OCW Taxonomie

Beheerstatus: In beheer - september 2015
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: OCW Taxonomie - januari 2023
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

De afspraak betreft de toepassing van de OCW Taxonomie als basis voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de verantwoordingsketen voor het onderwijs, met gebruik van SBR/XBRL als onderliggende standaarden.

De OCW Taxonomie is een extensie van de Nederlandse Taxonomie (NT) en is opgezet conform de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). Dit is beschreven in het Architectuurdocument.

De taxonomie bevat de definitie van de rapportages, van de gegevenselementen en de rekenregels.

De Taxonomie maakt gebruik van het internationale formaat XBRL (eXtensible Business Reporting Language). De beheerorganisatie XBRL International heeft een Nederlandse Jurisdictie; XBRL Nederland. SBR (Standard Business Reporting) is de wijze waarop in Nederland gebruik wordt gemaakt van XBRL op basis van de Nederlandse Taxonomie. Meer informatie staat op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Samenhang

De OCW Taxonomie richt zich op de financiële verantwoording van bevoegdgezagen richting het ministerie van OCW.

Meerwaarde

Het SBR/XBRL-programma voor het onderwijs is een verbredingproject in het kader het rijksbrede SBR-programma. Met de toepassing van XBRL voor de financiële verantwoordingsketen wordt door OCW gestreefd naar betere kwaliteit van de informatie, een snellere en robuuste verantwoordingsketen en administratieve lastenverlichting.

Met het programma SBR/XBRL sluit de onderwijssector voor de verantwoordingsketen aan bij de rijksbrede standaardisatie voor bedrijfsrapportages in het kader van SBR. Met de toepassing van SBR/XBRL in de financiële verantwoordingsketen voor het onderwijs zet OCW/DUO een volgende stap in de richting van een digitale overheid.

Gebruik

De OCW Taxonomie is een open standaard die ten behoeve van het onderwijsdomein in een transparant proces wordt onderhouden. De taxonomie wordt onderhouden en beschikbaar gesteld door OCW/DUO. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van een governance organisatie waarin de ketenpartijen deelnemen. Nieuwe versies van de OCW Taxonomie worden op advies van de governance organisatie door OCW vastgesteld. Belanghebbende partijen kunnen wijzigingsvoorstellen indienen bij deze governance organisatie. ICO van OCW/DUO is eerste aanspreekpunt voor vragen. Indien noodzakelijk worden vragen doorgezet naar de governance organisatie.

Implementatie

Momenteel leveren instellingen aan via een XBRL-portaal welke beschikbaar wordt gesteld via een URL in een webbrowser. Implementatie speelt daarbij geen rol.

Aansluiting via M2M-koppelingen (machine-machine koppelingen) zijn voor het onderwijs nog niet in productie.

Ontwikkelingen

In de periode tot en met 2014 zijn pilots uitgevoerd binnen het mbo en ho met betrekking tot het gebruik van de OCW Taxonomie in XBRL-formaat in de verantwoordingsketen voor het onderwijs. In 2014 is door OCW besloten tot een gefaseerde invoering van de OCW Taxonomie en rapportage op basis hiervan in de verschillende sectoren. OCW heeft daarbij aanbevolen om de OCW Taxonomie aan te melden voor opname door Edustandaard. In 2016 leveren alle onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo, hbo en wo de financiële gegevens van het boekjaar 2015 aan met gebruik van de OCW Taxonomie.

Documentatie

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Links

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.