Werkgroepen

Edustandaard is een netwerkorganisatie waarin publieke en private ketenpartijen uit alle onderwijssectoren met elkaar samenwerken, zoals SURF, MBO Digitaal, Kennisnet, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs. Die samenwerking krijgt gestalte door verschillende expertgroepen met elk een andere rol. Edustandaard volgt hierbij de globale organisatiestructuur van BOMOS. BOMOS is het landelijk model voor het beheren en ontwikkelen van open standaarden.

De werkgroepen ontwikkelen en beheren afspraken in de verschillende onderwijssectoren (werkingsgebieden) en ketendomeinen; in de werkgroepen zitten werkgroepleden met verschillende rollen. Zo zijn er inhoudelijke en technische experts, gebruikers, functioneel beheerders en andere stakeholders. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van afspraken.

Deze werkgroepen vallen zelf niet onder Edustandaard, maar werken wel conform de Edustandaard werkwijze: het is tenslotte de bedoeling om aangemelde afspraken als geregistreerd op te nemen bij Edustandaard. Een uitzondering geldt voor een aantal afspraken in met name de infrastructurele laag: deze worden zo breed toegepast over verschillende sectoren en ketendomeinen, dat Edustandaard het initiatief heeft genomen om deze werkgroepen te organiseren. Ook voor deze werkgroepen geldt dat ontwikkelde afspraken worden aangemeld bij Edustandaard voor registratie. Die werkgroepen zijn:

Daarnaast valt ook de werkgroep ECK Distributie en Toegang onder de verantwoordelijkheid van Edustandaard, deze is gericht op het leermiddelen domein voor po, vo en mbo.

Handreikingen en afspraken voor werkgroepen (versie mei 2024) geldt als leidraad voor het functioneren van een werkgroep binnen Edustandaard.

U kunt zich aanmelden of afmelden voor een werkgroep via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

======================================================================================================

Werkgroep Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen

De adviesgroep Samenhang richt zich op het realiseren van samenhang tussen de ROSA als ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs, de sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA) en de sector- of doelarchitecturen (MOSA, HOSA).

Werkgroep Edu-V afsprakenstelsel

Samen worden afspraken gemaakt die bijdragen aan eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling voor het onderwijs. Opdat de afspraken daadwerkelijk aansluiten bij de praktijk, is het belangrijk dat scholen en leveranciers bijdragen aan het maken van die afspraken. Edu-V doet dat onder andere in werkgroepen rondom specifieke uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen. 

Werkgroep Edukoppeling

Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant hiervan gericht op zowel publieke als private partijen die met elkaar in ketens samenwerken.

Werkgroep Ketenoverleg Logistiek proces Doorstroomtoets po

Het ketenoverleg Logistiek Proces Doorstroomtoets PO is ingesteld door de PO-Raad. Het ketenoverleg is onder meer verantwoordelijk voor het beheer en de aanpassingen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen tussen leerlingadministratiesystemen en toetssystemen in de context van de Doorstroomtoets po.

Werkgroep Niet-methodegebonden Toetsen PO

De werkgroep "Niet-methodegebonden Toetsen PO" wordt gecoördineerd door de Edu-K. Op verzoek van Edu-K ondersteunt Edustandaard dit overleg door het leveren van standaardisatie-expertise. Kennisnet is gevraagd voor de coördinatie van het opstellen van de (technische) afspraken en van de implementatie ervan.

Werkgroep OOAPI

Bij de ontwikkeling van de OOAPI werkt SURF samen met een werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en leveranciers. Zij spreken elkaar bijvoorbeeld over mogelijke doorontwikkelingen, implementatie en evaluatie.

Werkgroep OSO Gegevensset

De werkgroep OSO Gegevensset beheert de afspraak OSO Gegevensset die het uitwisselen van leerlingdossiers binnen het onderwijs mogelijk maakt.

Werkgroep Stuurgroep Metadatamodel Edubadges

De stuurgroep Metadata bestaat uit vertegenwoordigers uit de onderwijsdomeinen MBO, HBO en WO en is in eerste instantie opgericht om uitbreiding van het metadata model te bespreken. In overleg hebben we besloten om de stuurgroep ook een rol te geven in het bespreken van mogelijke uitbreidingen van functionaliteiten.

Werkgroep SURF Security Baseline

De SURF Security Baseline is een set van maatregelen voor informatiebeveiliging. Het doel van deze set is om ervoor te zorgen dat zowel de nieuwe als bestaande systemen en toepassingen binnen de SURF-leden (onderwijsinstellingen) voldoen aan een minimum beveiligingsniveau. De baseline moet ook gaan gelden ook voor systemen die worden aangeschaft, hetzij door de instelling zelf, hetzij door SURF, mogelijk namens de sector (aanbestedingen).

Werkgroep Toegang

De werkgroep Toegang stelt de volgende afspraken op: architectuuraanpak, architectuurkaders (architectuurprincipes, ontwerpprincipes en ontwerpkaders) en toepassingspatronen).

Werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV)

De werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften buigt zich onder andere over TLS (een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer) in de onderwijscontext. Tot nu toe werd dat in diverse werkgroepen apart behandeld.

Werkgroep Waardenlijsten RIO (voor po en vo)

Binnen het canonieke model van de Registratie Instellingen en Opleidingen voor het basisonderwijs (bo), voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so/vso) en voor het voortgezet onderwijs (vo) komen drie belangrijke waardenlijsten voor. De inhoud van deze waardenlijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, PO-Raad, VO-raad en SLO met ondersteuning van Kennisnet.