Centrale Examens VO

Beheerstatus: In beheer - februari 2021
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: vo

Versie: Centrale Examens VO (CEVO) v01.01, Schooljaar 2021-2022 - maart 2022
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Centrale Examens VO (CEVO) v01.03, Schooljaar 2023-2024

Beschrijving

De eindexamens in het VO worden al jaren centraal afgenomen. Het betreft hier tegenwoordig centraal schriftelijke examens, digitale centrale examens en centrale (schriftelijke) praktijkexamens. Ketenpartners zijn voornemens om het schooljaar 2021-2022 de machine-to-machine (m2m) uitwisselingen te implementeren om de afname van de centrale examens te ondersteunen, inclusief de overdracht van de behaalde leerlingscores. Dit betreft de centrale examens die begin 2022 worden afgenomen bij de examenkandidaten.

De uitwisselingsketen betreft 2 soorten systemen:

  • Centrale examensysteem van CvTE (Facet)
  • Leerlingadministratiesysteem van de school (LAS)

Er zijn verschillende uitwisselingen voorzien binnen het logistieke ketenproces rondom de centrale examens VO (cevo):

  • Publicatie van de centrale examens (toetscatalogus)
  • Aanleveren van afnameplanningen
  • Publicatie van examenvarianten met schaallengte en n-term (variantencatalogus)
  • Overdragen van de leerlingscores en -resultaten

De afspraak wordt beheerd door de specifieke werkgroep onder leiding van DUO met vertegenwoordigers van Cito, CvTE, DUO (Facet), Iddink (Magister), Topicus (Somtoday) en Kennisnet.

Samenhang

De afspraak om deze uitwisselingen te implementeren in de betrokken systemen (LAS en Facet) zijn opgesteld conform de AMIGO-aanpak. Op hoofdlijnen zijn voor de afspraak voor schooljaar 2021-2022 de volgende componenten toegepast:

Meerwaarde

Onderwijsmedewerkers en dienstverleners hoeven met deze m2m-uitwisselingen geen handmatige invoer en handmatige handelingen (downloaden en uploaden van bestanden) uit te voeren. Dat scheelt tijd en verkleint de kans op fouten. Bovendien is de gegevensuitwisseling gebaseerd op standaarden en beveiligingseisen die gelden voor het digitaal uitwisselen van vertrouwelijke informatie zodat de kans op hacking, datalekken etc. tijdens de uitwisseling geminimaliseerd is. De verwerkende systemen hebben bovendien gezorgd voor de nodige beveiligingsmaatregelen zoals die onder meer zijn afgesproken in het kader van de contentketen (privacyconvenant, Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA).

Implementatie

Bij dit ketenproces is een afgebakende groep ketenpartijen betrokken namelijk die partijen die een rol spelen in dit proces. Dat zijn enerzijds de eigenaar (CvTE) en ontwikkelaar/beheerder van Facet (DUO) en anderzijds in principe de leveranciers van de systemen die scholen hierbij ondersteunen. Concreet gaat het dan om de zogeheten leerlingadministratiesystemen (LAS) die in het vo actief zijn. Alle betrokken partijen (dus ook nieuwe ketenpartners) moeten zich aan deze ketenafspraak conformeren.

Afspraken over de implementatie vindt plaats via periodieke overleggen en wordt ondersteund door een digitale projectomgeving (Microsoft Teams) met overlegdocumentatie, specificaties, ondersteunende documentatie, etc. en een discussieforum. Toegang tot deze projectomgeving is alleen voor betrokken partijen en geschiedt op uitnodiging.

Ontwikkelingen

In het schooljaar 2021-2022 wordt voor het eerst een volledige m2m-uitwisseling geïmplementeerd en toegepast. De uitwisseling is gebaseerd op twee standaarden binnen Edustandaard (Edukoppeling REST/SaaS-profiel 1.0 en UBV – TLS 1.0).

De API endpoint- en schemadefinities inclusief de bijbehorende JSON-berichten die kunnen worden gebruikt zijn samengesteld op basis van de OpenAPI-specificatie (OAS 3). In het kader van de AMIGO-aanpak heeft Kennisnet de leveringsstraat ingezet van waaruit API-definities en andere technische formaten automatisch gegenereerd worden op basis van modellen (zoals logische gegevensmodellen en berichtenstructuurmodellen).

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.