Summatieve toetsresultaten vo

Versie: Summatieve toetsresultaten vo 1.0
Status: Concept - juni 2022
Sector: VO

Beschrijving

De hier ter review aangeboden afspraak gaat zowel over de functionele als technische invulling van het uitwisselen van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs. De afspraak maakt een koppeling mogelijk waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een resultaatverwerkend systeem (bijv. leerlingadministratiesysteem).

De afspraak wordt toegelicht onder het kopje ‘Documentatie’ hieronder.  U kunt eventuele feedback uiterlijk op 22 augustus 2022 indienen bij de procesbegeleider van de werkgroep, Theresa Song Loong (t.songloong(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl).

Meerwaarde

De afspraak ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij de cijferadministratie en het creëren van resultaatoverzichten. Het handmatig overtypen van toetscijfers kan door deze afspraak vervangen worden door een technisch ondersteund proces. Voor leveranciers is er hiermee sprake van een technische afsprakenbasis voor resultaatuitwisseling in het vo.  

Ontwikkelingen

De Edu-K werkgroep ‘vo resultaatuitwisseling’ ging in september 2021 aan de slag om tot een afspraak te komen voor de uitwisseling van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs. Edu-K is het platform waarin publieke en private partijen gezamenlijk de randvoorwaarden creëren voor een succesvolle inzet van ict in het onderwijs. Bij het opstellen van de afspraak maakte de werkgroep gebruik van de AMIGO-aanpak.

De werkgroep legt tot 22 augustus 2022 de afspraak ter review voor aan belanghebbenden. U vindt de afspraak en de bijbehorende toelichting onder het kopje ‘Documentatie’.

De afspraak bevat naast een functionele omschrijving van het proces tussen de systemen ook de technische specificaties om de nodige koppelvlakken te realiseren.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.