Analyse toekomstbeelden IAA beschikbaar

Identificatie, authenticatie en autorisatie van leerlingen, studenten en medewerkers in het onderwijs staat aan de basis van veilig en betrouwbaar gebruik van digitale mogelijkheden, zowel direct in het onderwijs als in administratieve processen. Echter, in diverse ketens en sectoren gelden andere gebruiken en afspraken. Mede onder invloed van de wet Digitale overheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de Standaardisatieraad de opdracht verstrekt om een analyse te maken van drie verschillende werkwijzen en ontwikkelingen op dit gebied: Toekomstperspectief toegang (Edu-K), Visie op IAA (SURFnet) en Wet Digitale Overheid. Deze analyse is uitgevoerd door een publiek-private IAA-architectuurwerkgroep van de Architectuurraad. Het resultaat hiervan is nu beschikbaar.

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie is dat een gemeenschappelijke visie op de gemeenschappelijke infrastructuur ontbreekt, terwijl deze noodzakelijk is om ook in de toekomst snel en effectief te kunnen blijven voldoen aan de functionele en wettelijke eisen. Andere bevindingen: hoewel de doestellingen bij de 3 onderzochte initiatieven / toekomstbeelden gelijk zijn, worden er andere keuzes gemaakt mbt. de mate van centralisering. Daarnaast blijven er verschillen rond identificatie en authenticatie, met verschillende oplossingen voor hetzelfde vraagstuk. Ook zijn autorisatie-attributen niet gestandaardiseerd, en worden machtigingen onderkend, echter er ontbreekt een concrete oplossing.

Analyserapport

De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, DUO, SURF, saMBO-ICT, PO-Raad en VO-Raad, de GEU, de VDOD en Kennisnet/Edustandaard, heeft in mei het analyserapport opgeleverd. Na de inhoudelijke bespreking van het analyserapport in de Architectuurraad, is deze op de bijeenkomst van 27 juni formeel vastgesteld door de Standaardisatieraad. De leden hebben afgesproken met elkaar om de IAA-analyse breed te delen binnen de eigen achterban en bij relevante ketenprojecten waarbij zij betrokken zijn.

Projectplan met toekomstbeeld

De Standaardisatieraad heeft tevens opdracht gegeven aan de werkgroep IAA tot uitwerking van een projectplan voor de ontwikkeling van een breed gedragen Toekomstbeeld Toegang voor het hele onderwijsdomein. Deze zal in het najaar aan de Standaardisatieraad worden voorgelegd.

Notitie analyse IAA-initiatieven