Ketenreferentie-architectuur ROSA

De ketenreferentiearchitectuur ROSA is beschreven in de ROSA-wiki, te vinden op: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Hoofdpagina

ROSA is de ketenreferentiearchitectuur voor het hele onderwijs, zowel formeel als non-formeel. ROSA richt zich als ketenreferentiearchitectuur op het bevorderen van samenwerking tussen ketenpartijen op het vlak van informatievoorziening in alle onderwijsdomeinen en op (onderwijs)domeinoverstijgende aspecten van de informatievoorziening. Denk aan de informatie-uitwisselingen tussen ketenpartners binnen en tussen onderwijsdomeinen en het gebruik van sector- en ketenvoorzieningen. Het doel van ROSA is de informatievoorziening binnen het onderwijs en de daaronder vallende werkingsgebieden te optimaliseren. De ketenreferentiearchitectuur ROSA:

  • fungeert als gids in het onderwijs als het gaat om het vinden van ketenprocessen, ketenvoorzieningen en andere ketenontwikkelingen alsmede te weten wat er speelt ten aanzien van de informatie-uitwisseling en de randvoorwaarden (principes, ontwerpkaders, afspraken) die daarvoor gelden;
  • zorgt voor verbinding tussen diverse (keten)initiatieven in het onderwijs doordat die initiatieven gebruikmaken van de ROSA en/of baseren zich op (onderdelen uit) de ROSA;
  • ondersteunt een modulaire architectuuraanpak, zoals die in bijvoorbeeld AMIGO en de Architectuuraanpak Toegang wordt voorgestaan, waarbij werkgroepen invulling geven aan deze modules en waar geborgd is via het metamodel van de ROSA dat deze modules op elkaar aansluiten;
  • creëert een gemeenschappelijke taal (onder andere via het ROSA Begrippenkader) en ondersteunt daarmee dat de verschillende partijen in het onderwijs elkaar kunnen begrijpen;
  • is deels beschrijvend (welke ketenprocessen kennen we in het onderwijs en hoe verhouden zie zich tot elkaar) en deels voorschrijvend (principes, ontwerpkaders, etc.). Het voorschrijvende deel van de ROSA is richtinggevend en kaderstellend, en levert het fundament voor een bestuurlijk afsprakenstelsel.

ROSA is in beheer bij de Architectuurraad van Edustandaard. Het documentatie-archief van deze overdracht is hier terug te vinden. Meer over de ROSA zelf vindt u op de ROSA-wiki.

Architectuurwerkgroepen

ROSA kent architectuurwerkgroepen die onderdelen van de referentiearchitectuur verdiepen. Hun taak bestaat in het algemeen uit het inventariseren en beschrijven van architectuur, het aanbrengen van samenhang en het creëren van inzicht. Waar kansen liggen wordt ook samen met toepassingsdomeinen richtinggevende architectuur ontwikkeld. Voorbeelden van architectuurwerkgroepen zijn: werkgroep Toegang, werkgroep UBV, werkgroep Edukoppeling en de werkgroep IBP. Deze architectuurwerkgroepen rapporteren aan de Architectuurraad.