Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen

Inleiding

De adviesgroep geeft advies over het realiseren van samenhang tussen de ROSA als ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs, de sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA) en de sector- of doelarchitecturen (MOSA, HOSA). Dit advies kan leiden tot zowel wijzigingen in de ROSA als in de genoemde architecturen. De scope van het advies van deze werkgroep is dus niet beperkt tot het beheer en onderhoud van de ROSA.

Missie


De in de Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen betrokken sectorarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen sluiten zo optimaal mogelijk op elkaar aan.

Visie op samenhang

Samenhang is een breed begrip. In de context van de Adviesgroep Samenhang, wordt met samenhang bedoeld het realiseren van een optimale aansluiting tussen de ROSA, de kaderstellende sectorarchitecturen en de sectorale referentiearchitecturen, teneinde samenwerking tussen sectoren zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.  

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het identificeren van knelpunten tussen de ROSA, de kaderstellende sectorarchitecturen en de sectorale referentiearchitecturen  
 • Adviseren over een aanpak om knelpunten te mitigeren aan de ArchitectuurRaad Edustandaard en/of StandaardistatieRaad.  
 • Het bijhouden van een gezamenlijke backlog met betrekking tot vraagstukken over samenhang.  
 • De werkgroep is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontwerpkaders die onder het ROSA principe: “Samenhangend stelsel van architecturen”, hangen. 
 • Het opstarten en beoordelen van impactanalyses van voorgestelde wijzigingen die zouden moeten leiden tot meer samenhang tussen RA's. 
 • Delen van architectuurkennis met betrekking tot samenhang vanuit de ROSA, de kaderstellende sectorarchitecturen en de sectorale referentiearchitecturen van en naar de eigen achterban. 
 • Rapportage aan architectuurraad en standaardisatie omtrent voortgang op vraagstukken met betrekking tot samenhang. 

Producten

De werkgroep samenhang adviseert (gevraagd en ongevraagd) de architectuurraad en standaardisatieraad over vraagstukken met betrekking tot samenhang tussen de ROSA, de kaderstellende sectorarchitecturen en de sectorale referentiearchitecturen vanuit het perspectief van optimalisatie van samenwerking tussen de aangesloten sectoren. Deze adviezen worden per onderwerp gegeven in de vorm van adviesdocumenten. Deze worden afgestemd de achterban van alle betrokken sector- en referentiearchitecturen.
Adviesdocumenten:
 

Leden

Voor het borgen van de samenhang tussen de verschillende architecturen is het van belang dat van ieder van deze aangesloten architecturen een gemandateerde vertegenwoordiger zitting neemt in de werkgroep. Op dit moment bestaat de werkgroep uit vertegenwoordigers vanuit de: 

 • ROSA: Referentie Onderwijs Sector Architectuur 
 • FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur 
 • HORA: Hoger Onderwijs Referentie Architectuur 
 • MORA: Mbo Onderwijs Referentie Architectuur 
 • HOSA: Hoger Onderwijs Sector Architectuur 
 • MOSA: Mbo Onderwijs Sector Architectuur 

De vertegenwoordiger is lid van het beheerteam van de architectuur die hij/zij vertegenwoordigt. 

 

Procesbegeleider

De werkgroep wordt voorgezeten door een procesbegeleider vanuit Bureau Edustandaard. Deze procesbegeleider organiseert, faciliteert en begeleid adviesgroepbijeenkomsten en rapporteert namens de werkgroep aan de Architectuurraad Edustandaard.  


Procesbegeleider Joeri van Es: j.vanes(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl


 

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl of mail de procesbegeleider.