ROSA Begrippenkader

Versie: ROSA Begrippenkader, versie 2022-12
Status: Definitief - december 2022
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

Het ROSA Begrippenkader beschrijft op begripsniveau het gehele onderwijsdomein, zowel de publiek/wettelijke kant als het publiek/private deel voor wat betreft architectuurbegrippen, domeinbegrippen en begrippen die de gemeenschappelijke informatievoorziening betreffen.

Het ROSA Begrippenkader wordt gepubliceerd via de ROSA Wiki. Daar is ook beschreven hoe het ROSA Begrippenkader is vormgegeven, welke begrippen het omvat en kan ook direct in het begrippenmodel zelf gebladerd, gezocht of gefilterd worden. Op de wiki-pagina Spelregels ROSA-begrippen is beschreven welke criteria er gelden voor opname van een begrip of een begrippenset, worden spelregels beschreven die redactioneel van aard zijn en worden de attributen toegelicht die gehanteerd worden bij de beschrijving van begrippen.

Samenhang

De opzet van het ROSA Begrippenkader sluit aan op die van andere begrippenkaders zoals die van de NORA. Verder sluit het ROSA Begrippenkader aan op het Metamodel voor Informatiemodellering (MIM, ontwikkeld door Kadaster, VNG-realisatie en Geonovum en omarmd door de NORA), wat dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat die informatiemodellen en de daarop gebaseerde afspraken voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Hoewel een begrippenkader niet tot de scope van het MIM behoort, is er wel goed een relatie te leggen tussen de MIM-modellen en een begrippenkader als die van de ROSA.

Deze MIM-werkwijze wordt bijvoorbeeld in de AMIGO-aanpak al toegepast. Conceptuele modellen en gegevensmodellen die ten behoeve van ketensamenwerkingen en afspraken ontwikkeld zijn of worden met de AMIGO-aanpak, zullen in samenhang met het ROSA Begrippenkader gepubliceerd gaan worden op de ROSA wiki en/of hieraan gerelateerd worden.

Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe versie van het KOI-model (Kernmodel Onderwijsinformatie), dat een overkoepelend conceptueel model is voor het gehele onderwijsdomein. Objecten uit het KOI-model zullen als begrippen in het ROSA Begrippenkader opgenomen worden.

Ontwikkelingen

Het ROSA Begrippenkader is ontwikkeld in het kader van het project Revisie ROSA. De eerste versie is gepubliceerd in november 2022. Uitbreidingen en aanpassingen op het begrippenkader zullen in de komende jaren plaatsvinden als onderdeel van een continu beheer- en onderhoudsproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.