ECK Distributie en toegang

Versie: ECK Distributie en toegang 2.2
Status: Concept - december 2018
Sector: VO MBO

Beschrijving

Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften.

Samenhang

ECK Distributie en toegang is de geharmoniseerde afspraak van DTDL 1.5, Directe Toegang en LiMBO en is daarmee de opvolger van deze drie afspraken.

Meerwaarde

De afspraak ECK Distributie en toegang vult de noodzakelijke randvoorwaarde in om op een open en transparante manier leermiddelen te kunnen bepalen, bestellen, leveren en toegang toe verlenen. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken rond het gebruik zoals welke attributen er voor een bepaald proces gebruikt kunnen worden. Het heeft als voordeel dat partijen eenvoudiger met elkaar kunnen samenwerken. Dit levert betere kwaliteit en lagere kosten voor iedereen, en in het bijzonder gebruiksgemak voor leerlingen en docenten.

Gebruik

Op de pagina van de werkgroep kunt u meer informatie vinden over ervaringen uitwisselen over het gebruik van de afspraak.

Eduterm (ECK DT)
De waardelijsten van de verschillende enumeraties in de XSD-schema’s en de foutmeldingen en bijbehorende codes in de technische documenten kunnen via Eduterm (ECK DT) opgevraagd worden. Om gebruik te kunnen maken van de Eduterm moet u over een API-key beschikken. Nadat de onderstaande gegevens naar dit info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl zijn gestuurd ontvangt u een API-key en aanvullende informatie rond het gebruik.

  • Dienst: Eduterm (ECK DT)
  • Naam contactpersoon: …
  • Telefoonnummer contactpersoon: …
  • E-mailadres contactpersoon: …

Aanvragen foutcode
Als er bij het gebruik de behoefte voor een nieuwe foutmelding naar voren is gekomen, kan hiervoor een nieuwe foutcode aangevraagd worden. Deze nieuwe code en foutmelding zullen vervolgens in de werkgroep worden besproken. Bij een positief besluit worden de foutmelding en code onderdeel van de standaard. Voor het aanvragen van een code kan een e-mail naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl gestuurd worden.

Implementatie

Voor de implementatie van de afspraak versie 2.2 kunt u gebruikmaken van technische bestanden (zip-bestand).

Ontwikkelingen

In 2011 is binnen het programmaplan ECK2 een begin gemaakt met het standaardiseren van de distributie- en toegangsketen. In het bijzonder zijn basisafspraken gemaakt over samenwerking in de keten die gevat zijn in de afspraak DTDL 1.5. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven voor de technische uitwerking hiervan. Tegelijkertijd waren er ontwikkelingen binnen het po, vo en mbo uitgewerkt in respectievelijk BasispoortDirecte Toegang en het programma Leermiddelen in het MBO (LiMBO).

De afspraak DTDL 1.5 is ingevoerd in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de ervaringen van scholen met de implementatie zijn verwerkt in de conceptafspraak versie 1.6.

Het implementatieprogramma iECK ging in 2014 werken aan een stapsgewijze invoering van de afspraak DTDL bij leveranciers. De huidige implementaties aan de hand van o.a. Directe Toegang en LiMBO verschillen per sector en per leverancier. Om deze reden is het iECK-programma een harmonisatietraject gestart. Dit project heeft in februari 2016 de definitieve ECK D&T 2.0-versie opgeleverd en in december 2016 een kleine update met versie 2.1.

Voor 2017 staat een goede aansluiting maken op de ECK-referentiearchitectuur en ROSA op de agenda. Met de attributen en waardelijsten in de afspraak wil het KAT aansluiten bij KOI om deze centraal beschikbaar te stellen. Voor de komende jaren wordt geen nieuwe generieke versie voorzien. Wel zullen kleinere wijzigingen doorgevoerd worden die de nieuwe versie backwards compatible houden.

De lijst met openstaande punten wordt periodiek bijgewerkt. De actuele lijst met wijzigingsverzoeken voor de komende periode is gepubliceerd bij de pagina van het komend overleg. De komende bijeenkomsten staan onderaan deze pagina. De eerdere bijeenkomsten staan hier.