Standaardisatieraad

De Standaardisatieraad vormt het bestuurlijk orgaan van Edustandaard. Zij stelt afspraken en wijzigingen daarop formeel vast. De raad bestaat uit bestuurders van publieke partijen en private brancheorganisaties in het onderwijs die betrokken zijn bij de inrichting van de informatievoorziening van het onderwijs. Het initiatief voor nieuwe afspraken ligt vooral in de toepassingsdomeinen en -sectoren, op basis van concrete behoeftes en businesscases. Maar ook kan vanuit overheidsbrede wetgeving of beleid standaardisatie nodig zijn (bijvoorbeeld de Wet Digitale Overheid). Bovendien kan de Standaardisatieraad zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. De raad voert regie op de ontwikkeling van afspraken en architectuur en heeft een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van afspraken in het onderwijsveld. 

De Standaardisatieraad stelt een jaarplan vast dat wordt gebruikt voor de opdrachtformulering aan uitvoeringsorganisatie Bureau Edustandaard. Op basis van kwartaalrapportages en rapportage over het jaarplan legt Bureau Edustandaard verantwoording af aan de Standaardisatieraad. Het Bureau heeft voldoende mandaat meegekregen om samen met de werkgroepen het jaarplan uit te voeren. 

Taken zijn:

  • Regievoering op ontwikkeling standaarden vanuit duidelijke visie, doelstelling en gerichte architectuur
  • Focus op een beperkt aantal standaarden met duidelijke business case(s) vanuit een heldere ontwikkelagenda
  • Besluitvorming over standaarden en waar mogelijk formele verankering via Forum Standaardisatie, dat adviseert over de digitale uitwisseling van informatie tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. (interoperabiliteit)
  • Promotie van het gebruik van standaarden richting de achterban ter vergroting van draagvlak en adoptie

De Standaardisatieraad wordt door de Architectuurraad geadviseerd over standaarden en hun onderlinge samenhang.

Bijeenkomsten

De Standaardisatieraad komt bij elkaar op:

Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten

Leden

Marc Mittelmeijer voorzitter Standaardisatieraad
Ijsbrand Buys Ballot secretaris Standaardisatieraad
Stephan de Valk MEVW
Peter Boersema KBb-E
Ernst-Jan Heuseveldt VDOD
Fons Dingelstad Ministerie van OCW
Bert-Jan Geveke Dienst Uitvoering Onderwijs
Hans Louwhoff SURF
Marianne Mulder Kennisnet
Martijn Timmer MBO Raad

Meedoen

In de Standaardisatieraad hebben bestuurders van de publieke en brancheorganisaties in het onderwijs zitting. Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op Bureau Edustandaard via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl