Semantiek

Door de begrippen die gebruikt worden binnen het onderwijs vast te leggen en deze te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over hetzelfde hebben. Dat komt de gegevensuitwisseling tussen onderwijssectoren ten goede. Daardoor kunnen begrippen die in verschillende digitale onderwijsketens en dus in een andere context worden gebruikt, toch met elkaar in samenhang worden gebracht.

Voor de ICT-architect van een leerlingadministratiesysteem (LAS)

Probleem: Elke onderwijsinstelling moet veelvuldig rapporteren aan bijvoorbeeld DUO in het kader van bekostiging; of aan de Onderwijsinspectie in het kader van verantwoording; of de school moet leerlinggegevens leveren aan de vervolgopleiding. Met jouw leerlingadministratiesysteem (LAS) faciliteer je de onderwijsinstelling hierin. Doordat de gebruikte begrippen voor de diverse toepassingen vaak net weer iets anders zijn, kan informatie niet worden hergebruikt of leidt uitwisseling tot problemen.

Oplossing: Door gebruik te maken van gezamenlijk vastgestelde definities voor gegevens, kan informatie eenduidig en voor diverse contexten en toepassingen worden gebruikt. Een deel van de gegevens van een leerling in de context van bekostiging is hierdoor bruikbaar voor de context ‘overstapinformatie’ voor de vervolgopleiding van diezelfde leerling. Het is voor iedereen helder wat er met de gegevens wordt bedoeld en informatie hoeft maar eenmaal te worden verstrekt en vastgelegd.

Met de afspraak Semantics worden aanvullende afspraken gemaakt over de toegestane waarden die gebruikt mogen worden voor het metadateren van onderzoeksresultaten. Het SOM-model bevat de hoofd-begrippen en -relaties nodig om sectoroverstijgende de opleidingen te beschrijven, zoals ‘niveau’, ‘ingangseis’ en opleidingseenheid. Het KOI-model is het overstijgende model van alle gestandaardiseerde generieke onderwijsbegrippen. Zo is vastgelegd wat schooljaar, studiejaar en diplomajaar precies inhouden. Ze beginnen alledrie op een ander moment in een kalenderjaar (respectievelijk augustus, september en oktober). Deze begrippen zijn gerelateerd aan de KOI-begrippen ‘deelname’ en ‘resultaat’.

Relevante standaarden

Lees meer over de standaarden die te maken hebben met semantiek:

Semantics

Unieke persistente identifier (UPI)

Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI)

Overheidsbreed vindt u dit streven naar een gemeenschappelijke, samenhangende semantiek terug in de NORA (Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur): gemeenschappelijke informatiehuishouding (afgeleid principe 17).