Bijeenkomst Standaardisatieraad februari 2015 VERVALLEN

Datum: 12 februari 2015
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

Deze bijeenkomst gaat niet door; de leden van de Standaardisatieraad hebben een mail ontvangen met een aantal beslispunten:

Wat moet er besloten worden:

Op 15 december hebben jullie een mail ontvangen van Brian Dommisse, voorzitter van de werkgroep “ gebruik leer- en toetsmateriaal”. In deze mail wordt besluitvorming gevraagd met betrekking tot de registratie van de standaard EDEXML 2.0. Op deze mail is door enkelen maart nog lang niet door allen gereageerd. De werkgroep adviseert de Standaardisatieraad om EDEXML 2.0 te laten vaststellen. Alle leden hebben tot 12 februari de tijd om eventuele bezwaren kenbaar te maken anders is ons voorstel om de standaard te registreren. EDEXML 2.0 is door de werkgroep erkend als een goede, hanteerbare nieuwe versie van deze standaard. De werkgroep geeft aan dat deze versie van de standaard een adequate, afgebakende en genormaliseerde set van (persoons)gegevens bevat waaruit voor diverse uitwisselingen een subset (“profiel”) op maat kan worden afgeleid. De werkgroep geeft daarbij aan dat per uitwisseling die subset dan afhankelijk is van de doelbinding van het (keten)proces waarvoor de uitwisseling wordt ingezet en dat daar tussen partijen aanvullende afspraken over dienen te worden gemaakt. Verder zijn er in de werkgroep op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de roadmap van UWLR 2.0 die nader uitgewerkt zullen gaan worden en in een volgende bijeenkomst weer onderwerp van gesprek zullen zijn.

In de Standaardisatieraad van 6 november is het concept-jaarplan besproken. Het plan is vervolgens uitgewerkt en besproken met de Architectuurraad. Tenzij er bezwaren zijn willen we het Jaarplan Edustandaard voor 2015 door jullie laten goedkeuren. Als er extra aandachtspunten of aanpassingen nodig zijn horen we dat graag voor 12 februari.

De concept afspraak vo-mbo overstapdossier is aangemeld bij Edustandaard. Bijgaand het advies van Bureau Edustandaard om deze standaard als concept in beheer te nemen. De Standaardisatieraad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen en dit voor 12 februari kenbaar te maken.

Wat we jullie willen verzoeken:

Edustandaard wil – in navolging van het besluit van de Standaardisatieraad – in nauwe samenwerking met SION beginnen met het experiment ten behoeve van het beheren van het ROSA certificeringsschema. Om die reden wordt er nu een werkgroep ingericht met als doel vast te stellen welke eisen nodig zijn om voldoende vertrouwen te creëren in de ketens waarin het onderwijs wordt ondersteund. Hiermee valt het certificeringsschema als toetsingsinstrument onder het katern Privacy & Beveiliging van de referentiearchitectuur van de onderwijssector (ROSA). Voor deelname aan de werkgroep wordt verzocht om experts op het gebied van beveiliging en privacy uit jullie organisaties aan te dragen. Graag jullie reactie voor 12 februari.

Waarover we jullie willen informeren:

SION organiseert i.s.m. Edustandaard op vrijdag 24 april de conferentie Digitale informatiehuishouding in het onderwijs. Uitleg en implementatie van de referentiearchitectuur van de onderwijssector (ROSA), zoals geregistreerd bij Edustandaard, zal hierin centraal staan. Belangrijke onderdelen hierin vormen onder andere Startarchitectuur voor Doorontwikkelen BRON, Edukoppeling, de Nummervoorziening en Privacy en informatiebeveiliging.