Ketenoverleg Logistiek proces Doorstroomtoets po

Inleiding

Het ketenoverleg Logistiek proces Doorstroomtoets po is ingesteld door de PO-Raad. De PO-Raad zorgt voor het bewaken van de samenhang met andere ontwikkelingen en afspraken in het kader van de Doorstroomtoets po waaronder de afstemming met OCW. Op verzoek van de PO-Raad ondersteunt Edustandaard dit overleg door het leveren van standaardisatie-expertise. Kennisnet is gevraagd voor de coördinatie van het opstellen van de (technische) afspraken en van de implementatie ervan. Vanaf schooljaar 2023-2024 is de Verplichte Eindtoets po overgegaan in de Doorstroomtoets po. De naam van het overleg en de afspraak is daarmee ook aangepast.

Doel

Het ketenoverleg is verantwoordelijk voor het beheer en de aanpassingen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen tussen leerlingadministratiesystemen en toetssystemen in de context van de Doorstroomtoets po. Daarnaast worden in het ketenoverleg afspraken gemaakt over de implementatie.

Scope en werkwijze

De scope van de afspraak zijn twee logistieke digitale processen (interacties) die nodig zijn in het kader van de informatievoorziening ten behoeve van de Doorstroomtoets po (basisonderwijs en speciaal onderwijs):
 • het namens de onderwijsaanbieder uitwisselen van deelnemers vanuit een leerlingadministratieysteem (LAS) naar een toetsleverancier (toetssysteem);
 • het namens de onderwijsaanbieder uitwisselen van resultaten van een toetsdeelnemer vanuit een toetsleverancier (toetssysteem) naar een leerlingadministratieysteem (LAS).
Het ketenoverleg komt een aantal keren per jaar bij elkaar om:
 • de specificaties voor elk nieuw schooljaar op te stellen en vast te stellen;
 • afspraken te maken over de planning, testen, communicatie;
 • voortgang te monitoren en eventuele issues op te lossen.

Leden

De Doorstroomtoets PO wordt aangeboden door 6 Doorstroomtoetsleveranciers (in alfabetische volgorde van naam van doorstroomtoets):

 • AMN Eindtoets (AMN)
 • Dia-eindtoets (Diataal)
 • Doe overheidsdoorstroomtoets (Stichting Cito)
 • IEP Eindtoets (Bureau ICE)
 • Leerling in beeld-doorstroomtoets (Cito BV)
 • Route 8 (A-VISION)

De betrokken LASsen en bijbehorende leveranciers zijn in ieder geval (in alfabetische volgorde):

 • ESIS (Rovict)
 • ParnasSys (Topicus)
 • Spectrovita (Spectrovita)

Voorts is DUO via ROD-po betrokken daar waar het gaat om de afstemming tav de ROD-uitwisseling van de doorstroomtoetsresultaten en de uitwisseling zoals die in dit ketenproces plaatsvindt. DUO is daarnaast betrokken bij vragen en issues die betrekking hebben op randvoorwaarden zoals het beschikbaar stellen van actuele informatie over erkenningen.

Meedoen

Meedoen aan dit ketenoverleg is alleen mogelijk voor direct betrokken partijen.

Contact

Wilt u meer weten over het Ketenoverleg Logistiek proces Doorstroomtoets po? Neemt u dan contact op met b.dommisse(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl. Brian is senior adviseur standaarden en voorzieningen bij Kennisnet.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.