Bijeenkomst Standaardisatieraad februari 2021

Datum: 11 februari 2021
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma


1. Opening

  • Mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag

2. Update Edustandaard

3. UBV-TLS

Dirk Linden (Voorzitter werkgroep UBV) brengt de afspraak UBV-TLS in ter beheer. De afspraak beschrijft een set aan uniforme beveiligingsvoorschriften. Verschillende standaarden zoals Edukoppeling, UWLR en ECK-DT verwijzen naar UBV-TLS in plaats van dit zelf te gaan definiëren. De beveiligingsvoorschriften gelden voor alle gegevensuitwisselingen in het onderwijs.

4. Edukoppeling REST/SaaS profiel

Brian Dommisse (Kennisnet) brengt het nieuwe REST/SaaS- profiel in ter beheer. Het REST/SaaS-profiel is onderdeel van de standaard Edukoppeling.

5. Referentiearchitectuur funderend onderwijs (FORA)

Een groep schoolbesturen heeft in 2019 het initiatief genomen voor het opstellen van een referentatiearchitectuur om beter inzicht te krijgen in de processen en activiteiten die binnen een school bestaan. Kennisnet heeft vervolgens in samenwerking met een vertegenwoordiging van po en vo scholen en de PO-Raad en VO-raad, FORA ontwikkeld. In januari 2021 is FORA 1.0 vastgesteld door de werkgroep FORA. Henk Nijstad en Noëlle Steeghs (VO-Raad) informeren de Standaardisatieraad over deze ontwikkeling en bespreken de samenhang met standaarden en architectuur in beheer bij Edustandaard. Meer informatie over de FORA is te vinden op de FORA-wiki.

6. Expliciteren en versterken adviesfunctie Edustandaard

In 2019 heeft de Standaardisatieraad een nieuwe werkwijze en positionering van Edustandaard vastgesteld. Daarin is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor inhoudelijke sturing op standaarden zoveel mogelijk bij de toepassingsdomeinen komt te liggen. De adviesrol van Edustandaard is hiermee een nog belangrijker instrument geworden. We kunnen explicieter zijn over wat deze adviesfunctie behelst en wat ervoor nodig is om dit goed in te vullen.

7. Doorontwikkelen Certificeringsschema

Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee organisaties aantoonbaar kunnen maken dat ze op een veilige manier omgaan met het bewerken en verwerken van (persoons-)gegevens. Dirk Linden presenteert de ideeën en wensen om het Certificeringsschema door te ontwikkelen en steviger te positioneren.

8. Jaarplan en Voorraadagenda

9. Rondvraag

10. Vervolgafspraken

  • donderdag 1 juli                   10.00 – 12.00 uur         SURF, Utrecht
  • donderdag 11 november     10.00 – 12.00 uur         SURF, Utrecht

11. Afsluiting