Afspraken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de afspraken die bij Edustandaard in beheer zijn of komen. U kunt een afspraak wijzigen of een nieuwe afspraak indienen.

Wilt u meer weten over de definities van de hieronder vermelde beheerstatussen, gebruiksadviezen, werkingsgebieden of versiestatussen? Bekijk dan de uitleg filters.

WERKINGSGEBIED
BEHEERSTATUS
GEBRUIKSADVIES

Afspelen educatieve content

Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.
po vo bve ho

Attributenbeleid Edu-K

De Nummervoorziening bij Kennisnet voorziet elke leerling van een eigen nummer voor het onderwijs, ook wel ECK iD genoemd. Het creëert de voorwaarden voor dataminimalisering in de gegevensuitwisseling tussen scholen…
po vo bve

Centrale Examens VO

Uitwisselingen ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het VO.
vo

Content packaging

Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
po vo bve ho

Content Prijs Informatie

Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
po vo bve ho

Definitieafspraken personeel universiteiten (WOPI)

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) verzamelt gegevens over medewerkers in dienst van de Nederlandse Universiteiten. Onder de noemer Personeelsgegevens ook wel benoemd als: WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie) worden in…
ho

Dutch Exam Profile (DEP)

Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Examens (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe centrale computerexamen- en toetssysteem…
po vo bve ho

EDEXML

Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen en leerkrachten.
po vo

Edukoppeling

Edukoppeling omvat standaarden en afspraken voor beveiligd elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling.
vve po vo bve ho nfo

FDE-set voor fijndistributie

Binnen het distributie/leveringsproces is ten behoeve van fijndistributie behoefte aan leerlinggegevens. Om deze uitwisseling te faciliteren is het EDEXML-profiel "FDE-set" gemaakt.
vo bve

Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie (HOVI)

HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de studiekeuze.
ho

Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI)

Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) is het overkoepelende conceptueel (informatie)model van het Nederlandse onderwijs. Het beschrijft de generieke concepten die voorkomen in de onderwijswereld en waarover partijen in de onderwijsketen met…
vve po vo bve ho

Logistiek Proces Eindtoets PO

Afspraken gericht op de gegevensuitwisseling tussen leerlingadministratiesysteem en toetssysteem tbv de Verplichte Eindtoets PO.
po

Metadata opvragen (SRU)

Educatieve content uitwisselen zodat gebruikers die kunnen vinden aan de hand van metadata uit een centrale repository.
po vo bve ho

MIM-profiel onderwijs

MIM geldt binnen de Nederlandse overheid als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte voor…
po vo bve ho

Niet-methodegebonden Toetsen PO

Om de uitwisseling van resultaten van de toetsapplicatie van de leverancier van niet-methodegebonden toetsen naar het LAS, LVS of Dashboard van de PO-school te faciliteren is de afspraak "Niet-methodegebonden Totetsen…
po

NL LOM

Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
po vo bve ho

OCW Taxonomie

De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OCW. Het beheer ligt niet bij Edustandaard.
po vo bve ho

OKE MBO-toetsafname

Uitwisseling van gegevens waarmee afname van toetsen en examens in het mbo kunnen worden gepland en afgenomen, en uitwisseling van resultaten terug naar het toetsplanningssysteem (& logistiek) en terug naar…
bve

Open Onderwijs API

De OO API maakt een simpelere data-uitwisseling tussen HO-instellingen mogelijk op een veilige en gebruiksvriendelijke manier.
ho

OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Afspraak over de inhoud van over te dragen leerlingdossiers. Specifiek voor de overdracht bij de overstap van leerlingen tussen twee scholen en/of ter voorbereiding op de ondersteuningsaanvraag bij het Samenwerkingsverband…
po vo

RIO Canonieke Modellen

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. De registratie geschiedt in het RIO Register waarin onderwijsinstellingen zelf drie zaken vastleggen: hun onderwijsaanbod, de manier waarop ze zijn georganiseerd en hoe…
po vo bve ho nfo

ROSA Begrippenkader

Het ROSA Begrippenkader beschrijft op begripsniveau het gehele onderwijsdomein, zowel de publiek/wettelijke kant als het publiek/private deel voor wat betreft architectuurbegrippen, domeinbegrippen en begrippen die de gemeenschappelijke informatievoorziening betreffen.
vve po vo bve ho nfo

SEM Ecosysteem

Het SEM Ecosysteem is een standaard voor de uitwisseling van de relevante data voor het verwerven en gebruiken van digitale leermiddelen door scholen, leraren en leerlingen in het primair onderwijs,…
po vo bve

Semantics

Voorkomen dat labels voor concepten in de DIDL- en MODS-afspraken variabele schrijfwijzen krijgen.
ho

Summatieve toetsresultaten vo

Uitwisseling van gegevens waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een resultaatverwerkend systeem.
vo

Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)

Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen (bestaande) toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak was het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI maar wordt nergens meer echt…
po vo bve ho

Uniform Resource Names (URN)

Deze persistente identifiers verwijzen niet naar een fysieke plaats van een bestand op een server, maar naar een naam.
ho

VO-MBO overstapdossier

Koppeling tussen applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling.
vo bve

Waardenlijsten RIO-po

Binnen RIO zijn er twee canonieke informatiemodellen, een voor het basisonderwijs (RIO-bo) en een voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (RIO-so/vso) gedefinieerd, waarin onder meer drie belangrijke waardenlijsten zijn opgenomen.
po

Waardenlijsten RIO-vo

Binnen RIO is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) gedefinieerd, waarin onder meer drie belangrijke waardenlijsten zijn opgenomen.
vo