Toegang

Inleiding

De werkgroep Toegang is geïnitieerd door de Standaardisatieraad.  Deze thematische werkgroep is gepositioneerd onder de Architectuurraad Edustandaard. De werkgroep heeft een inhoudelijke adviesrol voor het thema Toegang. De werkgroep stelt de volgende afspraken op: architectuuraanpak, architectuurkaders (architectuurprincipes, ontwerpprincipes en ontwerpkaders) en toepassingspatronen.

Doel

Het doel van de werkgroep is het faciliteren van samenwerking binnen het onderwijs en het komen tot sectoroverstijgende kaders voor het ontwerpgebied IAA en het IV-domein Inrichten van IAM, die passen binnen de ROSA brede architectuurkaders.

Scope en werkwijze

De scope omvat architectuurkaders voor digitale identiteiten van natuurlijke personen die toegepast kunnen worden bij een afsprakenstelsel binnen het onderwijs. Binnen deze scope vallen zowel ondersteunde scenario’s waarbij toegang is georganiseerd op basis van ketenafspraken als scenario’s  waarbij een handelingsbevoegd persoon zelf regie voert bij het delen van persoonsgegevens met derde partijen. Het gaat niet alleen om gegevens voor toegang, maar ook (gewaarmerkte) beweringen over de persoon die binnen de betreffende dienstverlening noodzakelijk zijn. De digitale identiteit wordt dus in een breder perspectief geplaatst dan enkel toegang. De werkgroep Toegang stelt architectuurkaders op die worden toegepast bij een ROSA architectuurscan. De kaders zijn conform de ROSA opgebouwd uit een aantal logische lagen. Binnen het ontwerpgebied IBP worden architectuurprincipes gedefinieerd die aansluiten op breder gedefinieerde kaders (drivers/doelen en architectuurprincipes) zoals ROSA architectuurkaders of kaders van de werkgroep IBP. Deze architectuurprincipes worden bij het inrichten IAM vertaald naar verschillende (gestandaardiseerde) inrichtingsvormen (patronen) waar een keuzemogelijkheid bestaat. Hiermee wordt een balans gecreëerd tussen bieden van sectoroverstijgende interoperabiliteit en het mogelijk maken dat sectoren ruimte hebben om eigen keuzes te maken omdat de context kan verschillen. Het streven is om het aantal inrichtingsvormen te beperken. Bij vergelijkbare context wordt derhalve gestreefd naar standaardisatie. Het in kaart brengen op welke wijze de toekomstbeelden voor toegang binnen de onderwijssectoren op elkaar aansluiten hoort bij dit streven. Omdat de wereld niet stil staat zorgt de werkgroep ook voor inzicht en overzicht ten aanzien van nationale en internationale ontwikkelingen op het vlak van toegang, signaleert welke issues er rond toegang spelen en levert advies aan AR om deze issues op te lossen.

Leden

In de werkgroep Toegang participeren de volgende organisaties: OCW, MBO Digitaal, PO-Raad en VO-raad (beide vertegenwoordigd door Kennisnet), Surf, Cito, Studielink, Iddink Digital (Sanoma), VDOD, DUO, Kennisnet (Voorzieningen/CTO) en het groeifondsprogramma Edu-V.

Contact

Wilt u meer weten over de werkgroep Toegang? Neem hiervoor contact op met de voorzitter Bram Gaakeer (OCW) via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.