Onze werkwijze

Edustandaard is een netwerkorganisatie die samenwerkt met ketenpartijen in het onderwijs, zoals het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers, distributeurs, leveranciers van software voor het onderwijs, Kennisnet, MBO Digitaal en SURF. Die samenwerking krijgt gestalte door verschillende expertgroepen met elk een andere rol. Edustandaard volgt hierbij de principes en de organisatiestructuur conform BOMOS. 

BOMOS

Edustandaard werkt op basis van de grondbeginselen van het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS). BOMOS is een instrument dat helpt bij de inrichting van ontwikkeling, beheer en gebruik van open standaarden. Het is in feite een kwaliteitsraamwerk. Wie zich goed wil verdiepen in BOMOS kan het beste starten bij het Fundament en de Verdieping. Daarnaast kent BOMOS in een recente uitbreiding ook modules voor Afsprakenstelsels en Linked Data. BOMOS is in beheer bij LOGIUS en vormt de basis waarop Forum Standaardisatie haar adviezen ten aanzien van overheidsbrede interoperabiliteit baseert. 

Meer informatie vindt u hier.

Afspraak versus standaard 

Terwijl binnen BOMOS gesproken wordt over standaarden, spreken we binnen Edustandaard over afspraken (vaak voor een specifieke onderwijscontext). Afspraken kunnen betrekking hebben op een specifieke standaard voor een specifieke architectuurlaag maar kunnen ook opgebouwd  zijn uit één of meerdere standaarden. Dat zijn heel vaak overheidsbrede of internationale standaarden die specifiek zijn gemaakt voor de onderwijscontext. Naast de meer ‘harde’ standaarden over de uit te wisselen gegevens kan bijvoorbeeld ook de wijze waarop de stakeholders met elkaar de implementatie verzorgen (programma van eisen, vaste doorlooptijden, testprotocollen etc.) onderdeel zijn van een afspraak. Meer hierover vindt u in de ROSA.

Organisatie van Edustandaard

Conform BOMOS kent Edustandaard vier soorten expertgroepen binnen Edustandaard: bestuur, adviesorganen, uitvoeringsorganisatie en werkgroepen, die samenwerken volgens bijgevoegd organisatieschema. 

In dit schema ziet u de strategische laag (Standaardisatieraad), tactische laag (Architectuurraad met de beide adviserende groepen) en de uitvoerende operationele laag (Bureau Edustandaard, ROSA beheerteam en de werkgroepen).

Werkwijze van de werkgroepen

Werkgroepen zijn ingesteld door de Standaardisatieraad om bepaalde afspraken ten behoeve van ketensamenwerkingen te onderhouden. In de verschillende werkgroepen zitten inhoudelijke en technische experts, architecten, gebruikers en ontwikkelaars. Zij beoordelen wensen en verbeterpunten, stellen nieuwe afspraken of wijzigingen op bestaande afspraken op en kijken daarbij naar praktische toepasbaarheid van de afspraak. Alle aanpassingen van bestaande of nieuwe afspraken worden voorgelegd aan de Architectuurraad. Bureau Edustandaard is al gedelegeerd opdrachtgever en namens de Standaardisatieraad verantwoordelijk voor dit proces.

Werkgroepen hebben een open karakter; iedereen kan zich aansluiten bij een werkgroep, mits die aan het beoogde profiel voldoet.

Hier leest u meer over de werkwijze van de Standaardisatieraad en de Architectuurraad.