Project ‘Modularisering afspraak uitwisseling leerlinggegevens en resultaten’

Bureau Edustandaard is in opdracht van de Standaardisatieraad gestart met het ontwikkelen van een referentiearchitectuur voor het uitwisselen van leerlinggegevens, toetsen in brede zin (ook examens, oefeningen, enzovoort) en leerresultaten. Achterliggende reden is de grote verwevenheid van de afsprakenset UWLR, die belemmerend werkt om voor andere uitwisselingen goede oplossingen te realiseren.

Het project realiseert de volgende deelresultaten:

  1. Een referentiemodel voor de logistieke processen rondom toetsen, oefenen en examineren.
  2. Een beschrijving van de verschillende contexten, inclusief de transacties en rollen daarin.
  3. Een lagenmodel voor gegevensuitwisseling, waarop de bekende componenten zijn afgebeeld.
  4. Een handleiding voor gebruik van de opgeleverde modellen voor nieuwe situaties en wensen.
  5. Een voorstel voor de governance van beheer en doorontwikkeling van het afsprakenstelsel in meerdere contexten.

Volgens planning worden de eerste drie resultaten al vóór de zomer van 2019 opgeleverd, in nauwe samenwerking met onder andere Edu-K.

Achtergrond

De huidige afsprakenset UWLR is niet flexibel genoeg om (snel) met deze gebruikerswensen om te gaan. In de huidige opbouw is het niet goed mogelijk om een onderscheid te maken tussen wat wordt uitgewisseld, hoe dat wordt uitgewisseld, wie het initiatief neemt om gegevens te versturen of ontvangen, en op welke wijze de gegevens moeten worden beveiligd. Daarnaast is de directe koppeling tussen leerlinggegevens en resultaatgegevens vanuit een historisch perspectief logisch, maar werkt dit nu vaak beperkend. Modularisering faciliteert dat voor de verschillende wensen (use cases) betrekkelijk eenvoudige afspraken kunnen worden gemaakt en beheerd die in hoge mate gestandaardiseerd zijn, maar ook aansluiten op de specifieke behoeftes in een sector of uitwisseling.

Vooruitlopend op deze modularisering is ook de documentatie van de UWLR-afsprakenset afgestemd op de verschillende scenario’s: in plaats van de vroegere grote PDF krijgen de gebruikers in de nieuwe opzet alleen de voor hen relevante gegevens te zien.
Bekijk de UWLR-viewer 2.2.1 (inlog niet nodig).