Bijeenkomst Standaardisatieraad november 2014

Datum: 06 november 2014
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: BCN Utrecht, Catharijnesingel 48, Utrecht

Programma

1. Vaststellen van de agenda en mededelingen

2. Verslag standaardisatieraad 26 juni 2014 (bijlage 1)

3. Presentatie Bookshelf
Bookshelf (joint venture van CB-logistics en Ingram – VitalSource) is een platform dat momenteel
wordt gebruikt voor de digitale distributie en het gebruik van e-tekstboeken voor het HBO en WO.
Eventueel geïntegreerd met de ELO van een school ondersteunt Bookshelf het proces van registratie
van student en docent en de selectie, bestellen, (betalen), toegang en gebruik van digitale
leermiddelen. Pieter Ruempol zal vanuit de GEU het traject en het resultaat toelichten.

4. Registratie status EDEXML 2.0 en UWLR 2.0
Tijdens de standaardisatieraad van 26 juni stond de registratie van de EDEXML 2.0 standaard op de
agenda. Na overleg is toen, om inhoudelijke redenen, besloten de registratie uit te stellen. Inmiddels
heeft Bureau Edustandaard bilaterale gesprekken gevoerd met LAS/LIS leveranciers en Cito en is er
contact geweest met de werkgroep. 26 November komt deze werkgroep weer bij elkaar en zal deze zich buigen over de aangepaste versies van EDEXML 2.0 en UWLR 2.0. met als doel ze goed te keuren
en aan te bieden aan de standaardisatieraad. Brian Dommisse (voorzitter van de werkgroep gebruik
leer- en toetsmateriaal) zal presenteren welke resultaten bereikt zijn en H-P Köhler zal een korte
toelichting geven op het implementatieproject UWLR dat afgelopen maand is opgestart door het iECK-programma.

5. Registratie certificerings-schema Edukoppeling (bijlage 2&3)
Eind 2013 is binnen het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) een
certificeringsschema voor het gebruik van Edukoppeling door (cloud)leveranciers opgeleverd. Het
certificeringsschema betreft enerzijds een afspraak over beveiligingsnormen waaraan een leverancier
dient te voldoen en anderzijds een afspraak over de wijze waarop wordt toegezien of aan deze
normen wordt voldaan. Met het certificeringsschema wordt het mogelijk gemaakt om leveranciers die privacy gevoelige gegevens verwerken voldoende te kunnen vertrouwen op basis van aantoonbare maatregelen. In deze notitie wordt het certificeringsschema toegelicht en de Standaardisatieraad gevraagd om een besluit te nemen over het beheer van de beveiligingsnormen die gesteld worden aan leveranciers als onderdeel van het certificeringsschema.

6. Jaarplan 2015
Bureau Edustandaard werkt aan het nieuwe jaarplan voor 2015. Henk Nijstad en Ariane Goossens
zullen de standaardisatieraad informeren over de manier waarop het bureau in 2015 een
kwaliteitsverbetering wil realiseren. Het concept jaarplan zal vervolgens eind november met jullie
gedeeld worden met als doel dat we dit in februari kunnen vaststellen.

7. Terugkoppeling architectuurraad (bijlage 4 verslag)
De architectuurraad geeft advies ten aanzien van de registraties en wijzigingsverzoeken maar werkt
ook aan aanbevelingen die de onderwijs ketens moeten optimaliseren. Henk Nijstad ligt toe wat er in
de raad is besproken en geeft een toelichting op het thema standaardisatie leerling-gegevens. De
architectuurraad constateert dat er een groot aantal standaarden dezelfde set leerling-gegevens
beschrijft en dat het zeer wenselijk is om orde te scheppen in deze variatie.

8. Realisatie nieuwe website Edustandaard
Kennisnet heeft de nieuwe Edustandaard website opgeleverd. Henk Nijstad ligt toe wat we met de
nieuwe stijl en structuur willen bereiken.

9. Status monitor onderzoek gebruik keten standaarden en voorzieningen (bijlage 5 vragenlijst)
OCW en Edustandaard hebben gewerkt aan de bijgevoegde vragenlijst die door OiG gebruikt zal
worden om het monitor onderzoek te starten. Verder worden er afspraken gemaakt met de
betreffende standaardisatieraad leden over de verzending van deze vragen naar de juiste personen.

10. WVTTK