Bijeenkomst werkgroep Edukoppeling juni 2014

Datum: 23 juni 2014

Programma

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Aanbevelingen: Bureau Edustandaard en de Architectuurraad van Edustandaard hebben een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zullen besproken worden en er zullen afspraken gemaakt worden over evt. vervolgacties.
 5. Digikoppeling: Namens Bureau Edustandaard neemt een standaardisatie expert deel aan het Technisch overleg van Digikoppeling. Eventueel nieuws uit of input voor dit overleg wordt tijdens dit vaste agendapunt besproken.
 6. Project Utrecht: Vanuit Digikoppeling is een voorstel gedaan om foutmeldingen op te nemen in de Digikoppeling standaard. Beoordeeld moet worden of het voorstel ook doorgevoerd kan worden in de Edukoppeling standaard. Er zal besloten worden of er een wijzigingsverzoek zal worden voorbereid.
 7. Documentatie: Vastgesteld is dat de documentatie van de standaard nog niet voldoende duidelijk is. Eventuele suggesties voor verbetering of vragen worden geïnventariseerd, zodat op basis hiervan een volgende versie opgeleverd kan worden, met alleen tekstuele (en dus geen inhoudelijke) wijzigingen.
 8. Roadmap: Een eerste versie van de roadmap is gereed. Aan de werkgroep de vraag om deze actueel te houden en eventuele risico’s te benoemen die een bedreiging vormen voor de roadmap. De roadmap keert structureel terug op de agenda van de werkgroep.
 9. Ondersteuning: Vanuit Bureau Edustandaard wordt een nieuwe website ontwikkeld die ook moet bijdragen aan de ondersteuning bij het gebruik of de implementatie van de standaard. Wensen hiervoor worden geïnventariseerd en ter input aangeboden aan Bureau Edustandaard.
 10. Rolverdeling Het is de bedoeling dat de werkgroep zelforganiserend wordt, vandaar dat er een voorzitter gekozen dient te worden. Vanuit Bureau Edustandaard vindt facilitaire ondersteuning plaats (verslaglegging en organiseren bijeenkomsten).
 11. W.v.t.t.k.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting