Standaardisatieraad

Edustandaard is het platform waarin alle publieke en private partijen vanuit onderwijs en onderzoek samen werken aan standaarden. De samenwerking krijgt onder andere gestalte in werkgroepen, de Architectuurraad en de Standaardisatieraad. Deze worden ondersteund door Bureau Edustandaard.

De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld.

Taken zijn:

  • Regievoering op ontwikkeling standaarden vanuit duidelijke visie, doelstelling en gerichte architectuur
  • Focus op een beperkt aantal standaarden met duidelijke business case(s) vanuit een heldere ontwikkelagenda
  • Besluitvorming over standaarden en waar mogelijk formele verankering via Forum Standaardisatie, dat adviseert over de digitale uitwisseling van informatie tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers.(interoperabiliteit)
  • Promotie van het gebruik van standaarden richting de achterban ter vergroting van draagvlak en adoptie

De Standaardisatieraad wordt door de Architectuurraad geadviseerd over standaarden en hun onderlinge samenhang.

Bijeenkomsten

De Standaardisatieraad komt bij elkaar op:

Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten

Leden

Pieter Hendrikse voorzitter Standaardisatieraad
Chris Zintel (Kennisnet) secretaris Standaardisatieraad
Marianne Mulder Kennisnet
Jan Bartling saMBO-ICT
Peter Boersema namens KBb-Educatief
Bert-Jan Geveke Dienst Uitvoering Onderwijs
René Montenarie GEU
Tom van Veen SURF
Jeffrey Hietbrink PO-Raad & VO-raad
Roel van Hulten PO-Raad & VO-raad
Ernst-Jan Heuseveldt VDOD
Arthur Weijers CITO

Meedoen

In de Standaardisatieraad hebben bestuurders van de publieke en brancheorganisaties in het onderwijs zitting. Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op Bureau Edustandaard via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl