Afspraak summatieve toetsresultaten vo ter review

De Edu-K werkgroep ‘vo resultaatuitwisseling’ heeft een afspraak opgesteld voor de uitwisseling van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs. De afspraak maakt een koppeling mogelijk waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een resultaatverwerkend systeem (bijv. leerlingadministratiesysteem). Hierdoor hoeft de docent toetsresultaten als schoolcijfers of goed-voldoende-onvoldoende niet meer handmatig over te typen. De werkgroep legt de afspraak tot 22 augustus 2022 ter review voor aan belanghebbenden.

Achtergrond

De behoeften voor de uitwisseling van leerresultaten zijn divers. De ene school heeft behoefte aan eenvoudige overzichten van toetscijfers, waar andere scholen vragen om inzicht in de onderdelen waar een leerling goed of slecht op scoort. Ook per leverancier kan het verschillen welke leerresultaten beschikbaar zijn en welke visualisaties daarbij passend zijn. Dit alles heeft tot gevolg dat ketenpartijen het moeilijk eens worden over wat er precies uitgewisseld moet worden en wat daarvan de meerwaarde is voor het onderwijs. Voor scholen betekent dit dat leraren potentieel veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen van informatie over de voortgang van een leerling uit meerdere systemen en het handmatig overtypen van leerresultaten (voornamelijk toetscijfers) van het ene naar het andere systeem.

Naast problemen voor de scholen levert het gebrek aan standaardisatie bij het uitwisselen van leerresultaten ook risico’s op voor de keten. Door een steeds gevarieerder landschap aan toetsapplicaties groeit het aantal mogelijke koppelingen. Daarmee treedt het risico op dat er een divergentie aan afspraken en maatwerkkoppelingen wordt gebouwd waar niemand bij gebaat is. De technische last voor onderhoud en het doorvoeren van verbeteringen ten behoeve van o.a. beveiliging neemt daarmee over de gehele linie in omvang toe.

Over de afspraak summatieve toetsresultaten vo

Met het maken van deze afspraak voor het uitwisselen van summatieve toetsresultaten wil de werkgroep een eerste stap zetten voor een betere resultaatuitwisseling in het voortgezet onderwijs. De afspraak is tot stand gekomen met behulp van de AMIGO-aanpak. De afspraak gaat zowel over de functionele als technische invulling van het uitwisselen van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs.

Indienen feedback

De afspraak wordt toegelicht onder het kopje ‘Documentatie’ op deze pagina op de website van Edustandaard.  U kunt eventuele feedback uiterlijk op 22 augustus 2022 indienen bij de procesbegeleider van de werkgroep, Theresa Song Loong (t.songloong(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl).