Attributenbeleid Edu-K

Beheerstatus: Afgewezen - juli 2020
Gebruiksadvies: Afgeraden
Werkingsgebied: po vo bve

Versie: Attributenbeleid v.1.1 - juli 2020
Versiestatus: Vervallen

Beschrijving

Bij de Nummervoorziening krijgt elke leerling een persoonlijk identificatienummer, het ECK iD. Partijen in de onderwijsketen die gegevens van een leerling uitwisselen, zoals bij het bestellen en gebruiken van leermateriaal, bij het maken van toetsen en bij het terugkoppelen van de resultaten daarvan, doen dit aan de hand van dat nummer. Er hoeven dus geen persoonsgegevens van de leerling uitgewisseld te worden.

Belangrijk onderwerp binnen Edu-K is de implementatie van de nummervoorziening. Doel van dit
implementatieprogramma is dat scholen en hun leveranciers met een uniek en persistent pseudoniem beter in staat zijn om de privacy van leerlingen te waarborgen en beter in staat zijn een aantal uitwisselvraagstukken in de keten op te lossen. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met het attributenbeleid dat gehanteerd wordt in deze leermiddelenketen in relatie tot het uitwisselen van het ECK iD.

Hieronder wordt een aantal belangrijke uitgangspunten voor het attributenbeleid toegelicht.

 1. Het attributenbeleid kan indien nodig worden herzien en bijgesteld. Dit betekent dat het beheer van het attributenbeleid moet worden geregeld. Hiervoor zal een apart voorstel worden uitgewerkt. Tijdens de looptijd van het programma Implementatie Nummervoorziening is het beheer van het attributenbeleid belegd bij EduK.
 2. Uitgangspunt voor het attributenbeleid is dat implementatie van het ECK iD dient te leiden tot (een werkbare en wenselijke vorm van) dataminimalisatie van persoonsgegevens bij bestellen, leveren, gebruik van en toegang tot digitaal leermateriaal en het uitwisselen van leer- en toetsresultaten, inclusief de bijbehorende serviceprocessen (dataminimalisatie in de processen van de leermiddelenketen).
 3. Vanuit het oogpunt van werkbaarheid is het op dit moment zo dat attributen die in een bepaald proces nodig zijn, in een eerder proces moeten kunnen worden uitgewisseld.
 4. Voor elk attribuut moet vanuit het oogpunt van doelbinding een onderbouwing zijn waarom dit attribuut moet worden meegezonden in een bepaald proces van de leermiddelenketen.
 5. Om redenen van werkbaarheid is het nu niet haalbaar dat scholen individueel kiezen met welke attributenset zij willen werken in de leermiddelenketen. Daarom wordt een standaard set attributen per proces afgesproken, die dan voor alle scholen geldt. Omdat verschillende doeleinden van processen, verschillende sets attributen rechtvaardigen, wordt per proces/per doeleinde een standaard set attributen afgesproken. Hierbij wordt per proces onderscheid gemaakt tussen de sectoren po, vo en mbo.
 6. Voor het proces ‘leveren’ maken we onderscheid tussen de fysieke levering van leermiddelen en de digitale levering van leermiddelen. Ook kan sprake zijn van hybride middelen waarvoor fysieke levering nodig is. Uitgangspunt is dat wanneer er een fysieke levering moet plaatsvinden de bestellende actor (school, leerling, ouder, student of stagebedrijf) het afleveradres moet registeren tijdens de bestelling.
 7. De vaste set attributen per proces gaat om een set attributen die standaard wordt uitgewisseld samen met het ECK iD. Als een onderwijsinstelling als verantwoordelijke kan beargumenteren dat zij meer attributen wil uitwisselen, moet zij hier aparte afspraken over maken.
 8. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling zorgt ervoor, dat de afgesproken attributensets met het ECK iD beschikbaar komen in de leermiddelenketen.
 9. De onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van attributensets en de bewerkers binnen de leermiddelenketen maken geen onderdeel uit van een eventuele overkoepelende verantwoordelijkheid ten aanzien van het attributenbeleid en de ICT Infrastructuur voor de ECK iD uitgifte.

Meerwaarde

De invoering van het attributenbeleid zal naar onze verwachting op de volgende punten verbeteringen met zich meebrengen:

 • Dataminimalisatie: het vaststellen van een vaste attributenset, in combinatie met het invoeren van één persisterend kenmerk voor de koppeling tussen ketenpartners, zal naar verwachting een afname bewerkstelligen in de persoonsgegevens die ‘standaard’ door een onderwijsinstelling worden doorgegeven.
 • Standaardisatie: doordat op overkoepelend niveau een attributenbeleid wordt opgesteld, kan dit ertoe leiden dat het overgrote deel van de markt zich zal gaan conformeren aan de standaarden die in dit beleid zijn gezet, wat er onder meer toe kan leiden dat leveranciers bij de inrichting van diensten rekening zullen houden met dit beleid. Deze ontwikkeling komt tegemoet aan de vereisten van privacy by design en privacy by default.
 • Juistheid van de attributen: door het voorschrijven van een vaste attributenset die wordt doorgegeven zal minder miscommunicatie ontstaan over de aard van een ontvangen persoonsgegeven. In combinatie met een vermindering van de matchingsproblematiek – zal naar verwachting de kans op onjuistheden in de verwerkte persoonsgegevens afnemen.

Ontwikkelingen

Kaders voor het attributenbeleid zijn meegegeven door de stuurgroep Doorbraakproject. De stuurgroep heeft het volgende gesteld: “Scholen moeten kunnen kiezen welke gegevens zij met leveranciers beschikbaar stellen, een nul-scenario (alleen het ECK iD) moet ook tot de opties behoren”. In de Tactische Overleggen is uitgebreid gesproken over dit publieke kader ten aanzien van het attributenbeleid. De private partijen hebben aangegeven dat het nu niet mogelijk is om alle scholen individueel te laten kiezen met welke attributensets zij willen werken en dat op dit moment ook het nul-scenario niet werkbaar is. Het voorstel is gedaan om per sector en per proces een vaste standaard set attributen af te spreken, die dan voor alle scholen geldt. Het bepalen van de vaste attributenset is onderdeel van het implementatieprogramma en vastgelegd in het onderhavige attributenbeleid. De ambitie is wel om in de toekomst verdere stappen te ondernemen om te faciliteren dat een onderwijsinstelling, op basis van de modelbewerkersovereenkomst, eigen afspraken kan maken met leveranciers over wanneer zij welke attributen voor een bepaald proces beschikbaar willen stellen in de leermiddelenketen, waaronder het nulscenario (zie hiervoor de visie van de werkgroep die zich binnen Edu-K bezighoudt met de toekomst van Toegang tot leermateriaal).

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.