Samenwerkingspartners

Edustandaard is verbonden met (in principe) alle organisaties, programma’s, projecten en andere initiatieven waar afspraken worden ontwikkeld of waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ict (in het onderwijs) plaatsvinden.

Bestuurlijke samenwerkingen

Informatiekamer en Datakamer
De Informatiekamer is het bestuurlijk gremium dat sectoroverstijgend op strategisch niveau het gesprek voert over digitalisering en informatisering in het onderwijsdomein. Deelnemers zijn de onderwijs-DG’s van OCW, vertegenwoordigers van de koepels en bestuurders van Kennisnet en SURF. Onder de Informatiekamer valt de Datakamer. In de Datakamer worden datavraagstukken besproken en zo nodig afspraken gemaakt over het organiseren van een transparante en betrouwbare informatievoorziening in het onderwijs ten behoeve van inwinning, gebruik en verstrekking van basisgegevens. De Datakamer is daarnaast de partij die nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden, die bijdragen aan een betere data-governance in de onderwijssectoren, kan stimuleren en aanjagen.

Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie is een overheidsbreed adviesorgaan ter bevordering van de digitale samenwerking (interoperabiliteit) tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Dit zorgt ervoor dat verschillende digitale systemen en processen steeds beter op elkaar zullen aansluiten en dat gegevens makkelijker te delen zijn. Het gebruik van open standaarden speelt hierbij een belangrijke rol. Forum Standaardisatie beheert lijsten met open standaarden. Het gaat om aanbevolen (‘gangbare’) en verplichte (‘pas toe of leg uit’) open standaarden. De doelgroep is de (semi)overheid, waaronder het onderwijs. Vanuit Edustandaard is ook actieve betrokkenheid bij het beheer van BOMOS.

Ketenregie-overleggen (KRO) per sector po/vo, mbo, ho
Het KRO-PO/VO is een bestuurlijk overleg met een brede scope rondom digitaliseringsvraagstukken in zowel de educatieve keten als het administratieve domein. Op de agenda staan strategische vraagstukken met een ICT-component. Ook wordt de uitwerking besproken van afspraken binnen elke sector op de digitalisering van de administratieve ketens en leermiddelenketen. Deelnemers aan het overleg zijn publieke partijen OCW, de onderwijsraden en ondersteuningsorganisaties SURF, Kennisnet en MBO Digitaal.

Sectorale architectuurregie
Per sector is eigenaarschap van sectorarchitecturen naar eigen inzicht geregeld. Bijvoorbeeld in het ho geeft een afvaardiging van CIO’s sturing aan alle landelijke architectuurwerkzaamheden en treden zij op als stuurgroep voor grote vernieuwingen op het gebied van de HORA als sectorarchitectuur. Ook in het mbo is de vorming van sectorale architectuurregie in volle gang, evenals in het po en vo met betrekking tot de FORA en FOSA. Al deze sectorale architectuurregie organen zijn verbonden aan landelijke besluitvorming rondom ROSA en Edustandaard.

Architectuurteams van de publieke uitvoeringsorganisaties
SURF, DUO, MBO Digitaal en Kennisnet

Edu-K
Edu-K is het platform voor po, vo en mbo waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen – van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen – het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. Publieke en private partijen creëren zo gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict bij het leren, nu en in de toekomst. Binnen Edu-K worden afspraken gemaakt voor po, vo en mbo. Edu-K is de opdrachtgever van het groeifondsprogramma Afsprakenstelsel Edu-V.

Tijdelijke samenwerkingsverbanden

Groeifonds programma’s
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 €20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het onderwijs kent een aantal groeifonds-trajecten, waaronder Digitaliseringsimpuls onderwijs NL (ho, mbo), Digitaal Onderwijs Goed Geregeld, met daaronder Edu-v (po, vo en mbo) en Ontwikkelkracht (po, vo).

Groeifondsprogramma’s (maar ook andere grote projecten) realiseren nieuwe functionaliteiten of digitale ketenvoorzieningen die potentieel landelijk gebruikt worden door de verschillende instellingen. Ze beschikken over middelen en menskracht waarmee ze deze ketenvoorzieningen kunnen realiseren binnen de afgesproken architectuurkaders. De programma’s en projecten maken verdiepingen op kaders en werken deze uit in concrete toepasbare architecturen, afspraken en ontwerpen.

Hierbij horen de volgende taken:

  • Opstellen van programma- en projectarchitecturen binnen bestaande architectuurkaders.
  • Leveren van een grote bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe- en de doorontwikkeling van bestaande architectuuronderdelen (ontwerpkaders, patronen, afspraken, ketenprocesmodellen, ketenvoorzieningen).

Bijvoorbeeld bij het programma Edu-V neemt Edustandaard deel aan de Architectuurboard.

NOLAI (Nationaal Onderwijslab AI)
In het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) werken scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven nauw met elkaar samen aan digitale onderwijsinnovaties die gebruik maken van AI. Hier vindt u meer informatie.

Bijdragen aan nationale en internationale standaardisatie communities

MIM-community
MIM (Metamodel Informatie Modellen) is een overheidsbreed initiatief om modelelementen van informatiemodellen te standaardiseren om de uitwisseling van deze modellen te verbeteren.

MIM (zie specificatie van Metamodel voor Informatiemodellering) geldt binnen de Nederlandse overheid als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte voor de verschillende niveaus van modellering. Het is oorspronkelijk opgesteld in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Inmiddels wordt het aanbevolen in de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en is in behandeling bij het Forum Standaardisatie.

Het MIM-profiel voor het onderwijs is gemaakt met het voornemen om voorstellen te doen voor keuzes én uitbreidingen toe te voegen, specifiek voor het onderwijs. Deze keuzes en uitbreidingsmogelijkheden zijn in werkgroepsverband uitgewerkt door Kennisnet en DUO.

Gebruikers van MIM hebben zich verenigd in de MIM-community. Voornamelijk bedoeld om ervaringen over de toepassing van MIM met elkaar te delen en een gezamenlijke roadmap uit te stippelen voor de toekomst. Kennisnet is actief lid van deze MIM-community.

NORA-community
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richting gevend en sturend instrument voor dienstverlening van de Nederlandse overheid. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding. Het is daarmee ook een belangrijk kader en instrument voor Edustandaard. Het onderwijs is vertegenwoordigd in de NORA Gebruikersraad.

Daarnaast wordt actief deelgenomen aan diverse werkgroepen zoals de werkgroep voor een Nederlands profiel voor stelselcatalogi met als resultaat o.a. de Nederlandse standaard voor het beschrijven van begrippen, de nationale API-strategie en de werkgroep Digikoppeling.

1EdTech (voorheen: IMS Global Learning Consortium)
Edustandaard-partners Kennisnet, SURF en DUO zijn lid van 1Edtech, een internationaal-georiënteerde non-profit organisatie (‘community partnership’) die streeft naar een edtech ecosysteem gebaseerd op open standaarden. Diverse internationaal veelgebruikte afspraken komen hier vandaan, zoals QTI, OneRoster en LTI.

Platform Linked Data Nederland (PLDN)
Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in het Platform Linked Data Nederland. Focus ligt op het toepassen en werken met linked data. Edustandaard is betrokken bij het platform, onder andere door input te leveren vanuit het onderwijs.