naast dit proces kondigen we de geplande wijzigingen vooraf aan in diverse gremia en vragen we om feedback. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat al onze leden, die vertegenwoordigd zijn in verschillende gremia, op de hoogte zijn van de voorgestelde wijzigingen en de kans hebben om hierop te reageren. Het uiteindelijke besluit over de vaststelling van de baseline wordt genomen door de Raad van Bestuur (RvB) van SURF. Hiermee is er geen noodzaak of wens om de baseline onder te brengen bij een werkgroep binnen Edustandaard.

Werkgroep Toegang

De werkgroep Toegang stelt de volgende afspraken op: architectuuraanpak, architectuurkaders (architectuurprincipes, ontwerpprincipes en ontwerpkaders) en toepassingspatronen).

Werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV)

De werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften buigt zich onder andere over TLS (een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer) in de onderwijscontext. Tot nu toe werd dat in diverse werkgroepen apart behandeld.

Werkgroep Waardenlijsten RIO (voor po en vo)

Binnen het canonieke model van de Registratie Instellingen en Opleidingen voor het basisonderwijs (bo), voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so/vso) en voor het voortgezet onderwijs (vo) komen drie belangrijke waardenlijsten voor. De inhoud van deze waardenlijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, PO-Raad, VO-raad en SLO met ondersteuning van Kennisnet.