ECK Distributie en toegang

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: vo bve

Versie: ECK Distributie en toegang 2.2 - januari 2019
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: ECK Distributie en toegang 2.5.2

Beschrijving

Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften.

Samenhang

De standaard ondersteunt het gebruik van het ECK iD. Het ECK iD helpt scholen gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven.
Deze versie van de standaard sluit aan op beveiligingsvoorschriften van het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA. Bij de vorige versie waren de voorschriften rond TLS opgenomen in de technische voorschriften. Vanaf versie 2.2 wordt hiervoor naar het Certificeringsschema verwezen. Hiermee wordt gestreefd naar eenduidige beveiligingsmaatregelen binnen de onderwijssector. Het verkleint de kans dat een partij die betrokken is bij meerdere ketens verschillende TLS versies en ciphers moet toepassen wat kan leiden tot interoperabiliteitsproblemen.

Meerwaarde

De afspraak ECK Distributie en toegang vult de noodzakelijke randvoorwaarde in om op een open en transparante manier leermiddelen te kunnen bepalen, bestellen, leveren en toegang toe verlenen. Het heeft als voordeel dat partijen eenvoudiger met elkaar kunnen samenwerken. Dit levert betere kwaliteit en lagere kosten voor iedereen, en in het bijzonder gebruiksgemak voor leerlingen en docenten.

Gebruik

Edu-K
Edu-K is het publiek-private platform voor de educatieve keten. Sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de brancheorganisaties GEU, KBb-E, VDOD, en Kennisnet werken samen aan een veilige en betrouwbare inzet van ict in het onderwijs. De Edustandaard ECK Distributie en toegang standaard levert een bijdrage hieraan en binnen Edu-K worden afspraken gemaakt over de toepassing hiervan in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Eduterm (ECK DT)
De waardelijsten van de verschillende enumeraties in de XSD-schema’s en de foutmeldingen en bijbehorende codes in de technische documenten kunnen via Eduterm opgevraagd worden. Om gebruik te kunnen maken van de Eduterm queries moet u over een API-key beschikken. Nadat de onderstaande gegevens naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl zijn gestuurd ontvangt u een API-key en aanvullende informatie rond het gebruik.

  • Dienst: Eduterm (ECK DT)
  • Naam contactpersoon: …
  • Telefoonnummer contactpersoon: …
  • E-mailadres contactpersoon: …

Aanvragen foutcode
Als er bij het gebruik de behoefte voor een nieuwe foutmelding naar voren is gekomen, kan hiervoor een nieuwe foutcode aangevraagd worden. Deze nieuwe code en foutmelding zullen vervolgens in de werkgroep worden besproken. Bij een positief besluit worden de foutmelding en code onderdeel van de standaard. Voor het aanvragen van een code kan een e-mail naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl gestuurd worden.

Implementatie

Voor de implementatie van de afspraak versie 2.2 kunt u gebruikmaken van technische bestanden (zip-bestand).

 

Ontwikkelingen

Op donderdag 31 januari 2019 heeft de Edustandaard Standaardisatieraad versie 2.2 van de afspraak vastgesteld. Voor 2019 zijn nu geen grote wijzigingen gepland. Wel zal de CatalogService nog eens besproken worden waarbij het gebruik hiervan in verschillende contexten centraal staat.

De lijst met openstaande punten wordt periodiek bijgewerkt. De actuele lijst met wijzigingsverzoeken voor de komende periode is gepubliceerd bij de pagina van het komend overleg. De komende bijeenkomsten staan onderaan deze pagina. De eerdere bijeenkomsten staan hier.

Let op! In maart 2019 is er een fout geconstateerd in de XSD van de Orderservice. Het betreft het resultaat van de GetStockStatus operatie. De oude zip is obsolete en mag niet meer gebruikt worden. Voor implementatie van versie 2.2 moet het bestand ‘ECK DT2.0 services v2.2p1’ gebruikt worden.