Edu-V afsprakenstelsel

Beheerstatus: Aangemeld - februari 2024
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: po vo bve

Versie: Edu-V afsprakenstelsel versie 22 februari 2024 - februari 2024
Versiestatus: Concept

Beschrijving

Stichting Edu-V (hierna: Edu-V) streeft naar een open digitale infrastructuur voor het Nederlandse onderwijs waarin onderwijsorganisaties regie hebben over, en keuzevrijheid hebben in, hun eigen applicatielandschap van digitale leer- en onderwijsmiddelen en erop kunnen vertrouwen dat alle gegevensuitwisselingen tussen deze middelen gestandaardiseerd, veilig en betrouwbaar zijn.

Edu-V ontwikkelt in co-creatie tussen onderwijsorganisaties en leveranciers een afsprakenstelsel. In dit afsprakenstelsel worden juridische, operationele, functionele en technische afspraken gemaakt over gestandaardiseerde, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen leer- en onderwijsmiddelen. Edu-V richt zich op de werkingsgebieden bo, so, vso, vo, mbo en vavo en op de praktijksituaties:

  • Combineren en arrangeren leermaterialen
  • Evalueren leervoortgang en -resultaten
  • Toetsen en examineren
  • Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen

Edu-V is een initiatief van het Ministerie van OCW, de koepels PO-Raad, VO-raad en MBO raad en de brancheorganisaties MEVW, VEDN en VDOD.

Samenhang

Het Edu-V afsprakenstelsel wordt ontwikkeld vanuit kaders op het vlak van architectuur waarin aansluiting is gezocht bij de ketenreferentie-architectuur ROSA. De kaders zijn vastgelegd in het Architectuurkader Edu-V.

In het Architectuurkader Edu-V zijn de volgende afspraken van Edustandaard overgenomen:

Deze afspraken zorgen voor technische interoperabiliteit en bevatten vereisten op het vlak van informatiebeveiliging. In aanvulling hierop werkt Edu-V samen met de Edustandaard werkgroepen Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen en Redactieteam ROSA begrippenkader om semantische interoperabiliteit te borgen voor gehanteerde begrippen voor referentiecomponenten en gegevens. Hierbij wordt uitgegaan van het ROSA Begrippenkader en het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI).

Meerwaarde

Het is de missie van Edu-V om onderwijsorganisatie en leveranciers te laten bouwen en vertrouwen op een infrastructuur van digitale leer- en onderwijsmiddelen die gegevens gestandaardiseerd, veilig en betrouwbaar uitwisselen. Het Edu-V afsprakenstelsel bevat afspraken voor zowel leveranciers als onderwijsorganisaties om een goede werking van gegevensuitwisselingen in deze infrastructuur te kunnen borgen.

Figuur 1. Leveranciers vervullen één of meerdere referentiecomponenten

Leveranciers kunnen met hun applicaties deelnemen aan de digitale infrastructuur door het vervullen van één of meerdere referentiecomponenten die in het Edu-V afsprakenstelsel zijn vastgelegd. De referentiecomponenten geven het recht om gegevensdiensten af te nemen van, en soms ook de plicht om gegevensdiensten aan te bieden aan, referentiecomponenten van andere leveranciers. De gegevensdiensten stellen leveranciers in staat om externe gegevens in hun applicaties te benutten en daarmee aan te sluiten op gebruikersbehoeften vanuit onderwijsorganisaties.

Onderwijsorganisaties zetten de applicaties van leveranciers in binnen hun eigen applicatielandschap en vervullen hierbij de rollen van gegevenshouder en gegevensgebruiker. Als gegevenshouder is een onderwijsorganisatie verantwoordelijk voor de algehele gegevenshuishouding, waaronder gegevenskwaliteit, basisregistratie en het autoriseren van gegevensuitwisselingen. In het Edu-V afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt op het vlak van regie op gegevens (het autoriseren van gegevensuitwisselingen) zodra de onderwijsorganisatie gegevenshouder is van de gegevens. Als gegevensgebruiker is een onderwijsorganisatie verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van gegevens door eindgebruikers.

Het Edu-V afsprakenstelsel bevat afspraken over de beoogde werking van gegevensdiensten (functionele en technische afspraken) met verantwoordelijkheden voor zowel leveranciers als onderwijsorganisaties. In aanvulling hierop bevat het Edu-V afsprakenstelsel juridische en operationele afspraken over beheerprocessen en juridische afspraken over privacy.

Gebruik

Leveranciers bieden applicaties aan waarin gegevens ontstaan, worden opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen van toegevoegde waarde zijn in applicaties van andere leveranciers. Het Edu-V afsprakenstelsel maakt het mogelijk om deze gegevens precompetitief, veilig, (toekomst)bestendig en indien van toepassing onder regie van de onderwijsorganisatie uit te wisselen.

Edu-V richt zich op het domein van leer- en onderwijsmiddelen en onderkent daarin diverse gegevensdiensten. In een gegevensdienst zijn afspraken gemaakt over de gegevenssoorten, de attributen en de bijbehorende koppelvlakspecificatie (APIs). Op de gegevensdiensten zijn technische vereisten van toepassing op het vlak van infrastructuur en regie op gegevens. Leveranciers kunnen gegevensdiensten aanbieden of consumeren in hun applicaties door het implementeren van de gegevensdiensten voor referentiecomponenten.

In onderstaande tabel zijn alle Edu-V gegevensdiensten weergegeven. Het merendeel van de gegevensdiensten is nog in ontwikkeling. Actuele informatie is te vinden op de pagina Edu-V gegevensdiensten.

Praktijksituatie Werkingsgebied Gegevensdienst API Status
bo so vso vo mbo vavo
Combineren en arrangeren leermaterialen V V V V * V Leermaterialen Course DRAFT
Evalueren leervoortgang en –resultaten V V V V * V Leermateriaalgebruik Progress DRAFT
V V V V * V Leerresultaten Results N.t.b.
Toetsen en examineren V V V V * V Leerresultaten Results CONCEPT
Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen V V V V * V Leermiddelen Catalogue CONCEPT
V V V V * V Leermiddelenselectie N.t.b.
V V V V * V Leveringsorders Delivery CONCEPT
V V V V * V Aanspraken Entitlement CONCEPT
V V V V * V Leermiddelactivatie Usage CONCEPT
V V V V * V ActivatiecodeVerzoek ActivationCode CONCEPT
V V V V * V Leermiddelgebruik Usage DRAFT
V V V V * V Leermiddelorders (B2B inkoop) Order CONCEPT
Voor alle praktijksituaties V V V V * V Consent Consent CONCEPT
V V V V * V Identiteitsverklaring DRAFT
V V V V * V Onderwijsaanbod Education DRAFT
V V V V * V Onderwijsinrichting Association DRAFT
V V V V * V Onderwijsdeelnemers Students DRAFT
Onderwijsmedewerkers Employees DRAFT

Tabel 1. Edu-V gegevensdiensten

* Er wordt gewerkt door de MBO Raad en Edu-V gewerkt aan een concretisering van de scope van Edu-V voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Implementatie

Naast de ontwikkeling van het Edu-V afsprakenstelsel zelf, begeleidt Edu-V de implementatie van gegevensdiesnten uit het Edu-V afsprakenstelsel door leveranciers. De eerste release waarin gegevensdiensten worden geïmplementeerd is gepland in het najaar van 2024. Meer informatie over de releaseplanning en het aanmelden als leverancier is te vinden op de pagina Leveranciers op de website van Edu-V.

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt er in de werkgroepen van Edu-V gewerkt aan het uitwerken van de gegevensdiensten voor alle praktijksituaties. Hierbij is het streven om een eerste versie van het Edu-V afsprakenstelsel op te leveren medio 2024. Leveranciers en onderwijsorganisaties kunnen op allerlei verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling. Op de webpagina “Neem deel aan de werkgroepen” kunt u zich aanmelden voor de Edu-V werkgroepen.

Het Edu-V afsprakenstelsel is nog in ontwikkeling. Versienummers worden gehanteerd na de eerste oplevering.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Links

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.