Architectuurraad

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen steeds meer digitale diensten en voorzieningen beschikbaar, zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Een architectuur is een instrument dat instellingen helpt bij het beheersen van risico’s in de informatievoorziening en het creëren van de noodzakelijke samenhang en kwaliteit. Het beschrijft de inrichting van organisaties in kaders en modellen. Dat geeft inzichten die gebruikt kunnen worden om de organisatie te verbeteren.

Edustandaard stelt als doel om alle referentiearchitecturen binnen het onderwijs te registreren, zodat ze in samenhang met elkaar gebracht kunnen worden en duidelijk wordt waar sprake is van overlap of juist van ‘gaten’. En waar de best practices in de ene architectuur ook elders kunnen worden benut.

De Architectuurraad is een adviserend gremium, waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad en bewaken de kwaliteit en de onderlinge samenhang van afspraken en standaarden. Daarnaast kijkt de Architectuurraad ook naar standaarden die nationaal en internationaal beheerd worden en die voor het onderwijs relevant zijn. Hiervoor gebruikt de raad onder meer de ROSA, de ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de Standaardisatieraad.

Bij wijzigingen in door Edustandaard geregistreerde afspraken en bij nieuw ingediende afspraken, adviseert de Architectuurraad de Standaardisatieraad. Daarnaast adviseert de Architectuurraad gevraagd en ongevraagd de Standaardisatieraad op het gebied van samenhang, nieuwe gewenste ontwikkelingen en prioritering daarbij. Voor de inhoud van de ROSA en de roadmap wordt de Architectuurraad geadviseerd door het Quality Assurance-team (ROSA QA-team). De adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen richt zich op het vergroten van de samenhang en aansluiting tussen de diverse referentie en kaderstellende (doel) architecturen in het onderwijs.  Ze is adviserend aan de Architectuurraad. Hier leest u meer achtergrondinformatie over het beheer van de ROSA. 

Architecten van de publieke organisaties en alle brancheorganisaties in het onderwijsveld zijn in de Architectuurraad vertegenwoordigd. 

De taken van de raad zijn:

  • Regievoering op ontwikkeling en beheer referentiearchitecturen
  • Bewaken samenhang tussen standaarden en afspraken
  • Bewaken samenhang en afstemming met internationale standaarden en afspraken
  • (Inhoudelijk) adviseren van de Standaardisatieraad over standaarden en afspraken
  • Registreren van referentiearchitecturen

Lees meer over onze taken, verantwoordelijkheden en ambities in het startdocument van de Architectuurraad.

Bijeenkomsten

De Architectuurraad komt bij elkaar op:

Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten

Leden

Brian Dommisse Kennisnet - senior adviseur standaarden en voorzieningen
Dirk Linden Kennisnet - CTO
Arjan Aarnink CITO
Bram Gaakeer Ministerie van OCW
Gerald Groot Roessink Dienst Uitvoering Onderwijs
Edwin Verwoerd Sanoma, VDOD
Tom van Veen SURF
Mark de Jong HORA/HOSA / Inholland
Marc Berenschot HORA / Universiteit Twente
H-P Kohler VDOD / Kunskapskolan
Remco de Boer Informatiearchitect (ondersteuning Architectuurraad)
Leon Sprooten MBO, Vista College
Henk Nijstad Kennisnet - teamleider Bureau Edustandaard
Robin van Rootseler VO-digitaal
Joël de Bruijn MBO Digitaal / MOSA
Joeri van Es Informatiearchitect (ondersteuning Architectuurraad)

Meedoen

In de Architectuurraad hebben vertegenwoordigers van ketenpartijen in het onderwijs zitting. Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op met Bureau Edustandaard via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl