Standaardisatieraad

Edustandaard is het platform waarin alle publieke en private partijen vanuit onderwijs en onderzoek samen werken aan standaarden. De samenwerking krijgt onder andere gestalte in werkgroepen, de Architectuurraad en de Standaardisatieraad. Deze worden ondersteund door Bureau Edustandaard.

De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld.

Taken zijn:

  • Regievoering op ontwikkeling standaarden vanuit duidelijke visie, doelstelling en gerichte architectuur
  • Focus op een beperkt aantal standaarden met duidelijke business case(s) vanuit een heldere ontwikkelagenda
  • Besluitvorming over standaarden en waar mogelijk formele verankering via Forum Standaardisatie, dat adviseert over de digitale uitwisseling van informatie tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers.(interoperabiliteit)
  • Promotie van het gebruik van standaarden richting de achterban ter vergroting van draagvlak en adoptie

De Standaardisatieraad wordt door de Architectuurraad geadviseerd over standaarden en hun onderlinge samenhang.

Bijeenkomsten

De Standaardisatieraad komt bij elkaar op:

Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten

Leden

Marc Mittelmeijer voorzitter Standaardisatieraad
Ijsbrand Buys Ballot secretaris Standaardisatieraad
Stephan de Valk MEVW
Peter Boersema KBb-E
Ernst-Jan Heuseveldt VDOD
Fons Dingelstad Ministerie van OCW
Bert-Jan Geveke Dienst Uitvoering Onderwijs
Hans Louwhoff SURF
Marianne Mulder Kennisnet
Martijn Timmer MBO Raad

Meedoen

In de Standaardisatieraad hebben bestuurders van de publieke en brancheorganisaties in het onderwijs zitting. Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op Bureau Edustandaard via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl