Niet-methodegebonden Toetsen PO

Beheerstatus: Aangemeld - december 2021
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: po

Versie: Niet-methodegebonden Toetsen PO, conceptversie 0.5 - september 2021
Versiestatus: Concept

Beschrijving

Een niet-methodegebonden toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) waarmee de leerkracht inzicht krijgt in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel- als op groepsniveau. Het kan ook een observatie-instrument zijn voor inzage en verantwoording op school- en bovenschools niveau.  

Deze afsprakenset betreft zowel de uitwisseling van leerlinggegevens vanuit het LAS (leerlingadministratiesysteem) van de school naar de toetsapplicatie van de leverancier van de niet-methodegebonden toets als de uitwisseling van resultaatgegevens de andere kant op naar het LAS of naar een zelfstandig leerlingvolgsysteem of dashboard.

Samenhang

De afspraak om deze twee uitwisselingen te implementeren in de betrokken systemen zijn opgesteld conform de AMIGO-aanpak. Op hoofdlijnen zijn de volgende componenten toegepast: 

  • Informatiemodellen (inclusief procesbeschrijvingen en transactiepatronen) en gegevensmodellen (inclusief interacties en berichtdefinities) conform de modellen in ROSA.
  • Het REST/SaaS-profiel (versie 1.0) van Edukoppeling
  • De Universele Beveiligingsvoorschriften (UBV, versie 1.1)  
  • Het Onderwijs serviceregister (OSR) voor het mandateren van de administratiesystemen, het kunnen controleren van deze mandaten door zowel de LAS-leveranciers als de toetsaanbieder en het kenbaar maken van de endpoints die de LAS hanteert voor ontvangst van de toetsresultaten.  
  • Daar waar de UWLR-gegevensstructuur voldoet is de gegevensstructuur van het UWLR-bericht gehanteerd.  

Meerwaarde

Op dit moment zijn er meerdere uitwisselingen m.b.t. niet-methodegebonden toetsen op basis van UWLR. Voor de uitwisseling met het toetssysteem van Cito maken de ketenpartijen daarnaast gebruik van DULT. Met deze afsprakenset werken we toe naar één afspraak in deze uitwisselingsketen en per ketenpartner één implementatie ervan voor het uitwisselen van resultaten in de context van niet-methodegebonden toetsen binnen het PO. Daarnaast wordt een aantal verbeterpunten ten opzichte van de huidige situatie doorgevoerd:  

  • Scheiden van leerling- en resultaatbericht  
  • Services aan beide kanten om tweerichtingsverkeer te kunnen faciliteren  
  • Notificaties kunnen versturen en ontvangen  
  • Betere mechanismen voor synchronisatie
  • Inzage van de toetsresultaten wanneer overdracht niet noodzakelijk is

In het algemeen hoeven medewerkers met deze uitwisselingen geen handmatige invoer en handmatige handelingen. Dat scheelt tijd en verkleint de kans op fouten. Verder zijn de toetsresultaten onderverdeeld in resultaten die kunnen worden overgedragen en resultaten die kunnen worden ingezien bij de toetsaanbieder, zoals detailresultaten en schoolresultaten. Bovendien is de gegevensuitwisseling gebaseerd op standaarden en beveiligingseisen die gelden voor het digitaal uitwisselen van vertrouwelijke informatie zodat de kans op hacking, datalekken etc. tijdens de uitwisseling geminimaliseerd is. De verwerkende systemen hebben bovendien gezorgd voor de nodige beveiligingsmaatregelen zoals die onder meer zijn afgesproken in het kader van de contentketen (privacyconvenant, Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA). 

Implementatie

De API endpoint- en schemadefinities inclusief de bijbehorende JSON-berichten die nu worden gebruikt zijn samengesteld op basis van de OpenAPI-specificatie (OAS3). In het kader van de AMIGO-methodiek zijn in de voortbrengingsstraat de API-definities automatisch gegenereerd op basis van de modellen.

Ontwikkelingen

De 0.5 conceptversie van de afsprakenset dient beproefd te worden in een proefimplementatie. Vanuit de issues die naar voren komen in een proefimplementatie wil de werkgroep onvolkomenheden gladstrijken en tot een eerste stabiele 1.0 versie komen. Pas wanneer er een stabiele 1.0-versie is, kan indien gewenst over worden gegaan tot een brede implementatie. 

De proefimplementatie zal gaan om een bilaterale of trilaterale samenwerking. Ten minste één toetsaanbieder verstuurt resultaten en één partij die deze resultaten ontvangt om te tonen in bijvoorbeeld een dashboard. Een mogelijke/wenselijk derde partij is een leerlingadministratiesysteem dat de leerlinggegevens aanlevert.  

Tot nu toe heeft slechts één partij zich gemeld om als toetsaanbieder mee te werken, maar er mist een ontvangende partij. Totdat een tweede relevante partij aansluit, zal de ontwikkelde uitwisselspecificatie ‘bevroren’ blijven en niet doorontwikkeld worden.  

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.