Over Edustandaard

Wat is Edustandaard

Edustandaard is het sectoroverstijgende orgaan voor po t/m ho voor het bevorderen en monitoren van de kwaliteit van standaarden en architectuur in het onderwijsdomein. Voor alle werkingsgebieden (sectoren po t/m ho) en ketendomeinen (zoals het leermiddelendomein). Het betreft hierbij zowel de inhoudelijke samenhang van uitwisselafspraken en architecturen binnen, tussen en over sectoren heen, als de kwaliteit van het ontwikkelproces en het ingerichte beheer van die afspraken. Deze rol van Edustandaard is conform de notitie ‘Governance op architectuur en standaarden, een spade dieper’ van de Informatiekamer, met de nadrukkelijke focus op goede samenwerking aan de voorkant én een monitorende rol achteraf.  Edustandaard heeft een strategische systeemrol in het onderwijsstelsel mbt. het bevorderen van de kwaliteit van standaarden en architectuur, en alle publieke ketenpartijen van po tot en met ho zijn aangesloten.

Wat doet Edustandaard

Edustandaard ondersteunt publieke en private ketenpartijen in het onderwijs bij het ontwikkelen en beheren van afspraken (standaarden) en referentiearchitecturen om de informatiestromen in de onderwijsketens zo effectief mogelijk in te richten. Edustandaard registreert diverse onderwijsafspraken en biedt via haar website een goed overzicht van alle relevante afspraken voor het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs. Edustandaard zorgt voor overzicht en inzicht betreffende de werking van (keten)processen, de betrokken (generieke) voorzieningen, de relevante afspraken, informatiemodellen, etc. Er wordt advies gegeven aan ketenpartijen die met elkaar (willen) samenwerken in alle onderwijssectoren, van primair tot hoger onderwijs. Met behulp van de ROSA-scan is de Architectuurraad van Edustandaard in staat vroegtijdig advies te geven over ontwikkelingen in de onderwijsketens, of dat nu een nieuwe afspraak betreft, een nieuwe ketenvoorziening of aankomende wetgeving. Edustandaard zorgt voor de afstemming met Forum van Standaardisatie, en voor de aansluiting met Europese en nationale standaarden.

Organisatie

De Standaardisatieraad vormt het bestuurlijke orgaan waarin besluitvorming plaatsvindt over vraagstukken met betrekking tot de governance van afspraken en architectuur. De raad bestaat uit bestuurders van publieke- en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld. 

De Standaardisatieraad geeft opdracht aan het uitvoerend orgaan Bureau Edustandaard op basis van het jaarplan. Het Bureau is verantwoordelijk voor de organisatie van Edustandaarden en vormt de verbinding met de ketendomeinen waar afspraken en architectuur wordt ontwikkeld. Bureau Edustandaard stuurt tevens de werkgroepen aan die verantwoordelijk zijn voor de sectoroverstijgende afspraken zoals Edukoppeling.  

De Standaardisatieraad wordt door de Architectuurraad geadviseerd over gerealiseerde afspraken en hun onderlinge samenhang, over nieuwe gewenste ontwikkelingen en de prioriteitstelling daarvan. Een belangrijk instrument voor de Architectuurraad hierbij is de ROSA, de ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs. 

De ROSA kent een eigen beheerteam die zorgt voor doorontwikkeling en onderhoud van de ROSA in samenwerking met Edustandaard werkgroepen. De inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld door een Quality Assurance-team die hierover advies geeft aan de Architectuurraad. 

Via edustandaard.nl wordt een overzicht geboden van alle specifieke en generieke afspraken die relevant zijn voor het onderwijs, zodat alle partijen werkzaam in het onderwijs hier gebruik van kunnen maken. Het betreft afspraken die bij Edustandaard zijn aangemeld om uiteindelijk te worden geregistreerd.  

Toelichting: in bovenstaand plaatje vallen alleen de werkgroepen die sectoroverstijgende afspraken ontwikkelen en beheren, zoals de werkgroep Edukoppeling en de werkgroep Toegang, onder Edustandaard. Alle andere werkgroepen zijn verbonden aan het domein of de sector waar de afspraken worden ontwikkeld.

De missie en de kernwaarden van Edustandaard

De samenhang en veiligheid van de informatievoorziening in het onderwijsdomein, binnen sectoren en sectoroverstijgend, inzichtelijk maken en het faciliteren van het opstellen en beheren van referentiearchitectuur en afspraken. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door te zorgen voor een flexibele digitale infrastructuur waarmee een ketendriver als een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) kan worden gerealiseerd. 

De kernwaarden van Edustandaard zijn, in lijn met die van BOMOS:

  1. Bruikbaarheid: De standaard moet eenvoudig te gebruiken zijn voor de doelgroep en aansluiten op de praktijk.
  2. Openheid: De standaard moet vrij beschikbaar zijn voor gebruik en hergebruik, zonder beperkingen op de toegang tot de standaard of de implementatie ervan.
  3. Multidisciplinair: De ontwikkeling van de standaard moet worden aangepakt vanuit een breed perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen en vereisten van verschillende belanghebbenden.
  4. Samenwerking: De ontwikkeling van de standaard moet worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met belanghebbenden, inclusief publieke en private partijen.
  5. Stabiliteit: De standaard moet stabiel zijn en niet vaak worden gewijzigd om zo continuïteit en betrouwbaarheid te waarborgen.
  6. Simpelheid: De standaard moet zo simpel mogelijk zijn, zonder onnodige complexiteit en overbodige functionaliteit.

Ambitie

De toegenomen digitalisering van het onderwijs brengt een grotere complexiteit met zich mee. Standaarden en architectuur bieden houvast en dragen onder andere bij aan veilige en effectieve ketensamenwerkingen en uitwisseling van gegevens in de onderwijsketens. Voor de komende jaren heeft Edustandaard de ambitie haar impact op het onderwijs te vergroten met de volgende speerpunten: 

  • Vergroten van de samenhang tussen referentiearchitecturen in het onderwijs.
  • Versterken van de adviesfunctie van Edustandaard.
  • Verbeteren van de informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs met standaarden en architectuur.
  • Bevorderen van publieke onderwijswaarden bij de realisatie van ketensamenwerkingen. 

Jaarplannen en strategische notities

Archief