Dutch Exam Profile (DEP)

Registratiestatus: Ingetrokken - juli 2020
Gebruiksadvies: Afgeraden
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: Dutch Exam Profile versie 1.0 - april 2013
Versiestatus: Vervallen

Beschrijving

Het DEP is, in opdracht van het ministerie van OCW, door het College voor Examens (CvE) gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe centrale computerexamensysteem Facet. Facet zal op termijn worden gebruikt voor de afname van alle digitale centrale examens en toetsen, die onder verantwoordelijkheid van het CvE worden afgenomen. Facet is gebouwd rondom de open standaard QTI. QTI is een standaard om toetsmateriaal uit te wisselen, waarbij QTI de toets, de vragen, de opmaak en de scoring  beschrijft. Het exacte gebruik van de QTI-standaard voor Facet is beschreven in het ‘Dutch Exam Profile’ (DEP). DEP is in eerste instantie ontwikkeld voor de specifieke gebruikssituatie bij de centrale examens en toetsen. Er is gekozen voor een open standaard als basis voor het afspelen van alle centrale examens en toetsen op één platform, wie het ook produceert.

Samenhang

Voor het ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen in het onderwijs zijn verschillende programma’s beschikbaar. Vanwege de diversiteit in omgevingen waarin digitale toetsen worden gebruikt, is er behoefte aan een afspraak om toetsmateriaal makkelijker te kunnen uitwisselen. De internationale standaard voor het uitwisselen van toetsen en toetsitems is de Question and Test Interoperability specification, kortweg QTI. De afspraak Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) is daar de Nederlandse variant van.

Het Dutch Exam Profile (DEP) is gebaseerd op de standaard QTI. In de afspraak zijn meer aspecten van IMS QTI geïmplementeerd dan in de afspraak NLQTI.

Meerwaarde

DEP biedt een oplossing voor het produceren, distribueren en afspelen van toetsmateriaal voor centrale examens en toetsen. Het kan items voor complexere digitale examens en toetsen ondersteunen. Hierbij moet worden gedacht aan extra (grafische) itemtypes en (op termijn) adaptiviteit, maar ook aan verdere uitbreidingen van de responseverwerking en feedbackmogelijkheden.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Ontwikkelingen

De afspraak DEP 1.0 vormt, samen met DEP 2.0, de pilotversie. De documentatie is vooral technisch van aard en wordt niet via deze website aangeboden. Voor de zomer van 2015 wordt DEP 4.0 verwacht.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.