SEM Ecosysteem

Beheerstatus: Aangemeld - september 2022
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: po vo bve

Versie: SEM Ecosysteem 1.3.0 - februari 2023
Versiestatus: Concept

Beschrijving

De digitalisering van het onderwijs is in volle gang. Scholen gebruiken een grote vari.teit aan digitale leermiddelen (leermaterialen en toetsen). Deze leermiddelen worden verworven bij diverse grote en kleine leveranciers met zowel traditionele als nieuwe lever- en businessmodellen. Leraren stellen hun eigen studiewijzers samen en gebruiken hierbij leermaterialen en toetsen van meerdere leveranciers en uit publieke bronnen. Bij het analyseren van voortgang en resultaten benutten mentoren, leraren en leerlingen de kracht van overkoepelende leerdashboards. De resultaten op toetsen uit meerdere digitale toets- en examenplatformen worden bij voorkeur zonder overtypen geadministreerd in de cijferadministratie.

Voor scholen is het een uitdaging om al deze digitale oplossingen met elkaar te verbinden zonder hierbij concessies te hoeven doen in veiligheid, privacy en de eigen voorkeuren voor producten en leveranciers. Het project Omdenken heeft laten zien dat de afspraken in de huidige leermiddelenketen onvoldoende toegerust zijn om deze flexibiliteit en vernieuwing volledig te ondersteunen. Vanuit Stichting SEM hebben een aantal leveranciers het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een nieuw ecosysteem dat een oplossing biedt voor de knelpunten in de huidige keten en gereed is voor de toekomst van verdere digitalisering in het onderwijs. Het SEM Ecosysteem is een standaard voor de uitwisseling van de relevante gegevens voor het verwerven en gebruiken van (digitale) leermiddelen door scholen, leraren en leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit nieuwe ecosysteem is ontwikkeld in het project Vereenvoudiging Leermiddelenketen.

Meerwaarde

Het nieuwe SEM Ecosysteem heeft tien voordelen voor scholen en/of leveranciers. In deze documentatie wordt onder Scholen verstaan: een onderwijsinstelling uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs. Onder Leveranciers wordt verstaan: een (markt)partij (publiek, privaat of maatschappelijk) die dienstverlening levert aan Scholen.

Voordelen voor Scholen:

1. Direct toegang tot digitale leermiddelen waar een gebruiker een aanspraak op heeft, in de bij de verwerving overeengekomen activatie- en gebruiksperiode en conform de betaalcondities.
2. Inzicht in a) gebruik van leermiddelen, b) voortgang in het starten en afronden van digitale leermaterialen en c) uitwisseling van resultaten van (digitale) toetsen.
3. Keuzevrijheid in door leveranciers geboden (nieuwe) lever- en businessmodellen.
4. Veilig en vanuit privacy ontworpen. De school geeft toestemming en bepaalt of een leverancier gegevens kan gaan uitwisselen met een andere leverancier in het SEM Ecosysteem.
5. Wijzigingen in (school)gegevens zijn direct bekend bij alle leveranciers en gegevens worden machine-to-machine uitgewisseld waardoor administratieve taken worden verlicht.

Voordelen voor Leveranciers:

6. Decentraal ecosysteem met gegevens direct uit de bron zonder afhankelijk te zijn van centrale voorzieningen, zoals onder meer centrale distributieservices en centrale catalogusservices. Ter verduidelijk kan het SEM Ecosysteem niet zonder centraal toegekende registratienummers van producten (EAN), scholen (digiDeliveryId), leerlingen en leraren (ECK iD).
7. Rollen, verantwoordelijkheden, processen en statussen zijn transparant waardoor er adequaat support kan worden georganiseerd.
8. Leveranciers kunnen ..n of meerdere rollen vervullen wat mogelijkheden biedt voor nieuwe proposities. De gegevensmodellen zijn voorzien van de noodzakelijke gegevens voor nieuwe business- en levermodellen en een gesloten geld-goederenstroom.
9. Open, transparant en gemakkelijk te configureren ecosysteem met lage toetredingsdrempels.
10. Gebaseerd op nationale en internationale standaarden en informatiemodellen waardoor technologie klaar is voor de toekomst.

De deelnemers van Stichting SEM bouwen met het SEM Ecosysteem aan een data-infrastructuur die benut kan worden door scholen en leveranciers om een succesvolle transitie te maken naar de digitalisering en flexibilisering van het onderwijs. Het SEM Ecosysteem is open en iedere leverancier kan zich aansluiten.

Documentatie

Github omgeving met functionele en technische documentatie
API documentatie (Stoplight)
API reference files
Github repository

Contact

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Marchien van Doorn, directeur Stichting SEM en nauw betrokken bij het project ‘Vereenvoudiging Leermiddelenketen’, via e-mailadres marchien.van.doorn(Replace this parenthesis with the @ sign)stichtingsem.org.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.