Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten [beëindigd]

Inleiding

  De werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten was tot begin 2019 belast met het beheer van de UWLR-standaard die betrekking heeft op het uitwisselen van deelnemers en leerresultaten. Deze UWLR-standaard (incl. omlijstende afspraken) is vooral geïmplementeerd in het primair onderwijs voor methode-gebonden toetsen en voor landelijke toetsen. De gedachte dat de afspraak met enige kleine aanpassingen ook voor andere contexten in het po of ook voor vergelijkbare contexten in andere sectoren toepasbaar is, is in de loop der jaren echter steeds minder houdbaar gebleken. In de andere sectoren (vo en mbo) verloopt de inrichting van de ondersteunende processen en daarmee ook de gegevensuitwisseling vaak op een andere wijze, zowel qua gegevens, transactiepatronen als betrokken partijen en systemen. Soms worden daarvoor bij bepaalde onderdelen van de logistiek nu al andere technieken cq standaarden gebruikt. De toepassing van bepaalde standaarden in andere delen van de leermiddelenketen zet nog eens extra druk op het beheer en de doorontwikkeling en, niet onbelangrijk, ook op de governance. Het beoordelen van en besluiten over wijzigingsvoorstellen over het inzetten en aanpassen van bepaalde standaarden hangt sterk af van de daarbij betrokken ketenpartners. De pogingen om al deze wensen en issues toch proberen te vatten in een ‘one size, fits all’-afspraak is uiteindelijk gedoemd te mislukken. Alle genoemde variëteiten moeten naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat ze teveel van elkaar afhankelijk worden qua ontwikkelsnelheid, eisen en governance.
  Dat was terug te zien in de werkgroep. Omdat de belangen en wensen per context afwijken werden wijzigingsvoorstellen om bepaalde issues op te lossen niet aangenomen omdat een meerderheid hiervoor ontbrak, bijv. omdat de aanwezige leden zelf geen belang zagen in het doorvoeren van de wijzigingen en de impact ervan vreesden. Gevolg was dat partijen die de afspraak ook wilden implementeren, maar dan in een andere context, zich niet voldoende gehoord voelden en dan maar voor eigen aanvullende afspraken kozen, vaak ook bilateraal. Of voorlopig helemaal niet overgingen tot een verbetering/digitalisering van de logistieke ketenprocessen.
  Dat is de reden dat er binnen Edustandaard gekozen is (zie ook
 • verslag Standaardisatieraad d.d. 14-11-2019) om de AMIGO-aanpak te gaan hanteren voor het maken van afspraken voor specifieke contexten. Uiteraard wel door gebruik te maken van gemeenschappelijke architectuurbouwblokken en standaarden maar met oog voor de specifieke wensen en eisen die een bepaalde context met zich meebrengt, zonder dat de invulling van die wensen en eisen andere afspraken die gelden in andere contexten in de weg zitten.
  UWLR zal derhalve in zijn huidige vorm niet meer doorontwikkeld worden. Dat neemt niet weg dat gegeven de bestaande implementatie in het po voor de genoemde context er niet direct zal worden overgestapt op een nieuw conform AMIGO opgebouwde afsprakenset en er dus ruimte moet zijn voor noodzakelijke patches en aanpassingen. Die zullen echter dan alleen gelden voor de genoemde context en vastgesteld worden met de betrokken partijen in die context en niet meer in een breed samengestelde UWLR-werkgroep.

Meedoen

  De werkgroep is op dit moment niet meer actief in de oorspronkelijke vorm. In het kader van de AMIGO-aanpak worden afspraken die voor het domein toetsen en examineren gemaakt per specifieke context. Ook voor de context methode-gebonden toetsen en landelijke toetsen in het po, loopt een dergelijk AMIGO-traject, dat gericht is op de toekomst.
  De noodzakelijke aanpassingen aan de huidige UWLR-standaard die nodig zijn om te voldoen aan bepaalde afspraken die binnen Edu-k gemaakt worden, worden begeleid vanuit een door Edu-k ingesteld implementatieproject. Betrokken implementatiepartijen zullen via dat project betrokken worden bij de beoordeling van de voorgestelde aanpassingen.

Contact

Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen rondom UWLR en AMIGO? Neemt u dan contact op met b.dommisse(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl. Brian is senior adviseur standaarden en voorzieningen bij Kennisnet.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.