Metadatamodel Edubadges

Beheerstatus: Aangemeld - februari 2024
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: bve ho nfo

Versie: Metadatamodel Edubadges versie 1.0 - februari 2024
Versiestatus: Concept

Beschrijving

De afspraak Metadatamodel Edubadges is een praktische uitwerking van het metadataschema van de SURF dienst Edubadges. Het mapping document beschrijft welke gegevens (metadata) worden gebruikt en vastgelegd bij Edubadges en beschrijft het data-formaat, semantiek en syntax van de begrippen Issuer, Badgeclass, Assertion.
Deze begrippen worden hieronder uitgelegd:

Issuer: Een issuer (uitgever) is een organisatie, afdeling of persoon die verantwoordelijk is voor het uitgeven van Edubadges. In de praktijk maken alleen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen (zowel MBO, HBO als WO) gebruik van de dienst Edubadges.

Badgeclass: De badge class is een template waarin de issuer (uitgever) beschrijft wat de Edubadge behelst; denk hierbij aan de naam van de cursus, opleiding of vaardigheid, de beoordelingscriteria (waaraan moet de student voldoen om de edubadge te ontvangen?), informatie over de issuer, de waarde van de Edubadge en eventueel standaarden of afspraken.

Assertion: Een assertion kan gedefinieerd worden als de edubadge die een ontvanger ontvangt. Een assertion is uniek, bevat informatie over de uitgever en de houder van de Edubadge en heeft een URL (assertion URL) die gebruikt wordt om de Edubadge te valideren.

Het Metadatamodel Edubadges is een superset van de Open Badges V2.1 standaard. Deze standaard wordt beheerd door 1EdTech, een internationaal opererend consortium dat zich richt op het ontwikkelen en stimuleren van open standaarden bij leertechnologieën.

Samenhang

Het Metadatamodel Edubadges is een superset, een uitbreiding dus, van de Open Badges V2.1 standaard. Deze standaard wordt beheerd door 1EdTech, een internationaal opererend consortium dat zich richt op het ontwikkelen en stimuleren van open standaarden bij leertechnologieën.

De elementen uit het Metadatamodel Edubadges worden ook gebruikt in de processen, applicaties en informatieobjecten en hun onderlinge relaties die men gebruikt in het hoger onderwijs domein. Met het opzetten van deze metadata elementen is daarom rekening gehouden met elementen uit de HORA en MORA. Er is echter geen sprake van een onderlinge verwijzing.

Zowel de HOVI als het Metadatamodel Edubadges hebben gegevens over het onderwijs aanbod van instellingen. Het toepassingsgebied van HOVI gaat verder in op marketingdoeleinden terwijl het Metadatamodel Edubadges zich meer richtop informatievoorziening richting zittende studenten en medewerkers.

Open Badges Metadata Extensies

Onderdeel van de Open Bades Standaard is de optie om zogenaamde extensions (extenties) toe te voegen. Extensies zijn een middel voor aanbieders om extra functionaliteit toe te voegen door het gebruik van extra metadata op de Badge Objecten die verder gaan dan wat de standaard zelf specificeert.

Deze 10 metadata-extensies zijn door SURF toegevoegd aan het standaard Open Badges matadatamodel en geïmplementeerd in de dienst Edubadges:

Metadata extenties voor de Issuer

  • InstitutionNameExtension 

Omdat wij een issuer niet zien als een losse entiteit, maar onder een onderwijsinstelling (Institution) plaatsen, hebben we ook metadataelementen nodig om deze institutions te identificeren.
Het metadataveld InstitutionNameExtension wordt gebruikt om de instellingsnaam vast te leggen.
Voorbeeld: Erasmus Universiteit Rotterdam

  • InstitutionIdentifierExtension

Een uniek ID wat de instelling identificeert.
We gebruiken in Edubadges hiervoor het BRIN-nummer.
De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse Ministerie van OCW / DUO wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen bevat.
Voorbeeld: Instellingscode Hogeschool Rotterdam (Brin): 22OJ

  • GradingTableExtension

Verwijzing (URL) naar de beoordelingstabel (grading table) van de instelling.
Grading tables: de hogeronderwijsinstellingen lichten de nationale cijfersystematiek toe voor meer transparantie en begrip. De toelichting bestaat uit grading tables die inzicht geven in verschillende cijferculturen in cohorten, programma’s en faculteiten binnen een instelling en in cijferculturen tussen instituten en landen.
Zie ook: https://www.nuffic.nl/onderwerpen/netwerk/bologna-expertgroep
Voorbeeld: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/afstuderen/ects-grading-table

Metadata extenties voor de badgeclass

  • LanguageExtension

Dit metadataveld geet aan in welke taal het onderwijs is gegeven.
De notatie volgt de ISO-3166-1 standaard
Voorbeeld: Language: “nl_NL”

  • ECTSExtension

ECTS staat voor ‘European Credit Transfer and Accumulation System’. ECTS worden in Nederland uitgedrukt in studiepunten. Met studiepunten wordt aangegeven hoeveel tijd je kwijt bent aan een vak of opleiding. 1 ECTS staat voor 28 uur studeren.
Het begrip ECTS is afkomstig uit de Europese afspraak vanEuropese ministers van onderwijs die willen dat het hoger onderwijs van verschillende landen beter met elkaar te vergelijken is. Zo bevorderen ze de mobiliteit. Deze afspraken uit 1998 staan bekend als het Bolognaproces.
Minimale waarde: 0,5 ECTS. Maximale waarde: 240 ECTS
Voorbeeld: ECTS 2,5

  • StudyLoadExtension

MBO instellingen gebruiken ipv studiepunten of ECTS het begrip ‘Studiebelastingsuren’ (SBU) om aan te geven hoeveel tijd je kwijt bent aan een vak of opleiding.
Voorbeeld: Studiebelastingsuren 24

  • TimeInvestmentExtension

Tijdsinvestering in uren.
Waar de ECTSExtensie en StudyLoadExtensie gebruikt worden voor Edubadges die uitgegeven worden als onderdeel van een formeel curriculum, kan deze TimeInvestmentExtension metadata-extensie worden toegevoegd aan de badgeklasses voor extracurriculair onderwijs om de investering in uren aan te geven die de lerende moet investeren om deze Edubadge te kunnen verkrijgen.
Voorbeeld: TimeInvestment 36

  • EQFExtension

EQF staat voor European Qualifications Framework.
Geeft informatie over het niveau van de cursus of opleiding volgens International Standard Classification of Education (ISCED).
In Nederland wordt dit uitgedrukt in NLQF.
Zie ook: https://www.nlqf.nl/daarom-nlqf/nlqf-niveaus
Een EQF/NLQF bestaat uit een (heel) getal tussen 1 en 8
Voorbeeld: NLQF 7 

  • LearningOutcomeExtension

Beschrijft het leerresultaat of de leeruitkomt. De learning outcomes beschrijven wat een student weet, begrijpt en kan toepassen na het afronden van een leerperiode.
Ze staan vermeld in de course catalogue en op het diplomasupplement.
Voorbeeld: Na afronding van de cursus moet de student in staat zijn om het boekhoudkundige concept van inkomsten- en transactieboekhouding uit te leggen.

  • EducationProgramIdentifierExtension

Een identificatiecode die het onderwijsprogramma identificeert.
In Nederland is dit de ISAT-code van een opleiding.
Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) bevat gegevens over vroegere, huidige en toekomstige opleidingen.
Zie: https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-en-downloaden.jsp
Voorbeeld: Erasmus Universiteit Rotterdam
Onderwijs: Cultuurwetenschappen
ISAT-code: 56823

Meerwaarde

Met Edubadges kunnen studenten hun kennis en vaardigheden zichtbaar en ‘meeneembaar’ maken. Dit kan het overstappen van studie naar werk vergemakkelijken. Studenten die een studie hebben afgerond kunnen zo gemakkelijk hun kennis en vaardigheden tonen aan toekomstige werkgevers. Ook studentmobiliteit tussen onderwijsinstellingen wordt makkelijker wanneer eerder opgedane kennis aantoonbaar en verifieerbaar kan worgen gemaakt. 

Het Edubadges platform gebruikt hiervoor de Open Badges standaard, zodat Edubadges compatible en uitwisselbaar zijn met andere platformen die de Open Badges standaard gebruiken. De Open Badges standaard echter is een algemene, mondiale standaard voor het uitwisselen van digitale credentials en is niet specifiek ontwikkeld met het oog op de standaarden en begrippen die in het Europese onderwijsstelsel worden gebruikt. 

In juni 1999 tekenden ministers van onderwijs van 29 Europese landen de zogenaamde Bologna VerklaringIn deze verklaring spraken ze af om te streven naar één Europese hoger onderwijsruimte. Het doel was om het voor studenten en werkenden gemakkelijker te maken om overal in Europa te kunnen wonen, studeren en werken. Deze internationale herkenbaarheid van het hoger onderwijs bevordert voor studenten de mogelijkheden voor uitwisseling en zorgt voor een betere voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt. Het gaat niet alleen om uitwisseling binnen Europa, maar ook om het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en aantrekkingskracht van het Europese hoger onderwijs.
Veel van de begrippen en afspraken (ECTS, EQF, leeruitkomsten ed) die uit deze Bologna verklaring zijn voortgekomen en die het onderwijsstelsel in Europa transparant en vergelijkbaar maken, zijn opgenomen in het Metadatamodel Edubadges. Dit zorgt voor een betere herkenbaarheid en geeft een meer zinvolle betekenis aan de inhoud van een Edubadge en sluit daardoor beter aan bij de onderwijs praktijk, dan wanneer deze metadata elementen niet zouden zijn toegevoegd.

Zie ook: 7 argumenten voor een nationale aanpak van open badges in het onderwijs
Zie ook: Geleerde lessen pilot Edubadges

Ontwikkelingen

Standaarden, maar ook metadatamodellen worden continu doorontwikkeld. Het hier beschreven Metadatamodel Edubadges is dan ook een momentopname en gebaseerd op de Open Badges v2.1 standaard. Onlangs (eind 2023) is een nieuwe versie van deze standaard verschenen: Open Badges V3 (OB3). Deze kenmerkt zich o.a. doordat gebruik wordt gemaakt van een andere standaard om data verifieerbaar uit te kunnen geven: de Verifiable Credential (VC 2.0) standaard van W3C en dat het metadatamodel zal veranderen. De dienst Edubadges zal tzt deze nieuwe OB3 standaard gaan gebruiken. Dit betekent dat het metadatamodel van Edubadges ook aangepast zal worden.

Documentatie

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.