Over Edustandaard

Wat is Edustandaard

Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.

Wat doet Edustandaard

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen steeds meer digitale diensten en voorzieningen beschikbaar, zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Om uitwisselingen tussen deze voorzieningen en diensten mogelijk te maken, zijn afspraken nodig. Om die afspraken goed te borgen, is het platform Edustandaard opgericht. Hier vindt het beheer en doorontwikkeling van afspraken plaats. Daarnaast registreert Edustandaard architecturen die worden gebruikt binnen het onderwijs om het landschap van de afspraken en digitale processen overzichtelijk te houden.

Het platform zorgt voor kennisdeling, communicatie en interactie tussen diensten, systemen, organisaties en personen in de onderwijsketen en helpt leerlingen, studenten en onderzoekers om te leren zonder omwegen.

Wat zijn de ambities van Edustandaard

De ambitie is om alle relevante standaarden uit het hele Nederlandse onderwijs- en onderzoeksdomein binnen het samenwerkingsverband Edustandaard te beheren. Hierdoor kunnen we de onderlinge samenhang van de afspraken bewaken, kunnen we zorgen voor één loket waar belanghebbenden terechtkunnen met vragen en kunnen we aansluiten bij internationale standaarden voor het onderwijs. Meer over wat we gedaan hebben, wat we gaan doen en wat we willen staat in:

Strategisch plan voor de periode 2013-2017

Jaarrapportage over 2014

Roadmap voor de periode 2015-2017

Ook kunt u lezen bij welke programma’s en projecten we betrokken zijn.