Dutch Exam Profile (DEP)

Registratiestatus: Ingetrokken - juli 2020
Gebruiksadvies: Afgeraden
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: Dutch Exam Profile versie 4.0 - juni 2015
Versiestatus: Vervallen

Beschrijving

Het DEP is, in opdracht van het ministerie van OCW, door het College voor Examens (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet zal op termijn worden gebruikt voor de afname van alle digitale centrale examens en toetsen, die onder verantwoordelijkheid van het CvTE worden afgenomen. Facet is gebouwd rondom de open standaard QTI. QTI is een standaard om toetsmateriaal uit te wisselen, waarbij QTI de toets, de vragen, de opmaak en de scoring  beschrijft. Het exacte gebruik van de QTI-standaard voor Facet is beschreven in het ‘Dutch Exam Profile’ (DEP). DEP is in eerste instantie ontwikkeld voor de specifieke gebruikssituatie bij de centrale examens en toetsen. Er is gekozen voor een open standaard als basis voor het uitwisselen van alle centrale examens en toetsen en het afspelen daarvan op één platform, wie deze examens en toetsen ook produceert.

Samenhang

Voor het ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen in het onderwijs zijn verschillende programma’s beschikbaar. Vanwege de diversiteit in omgevingen waarin digitale toetsen worden gebruikt, is er behoefte aan een afspraak om toetsmateriaal makkelijker te kunnen uitwisselen. De internationale standaard voor het uitwisselen van toetsen en toetsitems is de Question and Test Interoperability specification, kortweg QTI. De afspraak Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) is daar de Nederlandse variant van.

Het Dutch Exam Profile (DEP) is een toepassingsprofiel met extensies van de internationale standaard voor de uitwisseling van digitaal toetsmateriaal IMS QTI2.1. In de afspraak zijn meer aspecten van IMS QTI geïmplementeerd dan in de afspraak NLQTI.

Meerwaarde

DEP biedt een oplossing voor het produceren, distribueren en afspelen van toetsmateriaal voor centrale examens en toetsen. Het kan items voor complexere digitale examens en toetsen ondersteunen. Hierbij moet worden gedacht aan extra (grafische) itemtypes en (op termijn) adaptiviteit, maar ook aan verdere uitbreidingen van de responseverwerking en feedbackmogelijkheden.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Implementatie

In productie: De standaard wordt gebruikt in Facet in examens en toetsen op scholen. Cito heeft de auteursomgeving Questify Builder voorzien van een geautomatiseerde export naar op DEP gebaseerde examens en toetsen.

In ontwikkeling: Bureau ICE is bezig om hun auteurssysteem via DEP ook aan te sluiten op Facet om de examens voor NT2 (Nederlands als Tweede Taal) in Facet af te kunnen nemen.

Ontwikkelingen

DEP kent een jaarlijkse release-cycle die gelijk loopt aan de Facet release-cycle. DEP 1.0 is enige jaren geleden aangedragen bij Edustandaard als een pas-toe-of-leg-uit-standaard voor het kunnen uitwisselen van complexere digitale examens en toetsen. Afgesproken is toen dat voor iedere release van DEP een nieuwe aanmelding gedaan zou worden. DEP 2.0 was gebaseerd op een draft-versie van QTI en het werd niet handig geacht om 2.0 formeel voor te dragen. DEP 3.0, wel gebaseerd op de definitieve versie QTI 2.1 final, is mede door tijdgebrek vanuit verschillende partijen niet voldoende gedocumenteerd geworden. Vandaar dat een nieuwe aanmelding doorgeschoven is naar DEP 4.0.

In de werkgroep van 16 december 2014 is DEP 4.0 aangekondigd, inclusief de veranderingen die het bevat ten opzichte van 3.0. Daarna is gestart met het uitwerken van alle benodigde documentatie. DEP 4.0 incl. alle documentatie is in beheer genomen door Edustandaard. DEP 4.0 wordt ook ingebracht bij IMS om als formele extensie op QTI te gaan fungeren.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.