Logistiek Proces Eindtoets PO

Registratiestatus: Einde registratie - oktober 2020
Gebruiksadvies: Afgeraden
Werkingsgebied: po

Versie: Eindtoets PO, Schooljaar 2021-2022 - juli 2021
Versiestatus: Vervallen

Beschrijving

Met ingang van 2015 is de Verplichte eindtoets PO ingevoerd. Er zijn intussen diverse toetsleveranciers die deze eindtoets mogen afnemen.

Een onderwijsaanbieder (“school”) of zijn onderwijsbestuur kiest elk jaar voor een bepaalde eindtoets, dit kan per jaar verschillen. Na aanmelding (startdatum 1 december) maakt de onderwijsaanbieder zijn deelnemers kenbaar aan de gekozen toetsleverancier. Dat gebeurt vanaf schooljaar 2020-2021 via elektronische gegevensuitwisseling (m2m) tussen het eigen leerlingadministratiesysteem (LAS) en de eindtoetsapplicatie (EA) van de toetsleverancier.

De toetsleverancier neemt de eindtoets af in periode april-mei van elk jaar (digitaal dan wel op papier). Na afname komen de resultaten beschikbaar bij de toetsleverancier. Deze worden ook via m2m weer uitgewisseld tussen de EA en het LAS.

Er liggen in deze keten twee uitwisselingen binnen het logistieke ketenproces Eindtoets PO:

  • Eindtoetsdeelnemers uitwisseling
  • Eindtoetsresultaten uitwisseling

De processen Aanmelding van onderwijsaanbieders voor de eindtoets, Afname van de eindtoets en Registratie van Verplichte Eindtoets in BRON-po vallen buiten deze afspraak.

Samenhang

De afspraak om deze twee uitwisselingen te implementeren in de betrokken systemen (LAS en EA) zijn opgesteld conform de AMIGO-aanpak. Op hoofdlijnen zijn voor de afspraak voor schooljaar 2021-2022 gelijk aan voorgaande schooljaar met de volgende componenten toegepast:

  • Informatiemodellen (inclusief procesbeschrijvingen en transactiepatronen) en gegevensmodellen (inclusief interacties en berichtdefinities) conform de AMIGO-methodiek
  • Het actuele REST/SaaS-profiel van Edukoppeling (versie 1.0)
  • De actuele Universele Beveiligingsvoorschriften (UBV, versie 1.1)
  • Het Onderwijs serviceregister (OSR) voor het mandateren van de administratiesystemen, het kunnen controleren van deze mandaten door zowel de LAS-leveranciers als de toetsleverancier en het kenbaar maken van de endpoints die de LAS hanteert voor ontvangst van de toetsresultaten.

Voorts wordt er rekening meegehouden dat een subset van de eindtoetsresultaatgegevens doorgegeven moet worden vanuit het LAS naar BRON, de gegevens die daar nodig zijn moeten, daar waar relevant, corresponderen (qua syntax en semantiek) met die in het Logistiek Proces Eindtoets PO worden uitgewisseld.

Meerwaarde

Onderwijsmedewerkers hoeven met deze uitwisselingen geen handmatige invoer en handmatige handelingen (downloaden en uploaden van bestanden) uit te voeren. Dat scheelt tijd en verkleint de kans op fouten. Bovendien is de gegevensuitwisseling gebaseerd op standaarden en beveiligingseisen die gelden voor het digitaal uitwisselen van vertrouwelijke informatie zodat de kans op hacking, datalekken etc. tijdens de uitwisseling geminimaliseerd is. De verwerkende systemen hebben bovendien gezorgd voor de nodige beveiligingsmaatregelen zoals die onder meer zijn afgesproken in het kader van de contentketen (privacyconvenant, Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA).

Implementatie

Bij dit ketenproces is een afgebakende groep ketenpartijen betrokken namelijk die partijen die een rol spelen in dit proces. Dat zijn enerzijds 5 eindtoetsleveranciers en anderzijds in principe alle leveranciers die scholen bedienen met leerlingen die de Eindtoets PO gaan maken. Concreet gaat het dan om de zogeheten leerlingadministratiesystemen (LAS) die in het po actief zijn hoewel de ondersteuning in principe ook vanuit andersoortige systemen (zoals LVS) zou kunnen plaatsvinden. Alle betrokken partijen (dus ook nieuwe ketenpartners) moeten zich aan deze ketenafspraak conformeren.

Afspraken over de implementatie vindt plaats via periodieke overleggen en wordt ondersteund door een digitale projectomgeving met documentatie, specificaties, planningsdocumenten etc. (Google Shared Drive) en een discussieforum (Google Groups). De beide omgevingen draaien op een eigen beveiligde server van Kennisnet in Nederland. Toegang tot deze omgevingen is alleen voor betrokken partijen en geschiedt op uitnodiging.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

Ontwikkelingen

In het schooljaar 2020-2021 is voor het eerst een volledige m2m-uitwisseling geïmplementeerd en toegepast. De uitwisseling is gebaseerd op twee standaarden in wording binnen Edustandaard (Edukoppeling REST/SaaS-profiel en UBV). De afspraak voor schooljaar 2021-2022 is bijna identiek aan die van voorgaande schooljaar.

De API endpoint- en schemadefinities inclusief de bijbehorende JSON-berichten die nu worden gebruikt zijn samengesteld op basis van de OpenAPI-specificatie (OAS 3). Die definities zijn gemaakt met een specifieke API-ontwikkeltool. In het kader van de AMIGO-methodiek wordt gewerkt aan een voortbrengingsstraat van waaruit API-definities en andere technische formaten automatisch gegenereerd worden op basis van modellen. Zodra die operationeel is, zal deze “straat” ook op termijn ingezet gaan worden voor deze afspraak.

Tenslotte is voor de implementatie het gebruik van het OSR nog niet volledig doorgevoerd. Behalve het mandateren van de LASsen is ook voorzien dat scholen ook een mandaat afgegeven voor de eindtoetssystemen. OSR ondersteunt dit nu nog niet maar gaat dit wel doen. Als deze functionaliteit beschikbaar komt dan gaat deze afspraak daar gebruik van maken.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.