Bijeenkomst Standaardisatieraad november 2019

Datum: 14 november 2019
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Utrecht

Programma

 1. Opening:
  • Mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag
 2. Update Edustandaard
 3. Gegevensuitwisselingen in het onderwijs: in januari heeft de Standaardisatieraad, op advies van Bureau Edustandaard en de Architectuurraad, ingestemd met de uitvoering van een project om de bestaande standaard voor uitwisseling van leerling- en resultaatgegevens (UWLR) meer flexibel en te maken voor de toekomst. Deze modularisering heeft geleidt tot een nieuwe doelarchitectuur genaamd AMIGO. Versie 0.9 is recent besproken in de Architectuurraad. De Standaardisatieraad wordt hierover bijgepraat aan de hand van een memo.
 4. Rol Standaardisatieraad i.r.t. architectuur: bij de herijking van de Standaardisatieraad dit voorjaar heeft de Standaardisatieraad voor zichzelf onder andere de volgende rollen gedefinieerd: Bestuurlijk advies en kwaliteitsbewaking architectuuradvies, advisering toepassingsdomeinen (procesrol agendering adviezen en signalering witte vlekken) en het borgen van samenhang tussen domeinen/sectoren.
  Samenhang in architecturen: het onderwijsdomein kent verschillende referentiearchitecturen, maar geen afspraken over de samenhang daartussen. De Architectuurraad heeft een memo opgesteld met het advies hoe hier invulling aan te geven. Deze memo wordt toegelicht door Henk Nijstad (Kennisnet) en Tom van Veen (SURF).
 5. Referentiearchitectuur funderend onderwijs: een groep schoolbesturen in het primair onderwijs heeft het afgelopen jaar het initiatief genomen voor het opstellen van een referentiearchitectuur voor het primair onderwijs. Kennisnet en de sectorraden ondersteunen dit initiatief dat inmiddels onder de naam FORA wordt uitgebreid naar het volledig funderend onderwijs. Chris Zintel geeft een toelichting.
 6. Rondvraag
 7. Vervolgafspraken:
  • Donderdag 13 februari 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
  • Donderdag 11 juni 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
  • Donderdag 12 november 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
 8. Afsluiting