Project Revisie ROSA

In mei 2021 is een opdracht geformuleerd om een eerste opzet te gaan maken voor de revisie van de ROSA, Referentie Onderwijs Sector Architectuur. Dit op basis van een aantal constateringen ten aanzien van de inhoud, het gebruik en de effectiviteit van de huidige ROSA. De opzet is met de Architectuurraad afgestemd en die heeft ingestemd om een project te starten waarin die revisie van de ROSA gestalte gaat krijgen. Hiervoor is in de zomer van 2021 een projectplan opgesteld waarin een aantal werkpakketten zijn opgenomen die zorg moeten gaan dragen voor een nieuwe versie van de ROSA en het gebruik van de ROSA stimuleren.

Op hoofdlijnen worden de volgende resultaten opgeleverd:

  • Gewijzigd metamodel dat rechtdoet aan de wensen die zijn ingebracht vanuit de stakeholders en het vullen van het gewijzigde metamodel.
  • Beschrijving van de gemeenschappelijke infrastructuur, waaronder:
  • Principes en kaders (o.a. voor beveiliging en toegang) die de ketenprocessen ondersteunen.Inhoudelijke integratie van onderdelen vanuit de AMIGO-aanpak in de ROSA (lagenmodel uitwisseling, gegevensmodellen).
  • Op hoofdlijnen beschrijven van generieke voorzieningen als OSR en afspraken als Edukoppeling en opnemen van de verwijzingen naar de verdere uitwerking hiervan (bijv. op Edustandaard).
  • Inhoudelijk concretiseren van de samenhang tussen ROSA en de sectorale referentiearchitecturen FORA, MORA, HORA en de sectorarchitecturen (in wording) MOSA en HOSA.
  • Voorstel voor governance waarin beschreven is hoe de samenwerking met de sectorale referentiearchitecturen en de sectorarchitecturen het beste worden vormgegeven om zo de samenhang verder te ontwikkelen en te onderhouden.
  • Publicatie van een gereviseerde ROSA op een voor de beoogde gebruikers toegankelijke manier.
  • Een beheerproces dat zorgdraagt voor continue monitoring en actualisatie van alle onderdelen van de ROSA en waarin ketenpartijen (naast de Architectuurraad van Edustandaard) actiever betrokken worden en blijven bij het onderhoud en de doorontwikkeling van de ROSA.

In een aantal iteraties heeft de Architectuurraad het projectplan beoordeeld en inhoudelijk ermee ingestemd op 28 oktober 2021. In de Standaardisatieraad van 2 december 2021 is het projectplan vastgesteld.

De Architectuurraad is als hoeder van de ROSA de partij die de projectresultaten inhoudelijk zal beoordelen en de gereviseerde ROSA zal gaan accepteren. De Standaardisatieraad zal op bestuurlijk niveau stimuleren dat de ROSA en de andere referentiearchitecturen gebruikt worden als een gezaghebbende basis voor vernieuwing en verbetering van de informatiehuishouding in het onderwijs.

Het definitieve projectplan is hier te vinden. Hierin is naast de projectinhoud, planning en projectorganisatie ook te lezen wat de directe aanleiding was voor dit project, welke doelstellingen er zijn geformuleerd (voor de ROSA en het project) en een verdere beschrijving (product breakdown) van de te op te leveren resultaten.

Hebt u vragen of wilt u actief meedoen en meedenken: neem contact op met de projectleider Brian Dommisse via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.