Afspraken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de afspraken die bij Edustandaard zijn aangemeld en een registratiestatus hebben. U kunt een afspraak wijzigen of een nieuwe afspraak indienen ten behoeve van registratie bij Edustandaard.

Wilt u meer weten over de definities van de hieronder vermelde beheerstatussen, gebruiksadviezen, werkingsgebieden of versiestatussen? Bekijk dan de uitleg filters.

WERKINGSGEBIED
REGISTRATIESTATUS
GEBRUIKSADVIES

Afspelen educatieve content

Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.
Geregistreerd | Aangeraden | po vo bve ho

Centrale Examens VO

Uitwisselingen ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het VO.
Geregistreerd | Verplicht | vo

Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA is bedoeld voor leveranciers van ict-toepassingen in de onderwijsketen. Het doel is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door de leveranciers geleverde ict-toepassingen.
Geregistreerd | Verplicht | po vo bve ho

Content packaging

Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
Geregistreerd | Aangeraden | po vo bve ho

Content Prijs Informatie

Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
Aangemeld | Onbekend | po vo bve ho

Definitieafspraken personeel universiteiten (WOPI)

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) verzamelt gegevens over medewerkers in dienst van de Nederlandse Universiteiten. Onder de noemer Personeelsgegevens ook wel benoemd als: WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie) worden in totaal vier gegevenssets opgevraagd bij de universiteiten: Personeelsgegevens m.b.t. aanstelling van de medewerker (WOPI), Hoogleraren niet in WOPI, Promovendi en de opvraag (ziekte)Verzuimgegevens.
Geregistreerd | Verplicht | ho

Doorstroommonitor (DSM)

Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs.
Geregistreerd | Onbekend | po vo bve ho

ECK Distributie en toegang

Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Geregistreerd | Verplicht | vo bve

EDEXML

Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen en leerkrachten.
Geregistreerd | Onder voorwaarden | po vo

Edu-V afsprakenstelsel

Stichting Edu-V (hierna: Edu-V) streeft naar een open digitale infrastructuur voor het Nederlandse onderwijs waarin onderwijsorganisaties regie hebben over, en keuzevrijheid hebben in, hun eigen applicatielandschap van digitale leer- en onderwijsmiddelen en erop kunnen vertrouwen dat alle gegevensuitwisselingen tussen deze middelen gestandaardiseerd, veilig en betrouwbaar zijn.
Aangemeld | Onbekend | po vo bve

Edukoppeling

Edukoppeling omvat standaarden en afspraken voor beveiligd elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling.
Geregistreerd | Verplicht | vve po vo bve ho nfo

FDE-set voor fijndistributie

Binnen het distributie/leveringsproces is ten behoeve van fijndistributie behoefte aan leerlinggegevens. Om deze uitwisseling te faciliteren is het EDEXML-profiel "FDE-set" gemaakt.
Geregistreerd | Aangeraden | vo bve

Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie (HOVI)

HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de studiekeuze.
Geregistreerd | Verplicht | ho

Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI)

Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) is het overkoepelende conceptueel (informatie)model van het Nederlandse onderwijs. Het beschrijft de generieke concepten die voorkomen in de onderwijswereld en waarover partijen in de onderwijsketen met elkaar praten, informatie opslaan en uitwisselen.
Geregistreerd | Aangeraden | vve po vo bve ho

Logistiek Proces Doorstroomtoets Po

Afspraken gericht op de gegevensuitwisseling tussen leerlingadministratiesysteem en toetssysteem tbv de Doorstroomtoets po.
Geregistreerd | Verplicht | po

Metadata opvragen (SRU)

Educatieve content uitwisselen zodat gebruikers die kunnen vinden aan de hand van metadata uit een centrale repository.
Geregistreerd | Aangeraden | po vo bve ho

Metadatamodel Edubadges

De afspraak Metadatamodel Edubadges is een praktische uitwerking van het metadataschema van de SURF dienst Edubadges. Het mapping document beschrijft welke gegevens (metadata) worden gebruikt en vastgelegd bij Edubadges en beschrijft het data-formaat, semantiek en syntax van de begrippen Issuer, Badgeclass, Assertion.
Aangemeld | Onbekend | bve ho nfo

MIM-profiel onderwijs

MIM geldt binnen de Nederlandse overheid als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte voor de verschillende niveaus van modellering.
Aangemeld | Onbekend | po vo bve ho

Niet-methodegebonden Toetsen PO

Om de uitwisseling van resultaten van de toetsapplicatie van de leverancier van niet-methodegebonden toetsen naar het LAS, LVS of Dashboard van de PO-school te faciliteren is de afspraak "Niet-methodegebonden Totetsen PO" gemaakt.
Aangemeld | Onbekend | po

NL LOM

Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Geregistreerd | Aangeraden | po vo bve ho

OCW Taxonomie

De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OCW. Het beheer ligt niet bij Edustandaard.
Geregistreerd | Verplicht | po vo bve ho

OKE MBO-toetsafname

Uitwisseling van gegevens waarmee afname van toetsen en examens in het mbo kunnen worden gepland en afgenomen, en uitwisseling van resultaten terug naar het toetsplanningssysteem (& logistiek) en terug naar het SIS.
Aangemeld | Onbekend | bve

Open Onderwijs API

De OO API maakt een simpelere data-uitwisseling tussen HO-instellingen mogelijk op een veilige en gebruiksvriendelijke manier.
Geregistreerd | Aangeraden | ho

OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Afspraak over de inhoud van over te dragen leerlingdossiers. Specifiek voor de overdracht bij de overstap van leerlingen tussen twee scholen en/of ter voorbereiding op de ondersteuningsaanvraag bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs.
Geregistreerd | Verplicht | po vo

RIO Canonieke Modellen

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. De registratie geschiedt in het RIO Register waarin onderwijsinstellingen zelf drie zaken vastleggen: hun onderwijsaanbod, de manier waarop ze zijn georganiseerd en hoe je met ze in contact kan komen. DUO en andere erkennende organisaties leggen in RIO erkenningen en licenties vast.
Geregistreerd | Verplicht | po vo bve ho nfo

ROSA Begrippenkader

Het ROSA Begrippenkader beschrijft op begripsniveau het gehele onderwijsdomein, zowel de publiek/wettelijke kant als het publiek/private deel voor wat betreft architectuurbegrippen, domeinbegrippen en begrippen die de gemeenschappelijke informatievoorziening betreffen.
Geregistreerd | Aangeraden | vve po vo bve ho nfo

Semantics

Voorkomen dat labels voor concepten in de DIDL- en MODS-afspraken variabele schrijfwijzen krijgen.
Geregistreerd | Aangeraden | ho

Summatieve toetsresultaten vo

Uitwisseling van gegevens waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een resultaatverwerkend systeem.
Geregistreerd | Aangeraden | vo

SURF Security Baseline

De SURF Security Baseline is een set van maatregelen voor informatiebeveiliging om ervoor te zorgen dat zowel de nieuwe als bestaande systemen en toepassingen binnen de SURF-leden (onderwijsinstellingen) voldoen aan een minimum beveiligingsniveau.
Aangemeld | Onbekend | ho

Unieke persistente identifier (UPI)

Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel samenbrengen of uit elkaar halen.
Aangemeld | Onbekend | po vo bve ho

Uniform Resource Names (URN)

Deze persistente identifiers verwijzen niet naar een fysieke plaats van een bestand op een server, maar naar een naam.
Geregistreerd | Onbekend | ho

Waardenlijsten RIO-po

Binnen RIO zijn er twee canonieke informatiemodellen, een voor het basisonderwijs (RIO-bo) en een voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (RIO-so/vso) gedefinieerd, waarin onder meer drie belangrijke waardenlijsten zijn opgenomen.
Geregistreerd | Aangeraden | po

Waardenlijsten RIO-vo

Binnen RIO is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) gedefinieerd, waarin onder meer drie belangrijke waardenlijsten zijn opgenomen.
Geregistreerd | Aangeraden | vo