Uitleg filters

Hieronder vindt u de definities van de filters, de filterwaarden en enkele belangrijke begrippen behorende bij de afspraken die gepresenteerd worden op de overzichtspagina afspraken, te weten:

Beheerstatus

De verschillende fases in de levenscyclus van een afspraak (dus niet een versie van de afspraak)

Aangemeld
De afspraak is door een indiener middels een aanmeldformulier bij Bureau Edustandaard aangemeld.
Toelichting: Tijdens het aanmeldproces wordt door Edustandaard de beoordeling uitgevoerd en samen met de aanmelder zaken besproken die de aanmelding kunnen ondersteunen.

Afgewezen
De afspraak is na advies van de Architectuurraad of na besluitvorming in de Standaardisatieraad niet in beheer genomen. Of de indiener heeft een aangemelde afspraak die nog niet in beheer was genomen ingetrokken.
Toelichting: De afspraak voldoet niet aan de (kwaliteits-)criteria die worden gehanteerd in de beoordeling voor in beheer nemen. Het kan ook zo zijn dat de indiener van een afspraak deze heeft ingetrokken, bijvoorbeeld omdat er gewerkt wordt aan een andere afspraak die de aangemelde afspraak incorporeert.

In beheer
De afspraak is na besluitvorming in de Standaardisatieraad goedgekeurd en is in beheer genomen.
Toelichting: De afspraak voldoet aan de (kwaliteits-)criteria die door Edustandaard zijn bepaald en de afspraak wordt na vaststelling in de Standaardisatieraad in beheer genomen. Let op: de afspraak komt als geheel in beheer en daarmee ook een eerste versie, maar nieuwere versies van de afspraak moeten telkens apart vastgesteld worden.

Uit beheer
De bestaande afspraak heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt en is na besluitvorming in de Standaardisatieraad uit beheer genomen.


Gebruiksadvies

Aanwijzing van de Standaardisatieraad en/of de indiener over of de afspraak moet of kan worden gebruikt

Verplicht 
De afspraak moet worden gebruikt. Er geldt: Pas Toe Of Leg Uit (PTOLU).
Toelichting: De afspraak moet toegepast worden voor de context waar die betrekking op heeft, behalve als er goede redenen zijn om ervan af te wijken.

Aangeraden
Het wordt sterk aangeraden om de afspraak te hanteren, maar er geldt geen verplichting.
Toelichting: In principe zijn alle afspraken die in beheer zijn minimaal aanbevolen te gebruiken voor de context waar die betrekking op hebben, behalve als er specifiek is bepaald dat ze verplicht zijn.

Onder voorwaarden
De afspraak is nog niet in beheer genomen of er gelden specifieke voorwaarden voor het gebruik van de afspraak.
Toelichting: Afhankelijk van de status van de beoordeling (is die bijv. al goedgekeurd door de Architectuurraad) kan het raadzaam zijn om alvast te anticiperen op toekomstig gebruik (bijvoorbeeld door impactanalyse te starten). Of de afspraak is wel al in beheer maar er gelden specifieke adviezen ten aanzien van de implementatie (bijvoorbeeld de afspraak wordt niet doorontwikkeld en is het raadzaam om te gaan kijken naar nieuwe opvolgers van de afspraak).

Onbekend
Er is nog geen gebruiksadvies vastgesteld.
Toelichting: Dit kan voorkomen bij een afspraak die is aangemeld maar nog niet in beheer is genomen. Het kan ook voorkomen dat een afspraak wel in beheer is genomen maar dat er nog geen oordeel is gevormd over het gebruiksadvies; dit zal voornamelijk voorkomen bij afspraken die al heel lang in beheer zijn, omdat het gebruiksadvies toen nog niet onderdeel was van het beheerproces.

Afgeraden
Het is raadzaam om een afspraak die is afgewezen voor inbeheername of een afspraak die uit beheer is genomen niet (meer) te gebruiken.
Toelichting: De afspraak is afgewezen en wordt niet beheerd door Edustandaard of een afspraak is in beheer is geweest maar is uit beheer genomen. De afspraak is verouderd en er is een beter alternatief of de afspraak is op te veel plekken niet compliant aan de referentiearchitectuur en/of het is geen toekomstbestendige afspraak.


Werkingsgebieden

Het domein (organisatorisch, taakveld) binnen het onderwijs waarin de afspraak wordt of kan worden toegepast.

NB de bovenstaande definitie is specifieker gemaakt voor de context van Edustandaard. De meer generieke definitie is te vinden in het ROSA Begrippenkader.

Basisonderwijs (bo)
Het basisonderwijs in Nederland is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. NB sbo (speciaal basisonderwijs) is inhoudelijk hetzelfde als basisonderwijs en wordt vooralsnog in de ROSA niet als apart onderwijsdomein beschouwd.

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)
Beroepsonderwijs en volwasseneducatie omvat voor wat betreft het formeel onderwijs het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Formeel onderwijs
Onderwijs dat in een wettelijk kader wordt aangeboden. In het kader van de ROSA perken we formeel onderwijs in tot alle vormen van onderwijs die door het Ministerie van OCW worden erkend. Formeel onderwijs korten we in tegenstelling tot de andere (sub)onderwijsdomeinen niet af tot fo, omdat dit verwarring kan geven met funderend onderwijs, de samentrekking van het onderwijs vallend onder de onderwijssectoren po en vo.

Hoger beroepsonderwijs (hbo)
Hbo-opleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot hoge kaderfuncties binnen het bedrijfsleven en de overheid. In tegenstelling tot het wo zijn hbo-opleidingen primair gericht op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk, naast de overdracht van vaktheoretische kennis.

Hoger onderwijs (ho)
Hoger onderwijs omvat het wetenschappelijk onderwijs (wo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
Het middelbaar beroepsonderwijs leidt op voor een beroep, een vervolgopleiding en goed burgerschap.

Non-formeel onderwijs (nfo)
Onderwijs dat aangeboden wordt in het kader van bijvoorbeeld bedrijfsopleidingen of door brancheverenigingen. Ook ROC’s en HO-instellingen kunnen non-formeel onderwijs aanbieden. In het kader van de ROSA bestrijkt non-formeel onderwijs alle onderwijsvormen en opleidingen die niet door het Ministerie van OCW erkend zijn.

Onderwijs
De verzamelnaam voor alle onderwijsvormen en opleidingen, zowel formeel als non-formeel. Het onderwijsdomein is in de ROSA ingedeeld in 3 verschillende hoofddomeinen (vve, formeel onderwijs, nfo). Deze onderwijsdomeinen kunnen weer opgesplitst worden in subdomeinen.

Primair onderwijs (po)
Primair onderwijs omvat het basisonderwijs (bo), speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Inhoudelijk is het vso meer verwant met het voortgezet onderwijs (vo) maar formeel valt dit onderwijsdomein nu nog onder de sector primair onderwijs.

Speciaal onderwijs (so)
Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het reguliere basisonderwijs niet kan bieden.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Als een leerling voor vo gezakt is, kan die bij een ROC alsnog een vo-diploma halen door één of meer vakken over te doen.

Voortgezet onderwijs (vo)
Het voortgezet onderwijs, ook wel secundair onderwijs genoemd, is het reguliere onderwijs dat kinderen na afronding van het po (basisonderwijs en in sommige gevallen ook speciaal onderwijs) volgen.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het reguliere vo niet kan bieden.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve)
Onderwijs gericht op peuters met taalachterstand. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Wetenschappelijk onderwijs (wo)
Het wetenschappelijk onderwijs (wo) is een onderwijsvorm die mensen voorbereidt op het werken in een hogerkaderfuncties en in onderzoeksfuncties. Het wo is een van de twee onderwijsvormen binnen het hoger onderwijs in Nederland. Wo-opleidingen worden aangeboden op universiteiten.


Versiestatus

De verschillende fases in de levenscyclus van een versie van een afspraak (afspraakversie)

Concept
De afspraakversie is nog in bewerking maar wordt als concept gepubliceerd.
Toelichting: Tussentijdse concepten publiceren is gericht op enerzijds publieke consultatie en anderzijds om partijen die de nieuwe versie gaan implementeren in de gelegenheid te brengen om alvast de impact te bepalen.

Vastgesteld
De afspraakversie is vastgesteld in de Standaardisatieraad en wordt actief beheerd. Let op: het is aangeraden om de laatste vastgestelde versie te implementeren.
Toelichting: Een nieuwe vastgestelde versie wordt actief beheerd en ondersteund. Er kunnen meerdere vastgestelde versies (bij voorkeur nooit meer dan twee) naast elkaar bestaan die actief beheerd worden, zodat partijen de tijd hebben om te migreren.

Vervallen
De afspraakversie wordt niet meer actief beheerd door Edustandaard. Het is raadzaam om over te stappen op een nieuwe(re) vastgestelde versie.
Toelichting: Om allerlei redenen kunnen partijen soms voorlopig nog een versie hanteren die niet meer in beheer is, maar aanpassingen op die versie zullen niet meer geschieden en er is ook geen ondersteuning meer. NB: Het einde van de levenscyclus van een versie moet idealiter ruim van tevoren bekend zijn.