Groeifondsprojecten: inzicht in architectuur en standaarden

Groeifondsprojecten en andere veranderinitiatieven hebben grote ambities om voor de onderwijssectoren belangrijke veranderingen mogelijk te maken. Dit vraagt om veel afstemming: afstemming met diverse groepen van onderwijsfunctionarissen, met onderwijsinstellingen, met leveranciers, met sectorpartners, en afstemming over de sectoren en groeifondsprogramma’s heen. Vanuit het Ministerie van OCW zijn afspraken gemaakt met bestaande gremia, groeifondsprogramma’s en sectorpartners om afstemming en samenwerking over groeifondsprogramma’s en sectoren heen te versterken. Doelstelling hiervan is om een betere dienstverlening voor alle lerenden te realiseren, de kennisinfrastructuur te ontsluiten en een sectoroverschrijdend inzicht te verkrijgen waarmee hergebruik wordt bevorderd en dubbel werk voorkomen.

Overzicht Groeifondsprogramma’s

 

Governance op architectuur en standaarden

In de notitieGovernance op architectuur en standaarden, een spade dieperis richtinggevend beschreven hoe de overkoepelende samenwerking en samenhang eruit kunnen zien op het gebied van architectuur en standaarden. De belangrijkste uitgangspunten en concrete werkafspraken die nodig zijn tussen Edustandaard en de groeifondsprojecten worden benoemd. Daarnaast biedt de notitie een overzicht over referentie- en kaderstellende architecturen en samenwerkingsstructuren, en schetst de onderlinge positionering en samenhang vanuit verantwoordelijkheden en taken.  

Bijdrage Edustandaard 

Voor Groeifondsprogramma’s en projecten verzorgt Edustandaard tweedelijns ondersteuning. Ook zorgt Edustandaard voor inzicht en overzicht en biedt ondersteuning bij sectoroverstijgende issues. Tot slot organiseert Edustandaard twee keer per jaar een Architectuurdag met de programmamanagers, architecten en informatieadviseurs van de Groeifondsprogramma’s, vertegenwoordigers van enterprise architectuurteams van sectorpartners en van andere relevante ketenpartijen. 

Instrument-in-ontwikkeling: Vergelijkingsraamwerk ROSA+

Voor het inzichtelijk maken van overlap en knelpunten tussen Groeifondsen is een eerste versie ontwikkeld van het zogenaamde Vergelijkingsraamwerk ROSA+, gebaseerd op onder andere ROSA. Het is een middel dat bijdraagt aan inzicht in een groeifondsproject. Door bij verschillende initiatieven hetzelfde raamwerk te gebruiken kunnen ‘karakteristieken’ naast elkaar worden gelegd en zo een hulpmiddel zijn bij het creëren van overzicht. Op basis van overzicht kunnen onderdelen gerelateerd worden om zo de samenhang te bevorderen.

Architectuurdagen

Edustandaard organiseert conform de Notitie aan de Informatiekamer Onderwijs Architectuurdagen, samen met de sectorpartners SURF, MBO Digitaal en Kennisnet. De belangrijkste doelen zijn het opbouwen van een verschil- overlap- en knelpuntenanalyse tussen de beide groeifondsprojecten, en het kennismaken van de direct betrokken architecten en programmamanagers. Voor het eerste doel wordt het instrument Vergelijkingsraamwerk ROSA+ gebruikt, dat door alle deelnemende Groeifondsen wordt ingevuld en aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

1ste Architectuurdag Edu-V / Npuls (28 juni 2023)